en en

Mesačný bulletin NBS, jún 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na úroveň 2,4 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v 1. štvrťroku 2012 medziročne poklesol o 0,1 %, pričom v medzikvartálnom porovnaní stagnoval (v 4. štvrťroku 2011 medziročný rast o 0,7 % a medzikvartálny pokles o 0,3 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu mája v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vplyvom situácie na finančných trhoch výrazne znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 6. júna 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v máji v porovnaní predchádzajúcim mesiacom poklesla v Českej republike na 3,5 %, v Maďarsku na 5,4 % a v Poľsku na 3,6 %. Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2012 medziročne poklesol v Českej republike o 0,7 % (v 4. štvrťroku 2011 rast o 0,6 %) a v Maďarsku o 1,4 % (v 4. štvrťroku rast o 1,2 %), pričom v Poľsku HDP medziročne vzrástol o 3,8 % (v 4. štvrťroku rast o 4,2 %). Napätie na finančných trhoch ovplyvnilo aj výmenné kurzy stredoeurópskych mien, keď sa česká koruna, poľský zlotý, ako aj maďarský forint oproti euru v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne znehodnotili. K zmene menovopolitických podmienok pristúpil v máji spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu Narodowy Bank Polski, keď zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 4,75 % s účinnosťou od 10. mája 2012. Česká národní banka ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR v 1. štvrťroku 2012 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,0 % (v 4. štvrťroku 2011 o 3,4 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,7 % (v 4. štvrťroku 2011 o 0,8 %). Celková zamestnanosť v 1. štvrťroku 2012 medziročne vzrástla o 0,6 % (v 4. štvrťroku o 0,9 %) a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšila o 0,2 % (v 4. štvrťroku sa nezmenila). Rast HDP, ako aj situácia na trhu práce, boli tak v 1. štvrťroku 2012 v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejšie.

Medziročná dynamika HDP bola aj v 1. štvrťroku 2012 naďalej kladná a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa mierne spomalila. Vývoj HDP bol z  produkčného hľadiska priaznivo ovplyvnený zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, v činnostiach v oblasti nehnuteľností a vo verejnej správe. Zahraničný dopyt bol na strane použitia aj naďalej faktorom pozitívne ovplyvňujúcim ekonomický rast, jeho medziročná dynamika sa na začiatku roka však znížila. Medziročný pokles domáceho dopytu sa zmiernil hlavne vplyvom mierneho zvýšenia spotrebného dopytu. V rámci neho rástla predovšetkým spotreba verejnej správy, ktorá vykompenzovala síce zmierňujúcu sa, ale stále zápornú dynamiku spotreby domácností. Dynamika domáceho dopytu bola tlmená negatívnym vývojom fixných investícií, ktoré v 1. štvrťroku medziročne poklesli a kompenzovali tak mierne rastúcu spotrebu. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol aj v 1. štvrťroku kladný a naďalej tak ostáva hlavným zdrojom rastu HDP. Zmiernenie ekonomickej aktivity začiatkom roka súviselo aj s nižšou investičnou aktivitou podnikov, ktorá bola ovplyvnená okrem iného aj miernym poklesom ich ziskovosti v 1. štvrťroku. Kladné saldo bežného účtu platobnej bilancie za obdobie január až marec v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástlo. V rámci štruktúry bežného účtu zlepšenie súviselo predovšetkým s vyšším prebytkom zahraničného obchodu, pričom priaznivý vývoj zaznamenali takmer všetky položky s výnimkou bilancie bežných transferov. Síce nižší avšak stále dynamický rast ekonomiky súvisel aj s priaznivejším vývojom situácie na trhu práce, ktorý bol charakterizovaný tvorbou nových pracovných miest a rastom príjmov. Medziročná dynamika produktivity práce bola naďalej vyššia ako rast miezd, ktoré však v reálnom vyjadrení v dôsledku inflácie medziročne poklesli. Jednotkové náklady práce v 1. štvrťroku medziročne, vplyvom dynamiky reálnej produktivity práce predstihujúcej rast kompenzácií na zamestnanca poklesli a podieľajú sa tak na vyššej konkurencieschopnosti. Pozitívny vývoj zaznamenala aj zamestnanosť vyjadrená počtom odpracovaných hodín. Demografické zmeny na trhu práce však spôsobili, že aj napriek rastúcej zamestnanosti sa v 1. štvrťroku miera nezamestnanosti zvýšila, a tak aj naďalej ostáva na dosť vysokej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 3,4 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien potravín, energií a cien služieb. Medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií v máji stagnovala. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo, čo súviselo predovšetkým s nižším rastom cien dodávok energií pre výrobcov, v rámci ktorých rástli pomalšie hlavne ceny dodávok elektrickej energie a čiastočne aj ceny výroby plynu. Mierne vzrástla medziročná dynamika cien stavebných prác a stavebných materiálov. Medziročný pokles cien poľnohospodárskych výrobkov sa spomalil.

Kladné saldo bežného účtu v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástlo. Nárast prebytku obchodnej bilancie bol kompenzovaný dosiahnutým deficitom bilancie služieb a bilancie bežných transferov. Dynamický vývoj indexu priemyselnej produkcie pokračoval aj v apríli, i keď miernejším tempom. Hlavným zdrojom pozitívneho vývoja bolo pretrvávajúce medziročné tempo rastu priemyselnej výroby, ktoré bolo mierne tlmené nepriaznivým vývojom v odvetví výroba koksu a rafinovaných ropných produktov a v chemickom priemysle. Výrazne dynamický rast naďalej zaznamenávalo predovšetkým odvetvie výroba dopravných prostriedkov. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v apríli opäť prehĺbil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike sa v apríli spomalila predovšetkým v dôsledku nižšieho tempa rastu tržieb v odvetviach priemysel, veľkoobchod, ako aj v odvetví predaj a údržba vozidiel. Medziročný pokles tržieb v stavebníctve sa zmiernil. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v máji poklesol. Znížila sa dôvera v maloobchode, službách a spotrebiteľská dôvera. Aj naďalej rástla dôvera v priemysle a stavebníctve.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť spomalila, k čomu prispel nižší rast miezd vo veľkoobchode, v informáciách a komunikácii a v priemysle. Medziročný rast zamestnanosti v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom len veľmi mierne poklesol, keď zvýšenie zamestnanosti v odvetviach informácie a komunikácia a vybrané trhové služby vykompenzovalo nepriaznivý vývoj v ostatných odvetviach vrátane poklesu zamestnanosti v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 13,4 %.

V rámci vkladov súkromného sektora v apríli vzrástol objem vkladov nefinančných spoločností, ako aj vkladov domácností. Medzimesačný nárast vkladov nefinančných spoločností súvisel s akumuláciou vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, ktoré vykompenzovali pokles vkladov splatných na požiadanie. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností bola v apríli po niekoľkých mesiacoch záporných hodnôt opäť kladná. V rámci vkladov domácností sa na ich náraste podieľali takmer všetky splatnosti. Medziročná dynamika vkladov domácností pokračovala v relatívne vysokom tempe. V apríli rástol aj objem úverov tak nefinančným spoločnostiam, ako aj domácnostiam. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol zaznamenaný predovšetkým nárast úverov do 1 roka, pričom objem úverov ostatných splatností mierne poklesol. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam sa však v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila. V sektore domácností pretrvával najmä dopyt po úveroch na nehnuteľnosti, ako aj po spotrebiteľských úveroch. Medziročná dynamika úverov domácnostiam sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne zmiernila. V rámci úrokových mier došlo aj v apríli k miernemu nárastu cien úverov nefinančným spoločnostiam, pričom sa rovnako ako predchádzajúci mesiac zvýšili hlavne sadzby z investičných úverov a z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam naopak mierne poklesli, predovšetkým pri úveroch na nehnuteľnosti, pričom išlo hlavne o medziúvery. V rámci úrokových mier z vkladov ostali v oboch sektoroch sadzby na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim mesiacom.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Pozn:
Mesačný bulletin NBS za jún 2012 bude v plnom znení publikovaný 27.6.2012 o 10.00 h.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.