en en

Mesačný bulletin NBS, november 2012 - Zhrnutie

Posledné zverejnené štatistiky a indikátory dôvery naznačujú zvyšujúce sa riziká pre dynamiku rastu slovenskej ekonomiky. Veľkým negatívnym prekvapením bolo zvýšenie nezamestnanosti v októbri až o 0,4 % (sezónne očistené). V súčasnosti sa zdá pravdepodobné, že rast v budúcom roku bude nižší. V prílohe o rozpočte vyčísľujeme negatívny dopad súčasného odhadu makroekonomického vývoja na úrovni 160 mil. € pre príjmy rozpočtu v budúcom roku. Premietajúc riziká na výdavkovej strane identifikované Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, celkové riziko dodržania cieľového deficitu odhadujeme na cca 140 mil. € (0,2 % HDP).

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla na úroveň 3,9 %. V rámci vývoja HICP bolo zrýchlenie medziročnej dynamiky cien nespracovaných a spracovaných potravín, ako aj cien priemyselných tovarov bez energií a cien služieb tlmené spomalením medziročného tempa rastu cien energií. Dynamika rastu cien priemyselných výrobcov sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila, čo súviselo predovšetkým s vyšším tempom rastu cien produktov priemyselnej výroby, pričom zmiernenie medziročnej dynamiky zaznamenali len ceny dodávok energií pre výrobcov. Medziročná dynamika cien stavebných prác a cien stavebných materiálov sa v septembri spomalila. Ceny poľnohospodárskych výrobkov v septembri medziročne vzrástli v dôsledku zrýchlenia dynamiky cien rastlinných výrobkov, ako aj cien živočíšnych výrobkov. V rámci zvýšenia transparentnosti nášho prognostického procesu začíname zverejňovať aj porovnanie predpokladaného a skutočného vývoja HICP a jeho zložiek.

Hrubý domáci produkt na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 3. štvrťroku 2012 medzištvrťročne vzrástol o 0,6 % (v 2. štvrťroku o 0,6 %) v stálych cenách, pričom medziročne o 2,2 % (v 2. štvrťroku o 2,6 %). Celková zamestnanosť v 3. štvrťroku tak medzištvrťročne, ako aj medziročne stagnovala (v 2. štvrťroku medziročne vzrástla o 0,3 %). Vývoj HDP, ako aj situácia na trhu práce boli v 3. štvrťroku 2012 v súlade s očakávaniami NBS. Produkcia áut už pravdepodobne v priebehu 3. štvrťroku dosiahla svoje maximum, pričom medzikvartálny rast ekonomiky tak ovplyvnili ostatné odvetvia ekonomiky, najmä služby, energetika, ale aj chemický priemysel a výroba kovov. Odhadovaný rast HDP bez áut bol však v 3. štvrťroku pozitívnym prekvapením.

Saldo bilancie bežného účtu sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo a dosiahlo prebytok. Nárast kladného salda obchodnej bilancie bol tlmený prehĺbením deficitu bilancie bežných transferov, pričom ostatné zložky bežného účtu nezaznamenali v septembri výraznejšiu zmenu. Medziročný rast indexu priemyselnej produkcie sa v septembri opäť spomalil. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v septembri prehĺbil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlila, predovšetkým vplyvom vyššieho rastu tržieb v odvetví predaj motorových vozidiel a veľkoobchod, ako aj v dôsledku kladnej dynamiky tržieb v odvetví informácie a komunikácia. Pozitívny vývoj tržieb v ekonomike bol tlmený poklesom dynamiky tržieb v priemysle, doprave a maloobchode. Tržby v stavebníctve aj v septembri pokračovali v dlhodobom trende medziročného poklesu. Indikátor ekonomického sentimentu v októbri výrazne poklesol a priblížil sa k hodnote z novembra 2009. Poklesla dôvera v priemysle, stavebníctve, službách a zhoršenie zaznamenal aj indikátor spotrebiteľskej dôvery. Nárast zaznamenala len dôvera v maloobchode.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, k čomu prispel vývoj miezd takmer vo všetkých odvetviach s výnimkou rastu miezd v ubytovacích službách. Zamestnanosť v septembri v medziročnom porovnaní zaznamenala nepatrný nárast a v porovnaní s minulým mesiacom sa tak jej dynamika mierne zrýchlila, jej vývoj však ostáva aj naďalej značne utlmený. Vo väčšine odvetví zamestnanosť poklesla, pričom pozitívnou výnimkou bolo čiastočné spomalenie poklesu zamestnanosti v priemysle. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v októbri 13,7 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa po sezónnom očistení zvýšila o 0,4 percentuálneho bodu, čo ovplyvnilo oslabovanie ekonomickej aktivity našich najvýznamnejších obchodných partnerov, zhoršujúce sa očakávania podnikateľských subjektov, ale pravdepodobne aj obavy zamestnávateľov zo zhoršovania flexibility slovenského trhu práce.

V rámci vkladov súkromného sektora v septembri objem vkladov nefinančných spoločností poklesol a objem vkladov domácností v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol len mierne. V rámci vkladov nefinančných spoločností došlo k výraznejšiemu poklesu najlikvidnejších vkladov a znížil sa aj objem vkladov s dohodnutou splatnosťou. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností bola v septembri opäť záporná, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa však zmiernila. V rámci vkladov domácností bol medzimesačný nárast objemu vkladov splatných na požiadanie tlmený poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou. Ich kladná medziročná dynamika sa postupne mierne spomaľuje. V rámci úverových aktivít bánk voči súkromnému sektoru bol vývoj úverov nefinančných spoločností v poslednom období dosť volatilný. Po minulomesačnom prepade však došlo v septembri k miernemu nárastu objemu ich úverov. V medziročnom porovnaní zaznamenali úvery nefinančným spoločnostiam v septembri, takmer po 2 rokoch rastu, druhý mesiac zápornú dynamiku. Sektor domácností je v úverových aktivitách stabilnejší a objem úverov domácností medzimesačne, ale aj medziročne naďalej rastie, pričom aj v septembri najvýznamnejšiu časť v sektore domácností tvorili úvery na nehnuteľnosti. Vývoj úrokových mier z úverov nefinančných spoločností závisel od účelu použitia, pričom poklesli úrokové sadzby z prevádzkových úverov a v septembri dosiahli historicky najnižšiu úroveň. V rámci úrokových mier z úverov domácností klesalo úročenie úverov na nehnuteľnosti, pričom historické minimum dosiahli úrokové miery z hypotekárnych úverov. Úrokové miery z vkladov nefinančných spoločností sa v septembri výraznejšie nezmenili a úročenie vkladov domácností klesalo v súlade s vývojom trhových sadzieb.

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla na 2,5 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 3. štvrťroku medziročne poklesol o 0,6 % a v medzikvartálnom porovnaní sa znížil o 0,1 % (v 2. štvrťroku medziročne poklesol o 0,4 % a medzikvartálne sa znížil o 0,2 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu októbra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 8. novembra 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 0,75 %, 1,50 % a 0,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla v Českej republike na 3,6 %, pričom poklesla v Maďarsku na 6,0 % a v Poľsku na 3,4 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa medziročný pokles hrubého domáceho produktu v 3. štvrťroku v Českej republike prehĺbil na 1,5 % (v 2. štvrťroku pokles o 1,0 %) a v Maďarsku na 1,6 % (v 2. štvrťroku pokles o 1,4 %). Údaje za Poľsko neboli publikované. Výmenné kurzy českej koruny a maďarského forintu sa oproti euru v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotili, pričom výmenný kurz poľského zlotého sa znehodnotil.

V rámci centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu pristúpil v októbri k zmene menovopolitických podmienok Magyar Nemzeti Bank, keď s účinnosťou od 31. októbra 2012 znížil svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 6,25 %. Začiatkom novembra pristúpili k zníženiu hlavných úrokových sadzieb aj Česká národní banka na 0,05 % a Narodowy Bank Polski na 4,50 %.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.