en en

Mesačný bulletin NBS, október 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) ostala v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na nezmenenej úrovni 2,6 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu septembra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 4. októbra 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 0,75 %, 1,50 % a 0,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla v Českej republike na 3,5 % a v Maďarsku na 6,4 %, pričom v Poľsku ostala na úrovni 3,8 %. Výmenný kurz českej koruny a maďarského forintu sa oproti euru v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil, pričom výmenný kurz poľského zlotého sa zhodnotil.

V rámci centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu pristúpil v septembri k zmene menovopolitických podmienok Magyar Nemzeti Bank, keď s účinnosťou od 26. septembra 2012 znížil svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 6,50 % a Česká národní banka, ktorá s účinnosťou od 1. októbra 2012 znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 0,25 %. Narodowy Bank Polski ponechal v septembri svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,75 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a zostala na úrovni 3,8 %. V rámci vývoja HICP bolo zrýchlenie medziročnej dynamiky cien nespracovaných potravín vykompenzované spomalením tempa rastu cien spracovaných potravín, cien energií a cien služieb. Ceny priemyselných tovarov bez energií si zachovali medziročnú dynamiku na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým s vyššou dynamikou rastu cien výroby dodávok energií pre výrobcov. Medziročná dynamika cien stavebných prác sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila a medziročný rast cien stavebných materiálov sa naopak zmiernil. Ceny poľnohospodárskych výrobkov v auguste medziročne vzrástli, keď rastúca dynamika cien rastlinných výrobkov bola čiastočne tlmená medziročným poklesom cien živočíšnych výrobkov.

Saldo bilancie bežného účtu v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokleslo a dosiahlo deficit, čo bolo ovplyvnené predovšetkým znížením prebytku obchodnej bilancie, pričom ostatné zložky nezaznamenali výraznejšiu zmenu. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie ostala v auguste, aj napriek miernemu spomaleniu, naďalej na vysokej úrovni. Rast indexu priemyselnej produkcie je ovplyvňovaný predovšetkým pretrvávajúcim dynamickým rastom odvetvia priemyselná výroba, v rámci ktorého je dlhodobo dominantnou produkcia automobilového priemyslu. Po prvýkrát v tomto roku zaznamenalo medziročný rast produkcie aj odvetvie dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v auguste prehĺbil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalila, predovšetkým vplyvom nižšieho rastu tržieb v priemysle a v predaji a údržbe vozidiel a medziročného poklesu tržieb v informáciách a komunikácii. Tržby v stavebníctve pokračovali v dlhodobom trende medziročného poklesu. Indikátor ekonomického sentimentu v septembri vzrástol. Zvýšila sa dôvera v priemysle a maloobchode. Dôvera v stavebníctve, službách a medzi spotrebiteľmi poklesla.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne spomalila, k čomu výrazne prispelo predovšetkým nižšie tempo rastu miezd v priemysle a medziročný pokles miezd v stavebníctve. Pozitívny trend zaznamenali mzdy vo vybraných trhových službách a v maloobchode. Zamestnanosť v auguste v medziročnom porovnaní stagnovala a v porovnaní s minulým mesiacom tak zaznamenala mierne spomalenie medziročnej dynamiky. Vo väčšine odvetví zamestnanosť poklesla, pričom pozitívnou výnimkou s rastúcim trendom bola zamestnanosť v odvetví informácie a komunikácia a vybrané trhové služby. Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na úroveň 13,2 %.

V rámci vkladov súkromného sektora v auguste mierne vzrástol objem vkladov tak nefinančných spoločností, ako aj domácností, pričom vklady ostatných nemenových inštitúcií po minulomesačnom náraste naopak poklesli. Objem vkladov nefinančných spoločností mierne vzrástol, predovšetkým vplyvom zvýšenia najlikvidnejších vkladov. Medziročná dynamika vkladov nefinančných spoločností však bola záporná a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa výraznejšie prehĺbila. V rámci vkladov domácností bol medzimesačný nárast objemu vkladov splatných na požiadanie tlmený poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou. Ich medziročná dynamika bola kladná, od marca sa však spomaľuje. V auguste došlo k utlmeniu úverových aktivít bánk voči súkromnému sektoru. Vývoj úverových aktivít nefinančných spoločností je v poslednom období dosť volatilný, keď po minulomesačnom náraste došlo v auguste k medzimesačnému prepadu objemu ich úverov, pričom pokles objemu úverov bol zaznamenaný vo všetkých splatnostiach. V medziročnom porovnaní zaznamenali úvery nefinančným spoločnostiam v auguste pokles takmer po 2 rokoch rastu. Sektor domácností je v úverových aktivitách stabilnejší a aj napriek neistému ekonomickému vývoju a nepriaznivej situácii na trhu práce objem úverov domácností medzimesačne rastie, pričom v auguste 70 % úverov domácností tvorili úvery na nehnuteľnosti. Medziročná dynamika úverov domácností sa v porovnaní s minulým mesiacom takmer nezmenila a ostáva pomerne vysoká. Vývoj trhových úrokových mier bol v auguste ovplyvnený prebytkom likvidity na medzibankovom trhu, v dôsledku čoho poklesli predovšetkým úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam. V rámci úrokových mier z úverov domácností bol vývoj ovplyvnený účelom použitia, pričom nárast zaznamenali opäť úrokové sadzby z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z vkladov sa v auguste tak v sektore nefinančných spoločností, ako aj pri vkladoch domácností takmer nezmenili.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.