en en

Mesačný bulletin NBS, marec 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila a bola na úrovni 2,7 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu vo 4. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 0,7 % (v 3. štvrťroku o 1,3 %) a medzikvartálne poklesol o 0,3 % (v 3. štvrťroku rast o 0,1 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu februára v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 3. marca 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,00 %, 1,75 % a 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila v Českej republike na 4,0 %, v Maďarsku na 5,8 % a v Poľsku na 4,4 %. Podľa údajov Eurostatu hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 0,6 % (v 3. štvrťroku o 1,3 %), v Maďarsku o 1,5 % (v 3. štvrťroku o 1,5 %) a v Poľsku o 4,3 % (v 3. štvrťroku o 4,2 %). Výmenné kurzy českej koruny, maďarského forintu, ako aj poľského zlotého sa oproti euru vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotili. Vo februári nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu. Česká národní banka ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 %, Narodowy Bank Polski na úrovni 4,50 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 7,00 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu SR vo 4. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,4 % (v 3. štvrťroku o 3,0 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,9 % (v 3. štvrťroku o 0,8 %). Celková zamestnanosť vo 4. štvrťroku medziročne vzrástla o 0,9 % (v 3. štvrťroku o 1,7 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa nezmenila (v 3. štvrťroku rast o 0,2 %). Rast HDP bol vo 4. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejší, situácia na trhu práce bola však menej pozitívna.

Medziročná dynamika HDP bola tak aj vo 4. štvrťroku 2011 naďalej kladná a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zrýchlila. Vývoj HDP bol z  produkčného hľadiska priaznivo ovplyvnený zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, stavebníctve a obchode, pričom k rastu výrazne na konci roka prispeli najmä čisté dane. Zahraničný dopyt bol na strane použitia naďalej výrazným faktorom pozitívne ovplyvňujúcim ekonomický rast a jeho dynamika sa v poslednom štvrťroku mierne zvýšila. Verejná, ako aj súkromná spotreba naďalej v medziročnom porovnaní klesala a negatívny príspevok spotrebného dopytu prispieval k zápornej dynamike domáceho dopytu. Výrazný medziročný rast tvorby hrubého fixného kapitálu aj vo 4. štvrťroku tlmil pokles domáceho dopytu, ktorý bol však v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom miernejší. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol aj vo 4. štvrťroku kladný a naďalej tak ostáva hlavným zdrojom rastu HDP. Vplyvom priaznivého makroekonomického vývoja v poslednom štvrťroku výrazne vzrástla aj ziskovosť podnikov, čo malo vplyv aj na rast ich investičných aktivít. Saldo bežného účtu platobnej bilancie za obdobie január až december sa zlepšilo a dosiahlo prebytok. V rámci štruktúry bežného účtu zlepšenie súviselo s priaznivým vývojom takmer všetkých položiek s výnimkou bilancie výnosov. Napriek dosť dynamickému rastu ekonomiky a výraznému zvýšeniu produktivity práce bola situácia na trhu práce v poslednom štvrťroku charakterizovaná spomalením rastu miezd, zamestnanosti a nárastom počtu nezamestnaných. Jednotkové náklady práce vo 4. štvrťroku medziročne poklesli vplyvom pomalšieho rastu kompenzácií na zamestnanca v porovnaní s rastúcou medziročnou dynamikou produktivity práce. Miera nezamestnanosti v porovnaní s minulým štvrťrokom poklesla, aj naďalej však ostáva na dosť vysokej úrovni.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 4,0 %. Spomalenie rastu cenovej hladiny bolo pozitívne ovplyvnené nižšou dynamikou cien potravín a služieb, ktorá bola čiastočne kompenzovaná rýchlejším rastom cien energií, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým s výraznejším zvýšením dynamiky cien energií, a to hlavne cien dodávok plynu a cien dodávok pary a rozvodu studeného vzduchu, pričom ceny elektrickej energie medziročne poklesli. Medziročný nárast v porovnaní s poklesom v predchádzajúcom mesiaci zaznamenali ceny poľnohospodárskych výrobkov. Ceny stavebných prác rástli pomalšie.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v januári 2012 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Dosiahnutý prebytok bežného účtu súvisel predovšetkým s nárastom kladného salda obchodnej bilancie. Mierne zhoršenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala bilancia služieb a bilancia bežných transferov.

Index priemyselnej produkcie zaznamenal v januári na medziročnej báze v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazný nárast. Hlavným zdrojom pozitívneho vývoja bolo prudké zvýšenie v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, pričom mierne zrýchlenie rastu dosiahla aj priemyselná výroba. V rámci hlavných odvetví priemyselnej výroby vzrástla hlavne výroba strojov a zariadení a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, pričom výroba dopravných prostriedkov na medziročnej báze poklesla. Stavebná produkcia zaznamenala po minulomesačnej kladnej dynamike v januári výraznejší medziročný pokles. Medziročná dynamika tržieb za vybrané odvetvia sa v januári zrýchlila, k čomu prispeli najmä odvetvia priemysel, maloobchod a veľkoobchod. Výraznejšie zníženie tempa rastu zaznamenali tržby v informáciách a komunikácii. Tržby v stavebníctve medziročne poklesli. Celkový indikátor ekonomického sentimentu sa vo februári znížil tak v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ako aj medziročne. Negatívny vplyv na vývoj indikátora malo oslabenie dôvery v priemysle, stavebníctve a službách, pričom zlepšenie zaznamenal indikátor v maloobchode a indikátor spotrebiteľskej dôvery.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie zrýchlila, pričom medziročný nárast zaznamenali aj mzdy v reálnom vyjadrení. K pozitívnemu vývoju nominálnych miezd prispeli takmer všetky odvetvia s výnimkou činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Situácia v zamestnanosti sa naopak zhoršila, keď v medziročnom porovnaní došlo v januári k poklesu zamestnanosti vplyvom prehĺbenia poklesu zamestnanosti v stavebníctve, ako aj nepriaznivého vývoja v doprave a skladovaní a v obchode. Miera evidovanej nezamestnanosti v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 13,7 %.

V rámci vkladov súkromného sektora došlo v januári k protichodnému vývoju objemu vkladov nefinančných spoločností a domácností. Výrazný januárový medzimesačný pokles vkladov nefinančných spoločností súvisel s prudkým poklesom najkratších vkladov, ktorý bol mierne tlmený nárastom vkladov so splatnosťou do 2 rokov. Záporná medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností sa tak prehĺbila. V rámci vkladov domácností bol v januári zaznamenaný medzimesačný nárast celkového objemu vkladov, predovšetkým v dôsledku zvýšenia vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Medziročná dynamika vkladov domácností sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenila. Objem úverov nefinančným spoločnostiam, ako aj domácnostiam zaznamenal v januári nárast. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam bol pokles dlhodobejších úverov nad 5 rokov kompenzovaný nárastom úverov do 1 roka, ako aj úverov od 1 roka do 5 rokov. Medziročná dynamika úverov nefinančným spoločnostiam mierne vzrástla. V sektore domácností rástli najmä úvery na bývanie, pričom ich medziročná dynamika sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila. V rámci vývoja úrokových mier z úverov v januári výraznejšie reagovali na pokles sadzieb medzibankového trhu úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam. Priemerné úrokové miery z úverov domácnostiam nezaznamenali na začiatku roka výraznejšiu zmenu, mierny nárast zaznamenali len ceny úverov na nehnuteľnosti. Úročenie vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností, sa takmer nezmenilo.

Pozn: Mesačný bulletin NBS za marec 2012 bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS dňa 28. 3. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.