en en

Návrhy Európskej komisie - digitálne euro

Európska komisia zverejnila legislatívne návrhy, ktoré majú zabezpečiť aby občania a podniky mali aj naďalej prístup k eurobankovkám a eurominciam a tiež stanoviť rámec pre možné zavedenie novej formy platieb – digitálneho eura, ktoré by ECB mohla v budúcnosti vydať ako doplnok k hotovosti. Tieto dva navzájom súvisiace návrhy majú zabezpečiť, aby ľudia mali obe možnosti platby – hotovostné aj digitálne.

Balík obsahuje:

1. Návrh nariadenia o zavedení digitálneho eura
2. Návrh nariadenia o zákonnom platidle vo forme eurobankoviek a euromincí


1. Návrh nariadenia o zavedení digitálneho eura

Hlavným cieľom návrhu je zabezpečiť, aby peniaze centrálnej banky so statusom zákonného platidla ponúkali moderný a nákladovo efektívny platobný prostriedok, zabezpečovali vysokú úroveň ochrany súkromia pri digitálnych platbách a zachovali finančnú stabilitu. Dnešný návrh stanovuje právny rámeczákladné prvky digitálneho eura, ktoré by po prijatí Európskym parlamentom a Radou umožnili Európskej centrálnej banke (ECB) zaviesť digitálne euro, ktoré je široko použiteľné, dostupné. Rozhodnutie či a kedy sa vydá digitálne euro je na ECB. V októbri 2023 Rada guvernérov ECB rozhodne, či sa projekt digitálneho eura posunie do ďalšej fázy.

Podobne ako dnes hotovosť, aj digitálne euro by bolo dostupné popri existujúcich vnútroštátnych a medzinárodných súkromných platobných prostriedkoch (napr. karty, aplikácie). Fungovalo by ako digitálna peňaženka, t. j ľudia a podniky by mohli platiť digitálnym eurom kedykoľvek, kdekoľvek a bez poplatkov v eurozóne. Prispieva sa tak priblíženiu platobného systému digitálnemu veku, podpore hospodárskej súťaže, efektívnosti, inováciám a odolnosti hospodárstva EÚ. 

Digitálnemu euru sa návrhom udeľuje status zákonného platidla, čo okrem iného znamená jeho povinné prijímanie príjemcami. V návrhu sú upravené aj výnimky z tejto povinnosti, a to pre mikropodniky, ktoré neprijímajú porovnateľné digitálne platobné prostriedky. V návrhu sú upravené aj:  poplatky (základné služby budú bez poplatkov), distribúcia digitálneho eura, technické vlastnosti digitálneho eura, ustanovenia týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov,  prístup k digitálnemu euru a jeho používanie mimo eurozóny.

2. Návrh nariadenia o zákonnom platidle vo forme eurobankoviek a euromincí

Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby fyzická forma peňazí centrálnej banky zostala prítomná, dostupná a prijímaná všetkými obyvateľmi a podnikmi eurozóny. Návrh po prvýkrát v sekundárnom právnom predpise definuje zákonné platidlo pre hotovosť (doteraz je pojem zákonné platidlo definovaný len v odporúčaní Európskej komisie z roku 2010 a v judikatúre Súdneho dvora). Návrh dopĺňa existujúci regulačný rámec, v ktorom v súčasnosti absentuje spoločné uplatňovanie a výklad pojmu zákonné platidlo.

Návrh stanovuje podrobné pravidlá o rozsahu a účinkoch zákonného platidla pre hotovosť a o prístupe k eurobankovkám a eurominciam. Návrh zároveň obsahuje pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých je možné odmietnuť prijatie hotovosti; monitorovania prijímania hotovosti a možnosti jednostranného ex ante vylúčenia hotovosti v eurozóne a tiež ustanovenia o zabezpečení efektívneho prístupu k hotovosti. Návrh tak zabezpečuje aby si každý v eurozóne mohol vybrať preferovaný spôsob platby a mal prístup k základným hotovostným službám.