en en

Mesačný bulletin NBS, január 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien poklesla v decembri na 2,7 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu decembra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 12. januára 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila v Českej republike na 2,8 % a v Maďarsku na 4,1 %, pričom v Poľsku mierne vzrástla na 4,5 %. Výmenné kurzy českej koruny a maďarského forintu oproti euru sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vplyvom vývoja situácie na finančných trhoch znehodnotili. Výmenný kurz poľského zlotého k euru sa však naopak zhodnotil. V decembri pristúpila k zmene menovopolitických podmienok spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu opäť len maďarská centrálna banka, keď s účinnosťou od 21. decembra zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 7,00 %. Česká národní banka, ako aj Narodowy Bank Polski v decembri ponechali svoje úrokové sadzby na nezmenenej úrovni 0,75 %, resp. 4,50 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 4,6 %. Spomalenie rastu cenovej hladiny súviselo s nižším medziročným tempom rastu cien energií a cien služieb, ako aj s medziročným poklesom cien nespracovaných potravín. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlilo, čo opäť súviselo predovšetkým so zvýšením dynamiky cien energií. V rámci cien stavebných prác došlo k miernemu poklesu medziročnej dynamiky. Ceny poľnohospodárskych výrobkov po dlhšom období zaznamenali v novembri medziročný pokles.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. Negatívne na vývoj salda bežného účtu pôsobil predovšetkým pokles prebytku obchodnej bilancie. Mierne zhoršenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenalo aj záporné saldo bilancie výnosov. Negatívny vývoj v rámci bežného účtu bol tlmený priaznivým vývojom bilancie služieb a bežných transferov. Index priemyselnej produkcie sa v novembri na medziročnej báze výrazne spomalil, pričom značný podiel na zhoršení indexu mal aj bazický efekt. Negatívny vývoj zaznamenala však väčšina priemyselných odvetví. V rámci priemyselnej výroby sa spomalil rast produkcie v odvetví výroba dopravných prostriedkov, ako aj v odvetví výroba strojov a zariadení. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v novembri prehĺbil. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia v novembri pokračovala v klesajúcom trende, k čomu prispeli najmä odvatvia priemysel, stavebníctvo a informácie a komunikácia. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v decembri poklesol tak v medziročnom porovnaní, ako aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. K zhoršeniu dôvery došlo v stavebníctve, maloobchode a u spotrebiteľov. Zvýšila sa dôvera v priemysle a službách.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie spomalila, pričom medziročná dynamika reálnej mzdy bola záporná. Zníženie dynamiky nominálnych miezd bolo najvýraznejšie ovplyvnené pomalším medziročným rastom miezd v doprave a skladovaní a medziročným poklesom miezd vo vybraných trhových službách. K pomalšiemu rastu nominálnych miezd prispel aj priemysel. Medziročný rast zamestnanosti sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne spomalil, pričom nižšia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná takmer vo všetkých odvetviach. Miera evidovanej nezamestnanosti v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla na 13,3 %.

V rámci vkladov súkromného sektora došlo v novembri k nárastu objemu tak vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností. Napriek priaznivejšiemu medzimesačnému vývoju v medziročnom porovnaní objem vkladov nefinančných spoločnosti mierne poklesol. V rámci vkladov domácností bol medzimesačný pokles vkladov na bežných účtoch v novembri kompenzovaný nárastom objemu termínovaných vkladov. Medziročná dynamika vkladov domácností bola kladná a výraznejšie sa nezmenila. Vývoj úverov v rámci súkromného sektora bol v novembri podobný, keď medzimesačne rástol objem úverov nefinančným spoločnostiam, ako aj domácnostiam. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili úvery všetkých splatností, najvýraznejšie však dlhodobé úvery. V sektore domácností rástli najmä úvery na nehnuteľnosti, ale aj spotrebiteľské úvery. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa však zmiernila. Vývoj klientskych úrokových sadzieb bol v novembri ovplyvnený rozhodnutím ECB o znížení kľúčových úrokových sadzieb. Reagovali predovšetkým úrokové miery z úverov nefinančným spoločnostiam, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesli, pričom najvýraznejšie sa znížili ceny úverov veľkým podnikom. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam banky naopak mierne zvýšili. Úrokové sadzby z vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa v súlade s vývojom trhových sadzieb v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne znížili.

Pozn: Od januára 2012 dochádza k formálnej zmene v názve bulletinu, ktorá sa týka uvádzaného mesiaca vydania. Mesačný bulletin NBS bol doteraz označovaný mesiacom predchádzajúcim jeho vydaniu, keďže najdôležitejšie údaje analyzované v bulletine zodpovedali tomuto mesačnému posunu. V snahe zosúladiť označenie s časovým obdobím bude od januára 2012 Mesačný bulletin NBS označený názvom mesiaca, v ktorom bude publikovaný. Periodicita ani čas vydania – tretia dekáda mesiaca – sa nemenia.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.