en en

Mesačný bulletin, október 2011 - Zhrnutie

Medziročná miera inflácie v eurozóne meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien ostala v októbri nezmenená na úrovni 3,0 %. Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 3. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 1,4 % (v 2. štvrťroku o 1,6 %) a medzikvartálne o 0,2 % (v 2. štvrťroku o 0,2 %). Výmenný kurz eura k americkému doláru sa v priebehu októbra v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhodnotil. Rada guvernérov ECB na zasadnutí 3. novembra 2011 rozhodla, že s účinnosťou od 9. novembra sa úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie zníži o 25 bázických bodov na 1,25 % a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné operácie sa znížia rovnako o 25 bázických bodov na úroveň 2,00 %, resp. 0,50 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlila v Českej republike na 2,6 % a v Poľsku a Maďarsku dosiahla rovnako 3,8 %. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2011 v Českej republike vzrástol medziročne o 1,5 % (v 2. štvrťroku 2011 o 2,2 %) a v Maďarsku o 1,5 % (v 2. štvrťroku o 1,7 %). Údaje za Poľsko neboli publikované. Vývoj výmenných kurzov krajín stredoeurópskeho regiónu bol v októbri ovplyvnený situáciou na finančných trhoch. Výmenný kurz českej koruny a maďarského forintu oproti euru sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znehodnotil. Výmenný kurz poľského zlotého k euru sa vplyvom septembrového zásahu poľskej centrálnej banky na devízovom trhu medzimesačne posilnil. V októbri nepristúpila k zmene menovopolitických podmienok žiadna z centrálnych bánk, keď Narodowy Bank Polski ponechala sadzbu na úrovni 4,50 %, Česká národní banka na 0,75 % a Magyar Nemzeti Bank na úrovni 6,00 %.

Medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien HICP na Slovensku v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla na 4,6 %. Vývoj HICP bol ovplyvnený zrýchlením medziročného tempa rastu cien energií, cien priemyselných tovarov bez energií a cien nespracovaných potravín, pričom medziročná dynamika cien služieb stagnovala. Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zrýchlilo, čo súviselo predovšetkým so zvýšením dynamiky cien energií. Pomalší medziročný rast zaznamenali opäť ceny stavebných prác, ako aj ceny poľnohospodárskych výrobkov, v rámci ktorých zaznamenali ceny obilnín v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazné spomalenie medziročného rastu.

Hrubý domáci produkt (sezónne neočistený) na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 3. štvrťroku 2011 vzrástol v stálych cenách medziročne o 2,9 % (v 2. štvrťroku o 3,3 %), pričom medzištvrťročne vzrástol sezónne očistený HDP o 0,7 % (v 2. štvrťroku o 0,9 %). Celková zamestnanosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vzrástla o 1,7 % (v 2. štvrťroku rast o 2,1 %), pričom v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšila o 0,3 % (v 2. štvrťroku rast o 0,4 %). Rast HDP, ako aj situácia na trhu práce, boli v 3. štvrťroku v porovnaní s očakávaniami NBS priaznivejšie.

V dôsledku nárastu kladného salda obchodnej bilancie v septembri sa augustový deficit bežného účtu zmenil na prebytok. Pozitívne na vývoji salda bežného účtu pôsobilo aj zníženie deficitu bilancie výnosov, ako aj bilancie služieb. Medzimesačne sa zhoršilo len saldo bežných transferov. Medziročná dynamika indexu priemyselnej produkcie zaznamenala po troch mesiacoch pomalšieho rastu v septembri výraznejšie zrýchlenie, pričom v rámci priemyselnej výroby rástla hlavne produkcia v odvetví výroba strojov a zariadení, ako aj v odvetví výroba elektroniky. Medziročné tempo rastu produkcie v odvetví výroba dopravných prostriedkov sa naopak výraznejšie spomalilo. Stavebná produkcia dosiahla v septembri najvýraznejší rast od konca roka 2008. Medziročná dynamika rastu tržieb za vybrané odvetvia sa v septembri spomalila. Pokles medziročného rastu tržieb v odvetviach priemysel a informácie a komunikácia bol tlmený výraznejším medziročným rastom tržieb v stavebníctve. Celkový indikátor ekonomického sentimentu sa v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenil, pričom medziročne jeho hodnota poklesla. Zvýšila sa dôvera v priemysle a stavebníctve, naopak k zhoršeniu indikátora dôvery došlo v maloobchode, službách a v spotrebiteľskej dôvere.

Medziročná dynamika nominálnej mzdy sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zmiernila a reálna mzda v medziročnom porovnaní poklesla. K spomaleniu dynamiky nominálnych miezd prispeli takmer všetky sledované odvetvia, pričom najvýraznejšie spomalenie rastu nominálnych miezd bolo zaznamenané v informáciách a komunikácii a v priemysle. Medziročný rast zamestnanosti sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne spomalil, pričom nižšia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná vo väčšine sledovaných odvetví. Miera evidovanej nezamestnanosti v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne vzrástla a dosiahla 13,4 %.

Pokles vkladov súkromného sektora bol v septembri tvorený predovšetkým výrazným znížením vkladov nefinančných spoločností, pričom objem vkladov domácností mierne vzrástol. V rámci vkladov nefinančných spoločností bol ich výrazný pokles ovplyvnený najmä znížením vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, ktorý kompenzoval ich výrazný nárast v minulom mesiaci. V dôsledku zníženia objemu vkladov nefinančných spoločností došlo k spomaleniu ich medziročnej dynamiky. V rámci vkladov domácností bol nárast objemu vkladov s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov, ako aj nad 2 roky, čiastočne tlmený poklesom vkladov splatných na požiadanie. Výraznejšie vzrástla medziročná dynamika hlavne vkladov domácností s dohodnutou splatnosťou do 2 rokov. Vývoj objemu úverov v rámci súkromného sektora bol v septembri protichodný, pričom úvery domácnostiam vzrástli vo všetkých kategóriách, predovšetkým úvery na nehnuteľnosti a spotrebiteľské. Naopak, úvery nefinančným spoločnostiam mierne poklesli predovšetkým vplyvom poklesu úverov do 1 roka. Medziročná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, pričom v oboch sektoroch v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne poklesla. Klientske úrokové sadzby sa v septembri výraznejšie nezmenili. V rámci úverov mierne vzrástli úrokové sadzby z úverov domácností a naopak mierny pokles zaznamenali úrokové sadzby z úverov nefinančných spoločností. Úrokové miery z vkladov sa v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výraznejšie nezmenili.

Mesačný bulletin NBS, október 2011 bude v plnom znení publikovaný na webovej stránke NBS dňa 30. 11. 2011 o 10.00 h.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.