en en

Ministerstvo školstva bude spolupracovať s inovatívnym projektom FinQ

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR podpísalo Memorandum o spolupráci s Národnou bankou Slovenska, Slovenskou sporiteľňou, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a FinQ Centrom. Cieľom memoranda je podporiť kurikulárnu reformu a aktivity smerujúce k zlepšeniu funkčnej gramotnosti žiakov. Memorandum je súčasťou širšej snahy rezortu školstva podporovať inovácie vo vzdelávaní na základných a stredných školách.

Memorandum otvára priestor na spoluprácu pri skvalitnení vzdelávania a prípravy žiakov na praktický život. Zúčastnené inštitúcie budú spolupracovať  na podpore finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách. Zamerajú sa aj na podporu implementácie kurikulárnej reformy s dôrazom na rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov. Od budúceho školského roka začne už viac ako 400 základných škôl vzdelávať prvákov a prváčky podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Zameriava sa viac na kritické myslenie či rozvoj kompetencií potrebných na život v 21. storočí.

Signatári memoranda kladú dôraz na efektívny rozvoj kľúčových kompetencií detí a ich prípravu na trh práce.  Zároveň presadzujú inovatívne modely vzdelávania, ktoré ako dôležitý faktor zohľadňujú podporu duševného zdravia žiakov.

„Toto memorandum je súčasťou snahy rezortu školstva výraznejšie podporiť inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní. FinQ je len jedným z viacerých projektov, s ktorými budeme spolupracovať. Ak chceme mať inovatívnu ekonomiku a spoločnosť, musíme novým myšlienkam a prístupom oveľa razantnejšie otvoriť aj systém vzdelávania.“
Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže
„Jednou z našich priorít v Národnej banke Slovenska je aktívne prispievať k zvyšovaniu finančnej gramotnosti detí na Slovensku. Všetko to začína na školách, preto podporujeme a budeme vždy podporovať skvalitňovanie výučby v tejto oblasti. Teším sa, že môžeme s ministerstvom podpísať memorandum o spolupráci a budovať takto partnerstvo v záujme skvalitňovania výučby.“
Peter Kažimír, guvernér NBS

Strany memoranda sa dohodli na využití programu FinQ, ktorý poskytuje nástroje na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Program FinQ podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia žiakov. Žiaci dokážu dôslednejšie premýšľať, ako funguje a aký význam má svet financií. Naučia sa uvažovať v súvislostiach a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote. Cieľom programu FinQ je, aby žiaci rozvíjaním kompetencií a všetkých foriem myslenia dokázali pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania a aby sa naučili správne rozhodovať. FinQ program je rozšírený aj o kontext občianskeho vzdelávania v európskom priestore podporou občianskeho, právneho a ekonomického povedomia žiakov. Program FinQ bude doplnený o ďalšie implementačné nástroje a materiály pre školy.

„Finančná gramotnosť je v dnešnej dobe nevyhnutnosť. Program FinQ poskytuje žiačkam a žiakom nástroje na podporu kritického a systémového myslenia. Vážime si spoluprácu s ministerstvom, vďaka ktorej budeme môcť naše skúsenosti posunúť ďalej.“
Štefan Máj, predseda správnej rady FinQ Centra

Nezisková organizácia FinQ Centrum, n. o. vznikla ako spoločná iniciatíva Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadácie Národnej banky Slovenska. Jej cieľom je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti na základných a stredných školách a podporiť kvalitnejšie finančné vzdelávanie.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.