en en

NBS odmenila cenou guvernéra diplomové práce študentov už po desiatykrát

Do súťaže o cenu guvernéra mohli prihlásiť svoje práce študenti vysokých škôl na Slovensku, alebo aj slovenskí občania študujúci v zahraničí, a to najmä práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu.

V desiatom ročníku oceňovania získal prvú cenu Denis Orlov za diplomovú prácu „The impact of Ukraine’s potential membership in the European Union“. V práci skúmal  potenciálny vplyv členstva Ukrajiny v Európskej únii na hospodárstvo krajiny. Na základe odhadov by bolo v prípade vstupu krajiny do EÚ v roku 2004 HDP na obyvateľa vyššie v roku 2013 o takmer 98 % v porovnaní so skutočnou hodnotou. Vyššie HDP na obyvateľa by sa však pravdepodobne nedosiahlo iba cez vyšší export. Absencia jednoznačného pozitívneho dopadu členstva v EÚ na export na obyvateľa poukazuje na zložitosť skúmania tohto problému a možný vplyv nezaznamenaných okolností.

NBS odmenila cenou guvernéra diplomové práce študentov už po desiatykrát
Cenu guvernéra odovzdal Denisovi Orlovi výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Vladimír Dvořáček

Druhú cenu získala Barbora Biesiková. Jej diplomová práca „Modelovanie úverového cyklu na Slovensku“ bola zameraná na odhad krátkodobého a dlhodobého vplyvu vybraných makroekonomických premenných na objem úverov poskytnutých slovenským domácnostiam. Tretím oceneným je Samuel Holinga, ktorý svojou diplomovou prácou „Rozdielnosť inflácie podľa individuálnych spotrebných košov slovenských domácností“ mal za cieľ identifikovať vzťah medzi výškou individuálnej inflácie a socioekonomickými charakteristikami slovenských domácností.

NBS odmenila cenou guvernéra diplomové práce študentov už po desiatykrát
Babrora Biesiková a Vladimír Dvořáček

Práce vyhodnocovala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej obce a Národnej banky Slovenska. V tomto roku do súťaže svoje práce prihlásilo 12 študentov zo slovenských aj zahraničných univerzít. NBS by chcela vyzdvihnúť, že vedúci všetkých ocenených prác sú mladí ľudia, resp. mladá generácia akademikov-ekonómov.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.