en en

Mesačný bulletin NBS, september 2012 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla a dosiahla 2,6 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v 2. štvrťroku medziročne poklesol o 0,5 % a v medzikvartálnom porovnaní sa znížil o 0,2 % (v 1. štvrťroku medziročne aj medzikvartálne stagnoval). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu augusta v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 6. septembra 2012 rozhodla, že úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie zostanú nezmenené na úrovni 0,75 %, 1,50 % a 0,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla v Českej republike na 3,4 % a v Maďarsku na 6,0 %, pričom v Poľsku poklesla na 3,8 %. Podľa údajov Eurostatu sa medziročný pokles hrubého domáceho produktu v 2. štvrťroku v Českej republike prehĺbil na 1,0 % (v 1. štvrťroku pokles o 0,5 %), pričom v Maďarsku sa hospodársky pokles zmiernil na 1,0 % (v 1. štvrťroku pokles o 1,2 %) a v Poľsku sa rast ekonomiky spomalil na 2,5 % (v 1. štvrťroku rast o 3,5 %). Výmenný kurz českej koruny oproti euru sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil, pričom výmenné kurzy poľského zlotého, ako aj maďarského forintu, sa znehodnotili. V rámci centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu pristúpil v auguste k zmene menovopolitických podmienok Magyar Nemzeti Bank, keď s účinnosťou od 29. augusta 2012 znížil svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 0,25 percentuálneho bodu na 6,75 %. Narodowy Bank Polski ponechal v auguste svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,75 % a Česká národní banka na úrovni 0,25 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR v 2. štvrťroku 2012 vzrástol v stálych cenách medziročne o 2,8 % (v 1. štvrťroku o 3,0 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,7 % (v 1. štvrťroku o 0,7 %). Celková zamestnanosť sa v 2. štvrťroku 2012 medziročne zvýšila o 0,2 % (v  1. štvrťroku o 0,6 %) a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stagnovala (v 1. štvrťroku medzištvrťročne vzrástla o 0,1 %). Rast HDP bol v 2. štvrťroku 2012 v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejší, pričom situácia na trhu práce bola v súlade s očakávaniami.

Hospodársky rast na Slovensku pokračoval aj v 2. štvrťroku, keď medziročná dynamika HDP bola naďalej kladná, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa však opäť spomaľovala. Vývoj HDP bol z  produkčného hľadiska priaznivo ovplyvnený zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle, ale aj v pôdohospodárstve. Faktorom pozitívne ovplyvňujúcim ekonomický rast ostáva na strane použitia aj naďalej zahraničný dopyt, ktorého medziročná dynamika sa v 2. štvrťroku pravdepodobne hlavne vplyvom produkcie automobilového priemyslu mierne zrýchlila. Medziročný pokles domáceho dopytu sa mierne prehĺbil v dôsledku zápornej dynamiky spotrebného dopytu, keď sa zhoršila spotreba domácností a medziročný pokles zaznamenala aj spotreba verejnej správy. Na nepriaznivom vývoji domáceho dopytu sa podieľala aj záporná dynamika fixných investícií, ktorá sa však vplyvom zvýšenia investícií podnikov v 2. štvrťroku zmiernila. Vývozy podporované rastúcim zahraničným dopytom prevýšili dovozy tlmené klesajúcim domácim dopytom a kladný príspevok čistého exportu k rastu HDP tak aj v 2. štvrťroku naďalej ostáva hlavným zdrojom ekonomického rastu. Zvyšovanie investičnej aktivity podnikov, podporené miernym nárastom ziskovosti firiem, bolo tlmené medziročným poklesom ziskovosti finančných korporácií v 2. štvrťroku. Saldo bežného účtu platobnej bilancie za 1. polrok 2012 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zlepšilo a dosiahlo prebytok. V rámci štruktúry bežného účtu zlepšenie súviselo predovšetkým s výrazne vyšším prebytkom zahraničného obchodu, pričom priaznivý vývoj zaznamenali takmer všetky položky s výnimkou bilancie bežných transferov. Spomaľujúci sa rast ekonomiky súvisel aj s vývojom na trhu práce, ktorý bol ovplyvnený spomalením rastu zamestnanosti a nižšou dynamikou miezd. Pokles zaznamenal aj ukazovateľ zamestnanosti vyjadrenej počtom odpracovaných hodín. Medziročná dynamika produktivity práce bola naďalej vyššia ako rast miezd, ktoré však v reálnom vyjadrení v dôsledku inflácie medziročne poklesli. Jednotkové náklady práce v 2. štvrťroku v medziročnom vyjadrení poklesli vplyvom dynamiky reálnej produktivity práce predstihujúcej rast kompenzácií na zamestnanca a podieľajú sa tak na vyššej konkurencieschopnosti. Trh práce naďalej nie je schopný absorbovať výrazný prílev ekonomicky aktívnych osôb.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a zostala na úrovni 3,8 %. V rámci vývoja HICP bolo zrýchlenie medziročnej dynamiky cien nespracovaných potravín, cien priemyselných tovarov bez energií a cien služieb vykompenzované spomalením tempa rastu cien spracovaných potravín a cien energií. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokleslo, čo súviselo predovšetkým s výraznejším spomalením rastu cien produktov priemyselnej výroby, ale aj ostatných zložiek, s výnimkou cien výroby dodávok energií pre výrobcov. Medziročná dynamika cien stavebných prác sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila a rast cien stavebných materiálov sa naopak zmiernil. Ceny poľnohospodárskych výrobkov po minulomesačnej zápornej dynamike v júli medziročne mierne vzrástli.

Kladné saldo bilancie bežného účtu v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo predovšetkým vplyvom vyššieho prebytku obchodnej bilancie a čiastočne tiež vplyvom poklesu deficitu bilancie výnosov. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie sa v júli opäť výraznejšie zrýchlila hlavne v dôsledku dynamického rastu priemyselnej výroby ovplyvneného rastúcou produkciou automobilového priemyslu. Medziročný pokles stavebnej produkcie sa v júli zmiernil. Medziročná dynamika tržieb v ekonomike v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne vzrástla predovšetkým vplyvom dynamického rastu tržieb v priemysle a v doprave a skladovaní. Priaznivý vývoj tržieb bol zaznamenaný vo väčšine odvetví s výnimkou stavebníctva, kde tržby dlhodobo v medziročnom porovnaní klesajú. Indikátor ekonomického sentimentu v septembri vzrástol vplyvom zlepšenia dôvery v priemysle a maloobchode. Zhoršenie oproti augustu zaznamenal indikátor dôvery v stavebníctve, službách a indikátor spotrebiteľskej dôvery.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla, k čomu prispelo predovšetkým zrýchlenie rastu miezd v priemysle, ako aj kladná dynamika miezd v stavebníctve a vo vybraných trhových službách. Medziročný rast zamestnanosti sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne spomalil a zamestnanosť tak v medziročnom porovnaní takmer stagnuje. Rastie len zamestnanosť v odvetví informácie a komunikácia a vybrané trhové služby, pričom väčšina odvetví vrátane priemyslu a stavebníctva zaznamenáva negatívny trend poklesu zamestnanosti. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila a ostala na úrovni 13,3 %.

Objem vkladov súkromného sektora v júli vzrástol, na čom sa podieľala nielen akumulácia vkladov domácností a po minulomesačnom výraznom poklese aj zvýšenie objemu vkladov nefinančných spoločností, ale aj rast vkladov ostatných inštitúcií (penzijné a poisťovacie fondy a ostatní finanční sprostredkovatelia). V rámci celého sektora sa sústreďoval nárast vkladov v dôsledku poklesu úrokových mier predovšetkým do krátkodobých termínovaných vkladov a vkladov splatných na požiadanie na úkor dlhodobejších splatností. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zmiernil medziročný prepad vkladov nefinančných spoločností a medziročná dynamika vkladov domácností sa takmer nezmenila. V rámci úverových aktivít vzrástol objem úverov v sektore domácností a po výraznom medzimesačnom poklese úverov aj v sektore nefinančných spoločností. V sektore domácností dominoval záujem o úvery do 1 roka, pričom poklesol objem úverov do 5 rokov. Dopyt po úveroch zo strany domácností tak pretrváva aj napriek neistote budúceho ekonomického vývoja. Nefinančné spoločnosti tradične preferovali úvery do nehnuteľností. Medziročná dynamika úverov sa v porovnaní s minulým mesiacom v oboch sektoroch takmer nezmenila. Po dlhodobejšom poklese vzrástol objem úverov aj v sektore ostatných inštitúcií. Vývoj trhových úrokových mier bol v júli ovplyvnený rozhodnutím ECB o znížení kľúčových úrokových sadzieb, v dôsledku čoho poklesli predovšetkým úrokové sadzby z úverov nefinančným spoločnostiam. V rámci úrokových mier z úverov domácnostiam došlo práve naopak k miernemu nárastu, keď po prvýkrát od začiatku roka vzrástla cena úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z vkladov v júli stagnovali tak v sektore nefinančných spoločností, ako aj v sektore domácností.

Pozn: Mesačný bulletin NBS, september 2012 bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS dňa 3.10. 2012 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.