en en

Mesačný bulletin NBS, máj 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na úroveň 2,6 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 1. štvrťroku 2012 v medziročnom, ako aj medzikvartálnom porovnaní stagnoval (v 4. štvrťroku 2011 medziročný rast o 0,7 % a medzikvartálny pokles o 0,3 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu apríla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 3. mája 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom v Českej republike poklesla na 4,0 %, pričom v Maďarsku vzrástla na 5,6 % a v Poľsku na 4,0 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2012 medziročne poklesol v Českej republike o 1,0 % (v 4. štvrťroku 2011 rast o 0,6 %) a v Maďarsku o 1,5 % (v 4. štvrťroku 2011 rast o 1,2 %). Údaje za Poľsko neboli publikované. Výmenné kurzy českej koruny a poľského zlotého oproti euru sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotili, výmenný kurz maďarského forintu sa naopak zhodnotil. V apríli nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu. Česká národní banka ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 %, Narodowy Bank Polski na úrovni 4,50 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 3,7 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený spomalením medziročného tempa rastu cien potravín, energií a cien služieb. Medziročná dynamika cien priemyselných tovarov bez energií sa v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť zrýchlila. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým s pretrvávajúcou výraznou dynamikou cien energií, v rámci ktorých rástli ceny výroby plynu. Mierne vzrástla aj medziročná dynamika cien stavebných prác. Ceny poľnohospodárskych výrobkov pokračovali v medziročnom poklese.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 1. štvrťroku 2012 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,1 % (v 4. štvrťroku 2011 o 3,4 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,8 % (v 4. štvrťroku 2011 o 0,8 %). Celková zamestnanosť v 1. štvrťroku 2012 medziročne vzrástla o 0,6 % (v  4. štvrťroku 2011 o 0,9 %) a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšila o 0,2 % (v 4. štvrťroku 2011 sa nezmenila). Rast HDP, ako aj situácia na trhu práce, boli v 1. štvrťroku 2012 v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejšie.

Kladné saldo bežného účtu v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne pokleslo. Nárast prebytku obchodnej bilancie a bilancie služieb bol kompenzovaný negatívnym vývojom bilancie bežných transferov a bilancie výnosov, v dôsledku čoho došlo k poklesu prebytku bežného účtu. Dynamický vývoj indexu priemyselnej produkcie pokračoval aj v marci. Hlavným zdrojom pozitívneho vývoja bolo pretrvávajúce medziročné tempo rastu priemyselnej výroby, predovšetkým v dôsledku dynamického rastu v odvetví výroba dopravných prostriedkov a čiastočne aj v odvetví výroba strojov a zariadení. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v marci prehĺbil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike sa v marci spomalila predovšetkým v dôsledku nižšieho tempa rastu tržieb v odvetviach priemysel, ako aj v odvetví predaj a údržba vozidiel a medziročného poklesu tržieb v doprave a skladovaní. Tržby v stavebníctve medziročne výrazne poklesli. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v apríli medziročne poklesol, v medzimesačnom porovnaní však vzrástol. Zvýšila sa dôvera v priemysle, stavebníctve a u spotrebiteľov, znížila sa dôvera v maloobchode a službách.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť spomalila, k čomu prispel nižší rast miezd vo väčšine odvetví okrem odvetví veľkoobchod, činnosti reštaurácií a pohostinstiev, ako aj predaj a oprava vozidiel. Zamestnanosť v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla predovšetkým v dôsledku rýchlejšieho rastu zamestnanosti v priemysle a vo vybraných trhových službách, ako aj vplyvom zmiernenia poklesu zamestnanosti v stavebníctve. Spomalenie rastu zamestnanosti zaznamenalo odvetvie informácie a komunikácia. Miera evidovanej nezamestnanosti v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 13,7 %.

V rámci vkladov súkromného sektora došlo v marci k zvýšeniu objemu vkladov nefinančných spoločností, pričom vklady domácností naopak poklesli. Medzimesačný nárast vkladov nefinančných spoločností súvisel rovnako ako minulý mesiac s akumuláciou vkladov všetkých splatností, predovšetkým však vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov a vkladov splatných na požiadanie. Záporná medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností sa opäť zmiernila. V rámci vkladov domácností bol v marci výrazný pokles vkladov na požiadanie čiastočne kompenzovaný nárastom vkladov ostatných splatností. Medziročná dynamika vkladov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však opäť vzrástla. Objem úverov nefinančným spoločnostiam v marci poklesol a domácnostiam vzrástol. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol zaznamenaný pokles úverov od 1 roka do 5 rokov, ako aj úverov nad 5 rokov. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila. V sektore domácností bol nárast úverov tvorený najmä úvermi na bývanie a spotrebiteľskými úvermi. Medziročná dynamika úverov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla. V rámci úrokových mier došlo v marci k miernemu nárastu cien úverov nefinančným spoločnostiam, pričom sa zvýšili hlavne sadzby z investičných úverov a z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam naopak mierne poklesli, predovšetkým pri úveroch na nehnuteľnosti a na spotrebu. V rámci úrokových mier z vkladov pokračoval mierne klesajúci trend úrokov v oboch sektoroch.

Pozn: Mesačný bulletin NBS za máj 2012 bude v plnom znení publikovaný dňa 30. 5. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.