en en

NBS k úmrtiu exprezidenta SR Michala Kováča

Dňa 5. októbra 2016 nás zasiahla správa o úmrtí pána Michala Kováča, prvého prezidenta Slovenskej republiky, známeho ekonóma, ktorého kariéra bola úzko spätá aj s bankovníctvom.

Michal Kováč pôsobil v bankovníctve od roku 1955, kedy nastúpil do služieb Oblastného ústavu Štátnej banky československej. V rokoch 1963 a 1964 pôsobil ako učiteľ pre bankové kurzy v bankovej škole kubánskej štátnej banky. Po návrate do Československa bol dňa 5. februára 1965 menovaný za námestníka hlavného riaditeľa oblastného ústavu pre Slovensko Štátnej banky československej. V rokoch 1967 až 1969 pracoval ako námestník riaditeľa pobočky Živnostenskej banky v Londýne.

V druhej polovici šesťdesiatych rokov došlo v Československej republike k postupnému uvoľneniu politickej a spoločenskej atmosféry. V oblasti bankovníctva sa začali prípravy pre vznik Federálnej emisnej banky a dvoch národných emisných bánk – Českej národnej banky a Slovenskej národnej banky. Michal Kováč bol navrhnutý do funkcie guvernéra Federálnej emisnej banky.

Lúčime sa s významnou osobnosťou, prvým prezidentom samostatného Slovenska, ale aj významným predstaviteľom financií a bankovníctva. Iba normalizačný proces od roku 1970 mu zabránil využiť bohaté skúsenosti, ktoré nadobudol ako námestník riaditeľa londýnskej pobočky Živnobanky a úspešne zavŕšiť nomináciu do funkcie guvernéra Federálnej emisnej banky, ktorá mala byť v rámci reformného procesu zriadená. Naďalej sa však venoval problémom menovej politiky a bankovníctvu a svoje poznatky a skúsenosti využíval v oblasti výskumu. Významnou mierou tiež prispel k úspešnému rozvoju Národnej banky Slovenska.“ uviedol guvernér NBS Jozef Makúch.

V apríli 1970 bol Michal Kováč zbavený funkcie námestníka hlavného riaditeľa Oblastného ústavu Štátnej banky československej pre Slovensko. Bol preložený do odboru pre integrácie Oblastného ústavu ŠBČS pre Slovensko a od 15. januára 1971 pracoval ako radový zamestnanec Štátnej banky československej, pobočka Bratislava-mesto. Mladým pracovníkom pobočky ochotne pomáhal cennými radami a odbornými konzultáciami v ich profesijnom raste. Od roku 1978 až do decembra 1989 pracoval popri zamestnaní ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave finančnej a úverovej sústavy, neskôr v Ústrednom ústave národohospodárskeho výskumu, Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce a iných. Venoval sa problémom menovej politiky a bankovej činnosti. Po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989 sa stal ministrom financií Slovenskej republiky a v roku 1993 prvým prezidentom Slovenskej republiky.

Napriek odchodu do vysokých vládnych funkcií Michal Kováč nikdy neprerušil kontakty s centrálnou bankou, či už ako minister financií alebo ako prezident Slovenskej republiky. Národnú banku Slovenska viackrát navštívil a ako človek, ktorý väčšinu života pôsobil v bankovníctve, sa živo zaujímal o jej činnosť a svojimi skúsenosťami a radami prispel k jej úspešnému rozvoju.

Česť jeho pamiatke.

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.