en en

Mesačný bulletin NBS, júl 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 2,4 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu júna v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 5. júla 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie sa s účinnosťou od operácie vyrovnanej 11. júla 2012 zníži o 25 bázických bodov na 0,75 % a úroková sadzba pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie sa s účinnosťou od 11. júla 2012 zníži o 25 bázických bodov na 1,50 % a 0,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v júni v porovnaní predchádzajúcim mesiacom vzrástla v Českej republike na 3,8 %, v Maďarsku na 5,6 % a v Poľsku na 4,2 %.Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu oproti euru sa v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotili. K zmene menovopolitických podmienok pristúpila v júni spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu len Česká národní banka, keď s účinnosťou od 29. júna 2012 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 0,50 %. Narodowy Bank Polski ponechal v júni svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v júni vzrástla na 3,7 % a po šiestich mesiacoch spomaľovania sa tempo rastu cenovej hladiny zrýchlilo. Vývoj HICP bol ovplyvnený vyššou medziročnou dynamikou cien potravín a služieb, čo bolo čiastočne kompenzované spomalením tempa rastu cien pohonných látok, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo, čo súviselo predovšetkým s rýchlejším medziročným rastom cien dodávok energií pre výrobcov. V rámci nich rástli v máji výraznejšie hlavne ceny výroby plynu, pričom ceny dodávok elektrickej energie zostali v medziročnom porovnaní takmer na nezmenenej úrovni. Mierne poklesla medziročná dynamika cien stavebných prác a stavebných materiálov. Ceny poľnohospodárskych výrobkov po minulomesačnej zápornej dynamike v máji medziročne mierne vzrástli.

Kladné saldo bežného účtu v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť vzrástlo vplyvom priaznivejšieho vývoja všetkých položiek bežného účtu, predovšetkým však nárastom prebytku obchodnej bilancie a dosiahnutým prebytkom bilancie služieb. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie si aj v máji zachovala svoju pomerne vysokú úroveň. Hlavným zdrojom pozitívneho vývoja bolo pretrvávajúce medziročné tempo rastu priemyselnej výroby, ktoré bolo čiastočne kompenzované nepriaznivým vývojom produkcie v odvetví ťažba a dobývanie a v odvetví dodávka elektriny a plynu. V rámci priemyselnej výroby výrazne dynamický rast naďalej zaznamenávalo predovšetkým odvetvie výroba dopravných prostriedkov, ale aj odvetvie ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v máji zmiernil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila, keď dynamický vývoj tržieb v priemysle, maloobchode a predaji a údržbe vozidiel bol tlmený predovšetkým medziročným poklesom tržieb v stavebníctve a spomalením rastu tržieb v informáciách a komunikácii. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v júni medzimesačne poklesol, ale aj medziročne sa spomalil rast. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa v júni zhoršila dôvera v priemysle, stavebníctve, maloobchode a spotrebiteľská dôvera, pričom sa zlepšila dôvera v službách.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila, k čomu prispel rýchlejší rast miezd v priemysle a stavebníctve, naopak spomalil sa medziročný rast miezd v doprave a skladovaní a v maloobchode. Zamestnanosť vo vybraných odvetviach v máji stagnovala a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa jej medziročná dynamika spomalila. Pretrvával negatívny trend poklesu zamestnanosti v priemysle, pričom aj vývoj zamestnanosti vo väčšine sledovaných odvetví nebol veľmi priaznivý. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 13,2 %.

V rámci vkladov súkromného sektora bol nárast objemu vkladov v máji tvorený predovšetkým výrazným zvýšením objemu vkladov nefinančných spoločností, pričom mierne vzrástli aj vklady domácností. Medzimesačný nárast vkladov nefinančných spoločností súvisel s akumuláciou najlikvidnejších vkladov, čo bolo čiastočne tlmené miernym poklesom vkladov termínovaných vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností v máji tak výraznejšie vzrástla. V rámci vkladov domácností sa na ich náraste podieľal mierny nárast objemu vo väčšine splatností, pričom medziročná dynamika vkladov domácností sa takmer nezmenila a pokračovala v relatívne vysokom tempe. Úvery súkromnému sektoru v máji rástli predovšetkým vplyvom zvýšenia objemu úverov domácností, pričom objem úverov nefinančným spoločnostiam sa medzimesačne takmer nezmenil. V sektore domácností aj v máji pretrvával najmä dopyt po úveroch na nehnuteľnosti, ako aj po spotrebiteľských úveroch. Medziročná dynamika úverov domácnostiam aj napriek tomu však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne poklesla. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol pokles objemu úverov do 1 roka kompenzovaný nárastom úverov od 1 roka do 5 rokov. Aj medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť spomalila. Úročenie úverov nefinančným spoločnostiam malo v máji mierne klesajúcu tendenciu, pričom sa znížili hlavne sadzby z investičných úverov a z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam sa takmer nezmenili. V rámci úrokových mier z vkladov došlo v máji k poklesu sadzieb tak pri nefinančných spoločnostiach, ako aj pri domácnostiach.

Pozn: Mesačný bulletin NBS, júl 2012 bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS dňa 1. 8. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.