en en

Národná banka Slovenska obstaráva nový finančný systém

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa pre „Funkčný a technický upgrade informačného systému pre finančné účtovníctvo hospodárenie a rozpočet NBS“. Lehota na predkladanie ponúk je do 22.04.2024. 

Jedným z dôvodov vyhlásenia súťaže je aj skutočnosť, že sa podpora súčasného riešenia SAP končí v roku 2027. Nové riešenie bude znamenať rýchlejší prístup k finančným údajom, ich efektívnejšie spracovanie a jedným zo základných prínosov bude aj štandardizácia procesov.

Výsledkom súťaže bude dodanie nového informačného systému. Ten by mal byť vytvorený na základe funkčného a technického upgradu informačného systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet NBS.

Obstarávanie zahŕňa aj dodanie HW a potrebných HW licencií, resp. zabezpečenie poskytnutia potrebných produktov, licencií SW produktov tretích strán, plus vytvorenie a dodanie systému na migráciu údajov. 

Súčasťou predmetu zákazky sú aj servisné služby na zabezpečenie prevádzkyschopnosti dodaného informačného systému. Tie pozostávajú z údržby a podpory dodaného informačného systému, ktorá zahŕňa zabezpečenie spoľahlivosti a požadovanej úrovne dostupnosti. Medzi požiadavkami je aj rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho vplyvu na prevádzkyschopnosť dodaného informačného systému a ďalšia úprava, ktorá zahŕňa modernizáciu alebo rozširovanie funkčnosti podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Predpokladaná hodnota zákazky je 3,6 milióna EUR bez DPH a zrealizovaná by mala byť v priebehu 18 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. 


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.