en en

NBS podporuje zavádzanie štandardov Basel III do európskej legislatívy

Európska komisia plánuje počas jesene 2021 zverejniť návrh upravenej legislatívy pre kapitálové požiadavky bánk. Národná banka Slovenska sa pripojila k iniciatíve 25 centrálnych bánk a finančných dohľadových orgánov Európskej únie s cieľom podporiť zavádzanie medzinárodne dohodnutých princípov známych ako Basel III. Iniciatíva zvýrazňuje požiadavku aby bol prístup k výpočtu tzv. Output Floor pre rizikovo vážené aktíva a štandardizovaný prístup pre kreditné riziko v súlade s medzinárodnými dohodami a aby sa nezavádzali špecifické prístupy pre EÚ. Iniciatíva súčasne zdôrazňuje potrebu zavádzania týchto požiadaviek na všetkých úrovniach konsolidácie, čo je veľmi dôležitý faktor pre NBS z dôvodu zabezpečenia stability slovenského bankového sektora.

Joint letter concerning Basel III

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.