en en

Možnosť výmeny hotovosti pre podnikateľov

Národná banka Slovenska oznamuje, že od 20. apríla 2020 umožní výmenu hotovosti pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Výmena bude možná len po predchádzajúcej telefonickej dohode termínu na príslušnej expozitúre alebo v centrálnej pokladnici v Bratislave.
Bez vopred telefonicky dohodnutého termínu výmena možná nebude.
Pre verejnosť zostávajú pokladnice naďalej uzavreté.

Kontakt expozitúry:
https://nbs.sk/o-narodnej-banke/zakladne-informacie/expozitury-nbs

Kontakt centrálna pokladnica, Imricha Karvaša 1, Bratislava: 02/ 5787 2751, 02/ 57872750

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.