en en

Modernejší, efektívnejší dohľad a regulácia finančného trhu

Dohľad a regulácia finančného trhu sú jednými z kľúčových činností Národnej banky Slovenska. Aj v týchto oblastiach je však nevyhnutná modernizácia a zefektívnenie postupov. NBS sa preto rozhodla, že aj dohľad a regulácia potrebujú „nový look“ a lepšiu efektivitu. V blízkej dobe preto plánuje zrealizovať projekt pod názvom „Agendové systémy dohľadu a regulácie“ (ASDR). V súvislosti so zámerom realizácie projektu vyhlásila NBS 18.júla 2022 predbežné trhové konzultácie.

Štúdia uskutočniteľnosti potvrdila, že procesy v spomínaných dvoch kľúčových oblastiach činnosti centrálnej banky potrebujú modernizáciu a digitalizáciu. Prieskum ukázal, že výmena informácií, či už vo vnútri banky, alebo aj s externými subjektami nie je taká efektívna, aká by mohla byť. Zároveň je pri výkone dohľadu potrebných veľa manuálnych vstupov a činností.

NBS sa preto rozhodla realizovať zákazku, ktorej výsledkom bude dodanie komplexného, procesne orientovaného agendového systému v oblasti dohľadu a regulácie finančného trhu (ASDR).

Zavedenie ASDR by malo priniesť:

  • zefektívnenie komunikácie s dohliadanými subjektmi a externými inštitúciami
  • vyššiu výkonnosť procesov ušetrením času na strane zamestnancov, resp. vyššiu kvalitou výstupov/výsledkov/procesov
  • zefektívnenie spracovania a získavania údajov pre výkon dohľadu
  • digitalizovanie procesu dohľadu
  • šetrenie materiálnych výdavkov na strane NBS pri doručovaní výstupov
  • auditovateľnosť procesov
  • elektronizáciu a automatizáciu procesov
  • dostupnosť dát pre iné agendy NBS
  • optimalizácia komunikácie so subjektmi pri tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych materiálov
  • zachovanie inštitucionálneho know-how a historickej pamäte

Projekt má zabezpečiť digitalizáciu a aplikačnú podporu procesov a pracovných postupov v oblasti dohľadu a regulácie, aby sme odbúrali nepotrebné „papierové“ kroky a podporili zvýšenie efektivity našej práce v týchto oblastiach. Výsledkom bude existencia jedného centrálneho systému – ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie na efektívne vykonávanie agendy.

V súvislosti so zámerom realizácie projektu vyhlásila NBS 18.júla 2022 predbežné trhové konzultácie. Viac informácií nájdete na:


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.