en en

Mesačný bulletin NBS, jún 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien ostala v júni na úrovni 2,7 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu júna zhodnotil. Rada guvernérov ECB rozhodla na zasadnutí dňa 7. júla 2011 o zvýšení kľúčových úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie Eurosystému bola stanovená na 1,50 % a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové strerilizačné operácie na úroveň 2,25 %, resp. 0,75 % s účinnosťou od 13. júla 2011.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v júni spomalila v Českej republike na 1,9 %, v Poľsku na 3,7 % a v  Maďarsku na 3,5 %. Výmenné kurzy českej koruny a maďarského forintu sa oproti euru v júni zhodnotili, výmenný kurz poľského zlotého sa naopak znehodnotil. Kľúčové úrokové sadzby v Českej republike a Maďarsku zostali v júni na nezmenenej úrovni. K zmene menovo-politických podmienok zo sledovaných krajín došlo iba v Poľsku, keď Narodowy Bank Polski opäť zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 4,50 % s účinnosťou od 9. júna 2011.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 4,1 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien nespracovaných potravín a cien služieb. Medziročná dynamika cien priemyselných výrobcov v máji stagnovala, pričom rýchlejší medziročný rast cien produktov priemyselnej výroby bol kompenzovaný pomalším rastom cien energií. Medziročné tempo rastu cien poľnohospodárskych výrobkov sa v porovnaní s aprílom spomalilo predovšetkým v dôsledku pomalšej dynamiky rastu cien rastlinnej výroby, pričom medziročná dynamika cien živočíšnej výroby sa naopak zrýchlila.

Saldo bežného účtu sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Pokles deficitu bežného účtu bol ovplyvnený predovšetkým pozitívnym vývojom obchodnej bilancie, ktorá dosiahla prebytok a čiastočne aj poklesom deficitu bilancie bežných transferov. Naopak negatívny vplyv na vývoj salda bežného účtu mal nárast deficitu bilancie výnosov a bilancie služieb. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v máji opäť zvýšila predovšetkým v dôsledku rastu produkcie v odvetví priemyselná výroba, na ktorom sa najvýraznejšie podieľala výroba dopravných prostriedkov. Pozitívny vývoj zaznamenalo aj odvetvie ťažba a dobývanie. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v máji zmiernil. Medziročná dynamika tržieb za vybrané odvetvia spolu sa v máji zrýchlila. Pozitívny vývoj tržieb v priemysle a  stavebníctve bol tlmený spomalením rastu tržieb v maloobchode. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v júni v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol. Jeho vývoj bol ovplyvnený znížením dôvery vo všetkých jeho zložkách. Najvýraznejšie sa zhoršil indikátor dôvery v priemysle, ktorého hodnota bola najnižšia od septembra 2009, predovšetkým v súvislosti s očakávaným negatívnym vývojom priemyselnej produkcie.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila, pričom medziročný pokles reálnej mzdy ostal na rovnakej úrovni. K zrýchleniu dynamiky nominálnych miezd prispeli okrem odvetvia informácií a komunikácie všetky sledované odvetvia, predovšetkým priemysel, ktorého medziročná dynamika rastu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila takmer o 5 percentuálnych bodov. Medziročný rast zamestnanosti sa v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne spomalil, predovšetkým vplyvom vývoja zamestnanosti v odvetviach informácií a komunikácie, doprava a skladovanie a nižší rast zamestnanosti zaznamenal aj priemysel. Miera evidovanej nezamestnanosti v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na 12,8 %.

Objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol nárast najlikvidnejších vkladov tlmený poklesom termínovaných vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Nárast objemu vkladov domácností bol naopak tvorený predovšetkým zvýšením termínovaných vkladov nad 2 roky. V oboch sektoroch pretrvávala aj v máji kladná medziročná dynamika. Tempo rastu vkladov nefinančných spoločností sa však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť znížilo, pričom vklady splatné na požiadanie medziročne poklesli. V oboch sektoroch vzrástol v máji aj objem úverov. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam sa zvýšili úvery všetkých splatností, najmä však dlhodobejšie úvery nad 5 rokov. Výrazný rast úverov domácnostiam pretrvával aj v máji, pričom sa zvýšili najmä úvery na nehnuteľnosti a mierne vzrástli aj spotrebiteľské úvery. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa takmer nezmenila. Nárast ceny úverov nefinančných spoločností v máji bol v súlade s vývojom trhových úrokových sadzieb, pričom zvýšenie úrokových sadzieb z investičných úverov a úverov na nehnuteľnosti malo negatívny vplyv na ich vývoj. Úrokové miery z úverov domácnostiam sa výraznejšie nezmenili. Vývoj úrokových sadzieb z vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, bol podobný, pričom pokračovalo zvyšovanie úročenia predovšetkým dlhodobejších viazaných vkladov.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.