en en

Mesačný bulletin NBS, júl 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla v júli 2,5 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 2. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 1,7 % (v 1. štvrťroku 2011 o 2,5 %) a medzikvartálne o 0,2 % (v 1. štvrťroku o 0,8 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu júla znehodnotil. Rada guvernérov ECB na augustovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,50 %, resp. 2,25 % a 0,75 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v Českej republike v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a zostala na úrovni 1,9 %, v Poľsku sa rast cien spomalil na 3,6 % a v Maďarsku na 3,1 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 2,4 % (v 1. štvrťroku 2011 o 2,8 %) a v Maďarsku o 1,2 % (v 1. štvrťroku o 1,6 %). Výmenné kurzy poľského zlotého a maďarského forintu sa v júli oproti euru znehodnotili, pričom výmenný kurz českej koruny sa naopak posilnil. V júli nepristúpila k zmene menovo-politických podmienok žiadna z centrálnych bánk, keď Narodowy Bank Polski ponechala sadzbu na úrovni 4,50 %, Česká národní banka na 0,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 6,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 3,8 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien potravín a cien pohonných látok, pričom medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií a cien služieb sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlila. Medziročná dynamika cien priemyselných výrobcov sa v júni spomalila. Nižšie medziročné tempo rastu zaznamenali takmer všetky kategórie, pričom ceny energií v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka dokonca poklesli predovšetkým v dôsledku nižších cien výroby a rozvodu plynných palív potrubím. Rýchlejší medziročný rast zaznamenali len ceny živočíšnej výroby.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 2. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,3 % (v 1. štvrťroku o 3,5 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP rovnako ako v 1. štvrťroku o 0,9 %. Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 2,1 % (v 1. štvrťroku rast o 2,0 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom bola mierne vyššia o 0,4 %. Rast HDP, ako aj oživenie trhu práce, bolo v 2. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS rýchlejšie.

Saldo bežného účtu sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo, keď dosiahlo mierny prebytok. Pozitívny vývoj bol ovplyvnený predovšetkým nárastom prebytku obchodnej bilancie. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v júni zmiernila, na čom sa okrem bázického efektu podieľal predovšetkým nižší rast produkcie v odvetví priemyselná výroba. Pomalšia medziročná dynamika priemyselnej výroby súvisela s výrazným spomalením výroby strojov a zariadení, ako aj s poklesom výroby počítačov a elektroniky. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v júni zmiernil. Medziročná dynamika tržieb za vybrané odvetvia sa v júni spomalila. Nižší medziročný rast tržieb bol zaznamenaný takmer vo všetkých odvetviach, najmä však v priemysle. V odvetviach veľkoobchod a predaj a údržba vozidiel tržby medziročne poklesli. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Jeho vývoj bol ovplyvnený znížením dôvery v priemysle, stavebníctve a službách. Pozitívny vývoj zaznamenal indikátor spotrebiteľskej dôvery a dôvery v maloobchode.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, pričom reálna mzda medziročne poklesla. K zníženiu dynamiky nominálnych miezd prispeli okrem odvetví stavebníctvo a informácie a komunikácia všetky sledované odvetvia, ale najmä priemysel. Medziročný rast zamestnanosti sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlil predovšetkým vplyvom pozitívneho vývoja zamestnanosti v odvetví doprava a skladovanie. Naopak trend nižšieho rastu zamestnanosti pokračoval v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla na 13,0 %.

Objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol nárast najlikvidnejších vkladov takmer plne kompenzovaný poklesom termínovaných vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Nárast objemu vkladov domácností bol naopak tvorený predovšetkým zvýšením termínovaných vkladov do 2 rokov. V oboch sektoroch pretrvávala aj v júni kladná medziročná dynamika. Tempo rastu vkladov nefinančných spoločností sa však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšilo. V oboch sektoroch pokračoval v júni rast úverov. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam sa zvýšili predovšetkým úvery do 1 roka, pričom podniky mali záujem predovšetkým o prevádzkové úvery. Rast úverov domácnostiam bol tvorený najmä zvýšením úverov na nehnuteľnosti, pričom mierne vzrástli aj spotrebiteľské úvery a ostatné úvery. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa pri domácnostiach takmer nezmenila a pri nefinančných spoločnostiach zrýchlila. V súlade s vývojom trhových úrokových sadzieb pokračoval aj v júni trend rastu cien úverov nefinančných spoločností, pričom vzrástli predovšetkým úrokové sadzby z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z úverov domácnostiam naopak mierne poklesli, predovšetkým vplyvom zníženia ceny úverov na nehnuteľnosti a spotrebiteľských úverov. Vývoj úrokových sadzieb z vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností bol podobný, pričom pokračovalo zvyšovanie úročenia predovšetkým viazaných vkladov od 1 do 2 rokov.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.