en en

Mesačný bulletin, november/december 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien ostala v novembri nezmenená na úrovni 3,0 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa údajov Eurostatu v 3. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 1,4 % (v 2. štvrťroku o 1,7 %) a medzikvartálne o 0,2 % (v 2. štvrťroku o 0,2 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu novembra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 8. decembra 2011 rozhodla, že s účinnosťou od 14. decembra sa úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie zníži o 25 bázických bodov na 1,00 % a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie sa znížia rovnako o 25 bázických bodov na úroveň 1,75 %, resp. 0,25 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila v Českej republike na 2,9 %, v  Poľsku na 4,4 % a Maďarsku na 4,3 %. Podľa údajov Eurostatu medziročný rast hrubého domáceho produktu v 3. štvrťroku 2011 poklesol v Českej republike na 1,2 % (v 2. štvrťroku 2,0 %), v Poľsku na 4,2 % (v 2. štvrťroku 4,6 %) a v Maďarsku o 1,5 % (v 2. štvrťroku o 1,7 %). Vývoj výmenných kurzov krajín stredoeurópskeho regiónu bol aj naďalej ovplyvnený nepriaznivou situáciou na finančných trhoch. Výmenné kurzy českej koruny, poľského zlotého, ako aj maďarského forintu oproti euru sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotili. V novembri pristúpila k zmene menovopolitických podmienok spomedzi centrálnych bánk stredoeurópskeho regiónu iba maďarská centrálna banka, keď s účinnosťou od 30. novembra zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 6,50 %. Česká národní banka, ako aj Narodowy Bank Polski v novembri ponechali svoje úrokové sadzby na nezmenenej úrovni 0,75 %, resp. 4,50 %.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR v 3. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 3,0 % (v 2. štvrťroku o 3,5 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,8 % (v 2. štvrťroku o 0,8 %). Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 1,7 % (v 2. štvrťroku rast o 2,3 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšila o 0,3 % (v 2. štvrťroku rast o 0,4 %). Rast HDP, ako aj situácia na trhu práce, boli v 3. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami priaznivejšie.

Medziročná dynamika HDP bola aj v 3. štvrťroku naďalej kladná, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa však mierne spomalila. Vývoj HDP bol z  produkčného hľadiska priaznivo ovplyvnený zvyšovaním pridanej hodnoty najmä v priemysle a stavebníctve, pričom v pôdohospodárstve pridaná hodnota naopak pokračovala v poklese. Zahraničný dopyt bol na strane použitia naďalej hlavným faktorom pozitívne ovplyvňujúcim ekonomický rast, aj keď jeho dynamika sa postupne znižuje. Negatívny vývoj spotrebného dopytu bol ovplyvnený pretrvávajúcim poklesom verejnej, ako aj súkromnej spotreby. Medziročný rast tvorby hrubého fixného kapitálu tak v 3. štvrťroku tlmil prepad domáceho dopytu, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom však rástli investície miernejšie. Príspevok čistého exportu k rastu HDP bol kladný a naďalej tak ostáva hlavným zdrojom rastu HDP. Deficit bežného účtu platobnej bilancie za obdobie január až september medziročne poklesol. V rámci štruktúry bežného účtu zlepšenie súviselo s priaznivým vývojom všetkých položiek s výnimkou bilancie výnosov. Rast zahraničného dopytu sa prejavil v raste vývozu, ktorý prevýšil rast dovozu, v dôsledku čoho vzrástol aj prebytok obchodnej bilancie. Pretrvávajúci ekonomický rast, aj napriek nižšej medziročnej dynamike, pozitívne ovplyvňoval situáciu na trhu práce. Zamestnanosť naďalej medziročne rástla, v súlade s ekonomickým trendom však pomalšie ako predchádzajúci štvrťrok. Rast produktivity práce sa mierne zrýchlil vplyvom nižšieho tempa rastu zamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Jednotkové náklady práce sa v 3. štvrťroku medziročne zvýšili v dôsledku rýchlejšieho rastu kompenzácií na zamestnanca v porovnaní s medziročnou dynamikou produktivity práce. Miera nezamestnanosti sa v porovnaní s minulým štvrťrokom nezmenila. Výraznejšia zmena trendu sa prejavila v 3. štvrťroku vo výsledkoch finančného hospodárenia ekonomických subjektov, keď ziskovosť podnikov vo finančnom, ako aj nefinančnom sektore, poklesla. Na spomalení tvorby zisku nefinančných korporácií sa podieľal predovšetkým priemysel.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 4,8 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený predovšetkým výrazným zrýchlením medziročného tempa rastu cien služieb v doprave. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým so zvýšením dynamiky cien energií. Mierny nárast medziročnej dynamiky nastal aj v rámci cien stavebných prác. Ceny poľnohospodárskych výrobkov pokračovali vo výraznejšom spomaľovaní medziročného rastu.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšilo. Pozitívne na vývoj salda bežného účtu pôsobil nárast prebytku obchodnej bilancie, ako aj zníženie deficitu bilancie výnosov. Mierne zhoršenie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenalo saldo bilancie služieb a bežných transferov. Index priemyselnej produkcie si aj v októbri udržal výraznejší medziročný rast, pričom hlavným pozitívnym faktorom bola kladná medziročná dynamika v odvetví dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V rámci priemyselnej výroby rástla hlavne produkcia v odvetví výroba dopravných prostriedkov, ktorej pozitívny efekt bol kompenzovaný negatívnym vývojom v odvetví výroba elektorniky, ako aj v odvetví výroba strojov a zariadení. Stavebná produkcia po septebrovom výraznejšom medziročnom raste v októbri opäť poklesla. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia sa v októbri opäť mierne spomalila, k čomu prispeli najmä odvatvia priemysel, stavebníctvo a doprava. Celkový indikátor ekonomického sentimentu v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol, pričom medziročne jeho hodnota poklesla. Zvýšila sa dôvera v službách a stavebníctve, naopak k zhoršeniu indikátora dôvery došlo v maloobchode, priemysle a v spotrebiteľskej dôvere.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila, pričom medziročný pokles reálnej mzdy bol rovnaký ako v októbri. K rýchlejšiemu rastu nominálnych miezd prispeli najmä odvetvia informácie a komunikácia a vybrané trhové služby. Najvýraznejšie spomalenie dynamiky nominálnych miezd bolo zaznamenané v stavebníctve a priemysle. Medziročný rast zamestnanosti sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne spomalil, pričom nižšia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná vo vybraných trhových službách, v priemysle a maloobchode. Miera evidovanej nezamestnanosti v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla na 13,3 %.

Vývoj vkladov súkromného sektora bol v októbri ovplyvnený predovšetkým opätovným výrazným znížením vkladov nefinančných spoločností, pričom objem vkladov domácností sa medzimesačne takmer nezmenil. V rámci vkladov nefinančných spoločností ich pokles súvisel rovnako ako predchádzajúci mesiac najmä s poklesom vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Vývoj objemu vkladov nefinančných spoločností mal vplyv aj na výraznejšie spomalenie ich medziročnej dynamiky. V rámci vkladov domácností bol nárast objemu vkladov s dohodnutou splatnosťou vykompenzovaný poklesom vkladov splatných na požiadanie. Medziročná dynamika vkladov domácností sa výraznejšie nezmenila. V rámci úverov súkromného sektora pokračoval aj v októbri protichodný vývoj, keď úvery domácnostiam vzrástli vo všetkých kategóriách, pričom sa zvýšili predovšetkým úvery na nehnuteľnosti a spotrebiteľské úvery. Naopak, úvery nefinančným spoločnostiam pokračovali v negatívnom trende, predovšetkým vplyvom opätovného poklesu úverov do 1 roka. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, pričom v sektore domácností sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom takmer nezmenila a v sektore nefinančných spoločností sa zmiernila. Vo vývoji klientskych úrokových sadzieb nebola v októbri zaznamenaná výraznejšia zmena. Úrokové sadzby z úverov domácností mierne vzrástli a v rámci financovania úverov nefinančných spoločností bol nárast úročenia investičných úverov kompenzovaný poklesom úrokových sadzieb z úverov na nehnuteľnosti. Úrokové miery z vkladov nefinančných spoločností sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenili. V sektore domácností sa zvýšilo úročenie termínovaných vkladov.

Pozn: Od januára 2012 dochádza k formálnej zmene v názve bulletinu, ktorá sa týka uvádzaného mesiaca vydania. Mesačný bulletin NBS bol doteraz označovaný mesiacom predchádzajúcim jeho vydaniu, keďže najdôležitejšie údaje analyzované v bulletine zodpovedali tomuto mesačnému posunu. V snahe zosúladiť označenie s časovým obdobím bude od januára 2012 Mesačný bulletin NBS označený názvom mesiaca, v ktorom bude publikovaný. Aby bol počet vydaní za rok 2011 formálne uzavretý, je posledné tohtoročné vydanie označené dvoma mesiacmi, t. j. november/december. Periodicita ani čas vydania – tretia dekáda mesiaca – sa nemenia.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.