en en

Mesačný bulletin NBS, september 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien vzrástla v septembri na úroveň 3,0 %. Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu septembra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Rada guvernérov ECB na októbrovom zasadnutí rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 1,50 %, resp. 2,25 % a 0,75 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila len v Maďarsku a dosiahla 3,7 %. V Poľsku sa rast spotrebiteľských cien výraznejšie spomalil na 3,5 %. V Českej republike ostala medziročná miera inflácie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na nezmenenej úrovni 2,1 %. Vývoj výmenných kurzov krajín stredoeurópskeho regiónu bol v septembri ovplyvnený situáciou na finančných trhoch, v dôsledku čoho sa výmenný kurz poľského zlotého, maďarského forintu, ako aj českej koruny oproti euru v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie znehodnotili. V septembri nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna z centrálnych bánk, keď Narodowy Bank Polski ponechala sadzbu na úrovni 4,50 %, Česká národní banka na 0,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 6,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 4,4 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií, cien priemyselných tovarov bez energií a cien služieb, pričom medziročná dynamika cien potravín stagnovala. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne spomalilo, čo súviselo s poklesom dynamiky cien produktov priemyselnej výroby, čiastočne kompenzovaným miernejším medziročným poklesom cien energií. Pomalší medziročný rast zaznamenali ceny stavebných prác, stavebných materiálov, ako aj ceny poľnohospodárskych výrobkov.

Deficit bežného účtu v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol predovšetkým v dôsledku vyššieho prebytku obchodnej bilancie. Pozitívne na vývoji salda bežného účtu pôsobilo zníženie deficitu bežných transferov, bilancie výnosov, ako aj bilancie služieb. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne spomalila, pričom rýchlejší rast produkcie v priemyselnej výrobe bol vykompenzovaný poklesom produkcie v odvetví ťažba a dobývanie, ako aj v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Zrýchlenie medziročnej dynamiky produkcie priemyselnej výroby súviselo s výrazným medziročným nárastom produkcie v odvetví výroba dopravných prostriedkov. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v auguste opäť prehĺbil. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia sa v auguste zrýchlila. Výrazný nárast medziročného tempa rastu tržieb bol zaznamenaný v odvetví informácie a komunikácia, doprava a skladovanie, ako aj v priemysle. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol, vplyvom zníženia dôvery v priemysle, službách, ale aj zhoršenia indikátora dôvery v maloobchode a spotrebiteľskej dôvery.

Medziročná dynamika nominálnej, ako aj reálnej mzdy v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla. K zrýchleniu dynamiky nominálnych miezd prispeli takmer všetky sledované odvetvia, pričom najvýraznejšie sa zvýšila nominálna mzda v informáciách a komunikácii, v stavebníctve a v priemysle. Medziročný rast zamestnanosti sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne spomalil, pričom nižšia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná vo väčšine sledovaných odvetví. Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla a dosiahla 13,1 %.

Nárast vkladov súkromného sektora bol v auguste tvorený predovšetkým výrazným zvýšením vkladov nefinančných spoločností, pričom sa zvýšil aj objem vkladov domácností. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol ich výrazný nárast ovplyvnený najmä zvýšením vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, pričom mierne vzrástli aj vklady splatné na požiadanie. Nárast termínovaných vkladov do 2 rokov zvýšil aj objem vkladov domácností. V oboch sektoroch pretrvávala aj v auguste kladná medziročná dynamika, pričom medziročný nárast vkladov nefinančných spoločností bol v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejší. Úvery súkromnému sektoru naďalej rástli. V rámci úverov nefinančným spoločnostiam došlo k nárastu úverov so splatnosťou do 1 roka a nad 5 rokov. Rast úverov domácnostiam bol tvorený najmä zvýšením úverov na nehnuteľnosti. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, pričom pri úveroch nefinančným spoločnostiam v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla a pri úveroch domácnostiam sa takmer nezmenila. Úrokové sadzby z vkladov a úverov súkromného sektora sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenili.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.