en en

NBS pristúpila k zmluve o medzinárodnej výmene informácií

NBS pristúpila  k zmluve o medzinárodnej výmene informácií NBS pristúpila  k zmluve o medzinárodnej výmene informácií

Zmluva prehĺbi medzinárodnú spoluprácu v oblasti dohľadu
a prispeje k ochrane spotrebiteľov

Slovenský orgán dohľadu nad poisťovníctvom pristúpil k zmluve o medzinárodnej spolupráci a výmene informácií v oblasti dohľadu, oznámil dnes Felix Hufeld, predseda výkonného výboru Medzinárodnej asociácie orgánov dohľadu nad poisťovníctvom (International Association of Insurance Supervisors – IAIS). Od júna 2009, keď k Viacstrannému memorandu IAIS o porozumení pre spoluprácu a výmenu informácií (MMoU) pristúpila prvá jurisdikcia, sa počet jeho signatárov výrazne zvýšil. V súčasnosti združuje 54 signatárov, čo predstavuje takmer 64 % celosvetového objemu poistného.

„Pristúpenie k MMoU je ďalším významným krokom k zvýšeniu kvality a rýchlosti pri plnení úloh dohľadu,“ povedala Júlia Čillíková, riaditeľka odboru regulácie Národnej banky Slovenska. „Oceňujeme, že sa pri výmene informácií zachováva najvyššia úroveň dôvernosti, čo uľahčuje rýchlu spoluprácu s našimi partnermi. Ide nepochybne o dôležitý kamienok do mozaiky, ktorý podporí riadne fungovanie nášho finančného trhu.“

Memorandum predstavuje globálny rámec pre spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu nad poisťovníctvom. Stanovujú sa v ňom minimálne štandardy, ktoré musia signatári spĺňať, pričom všetci žiadatelia o členstvo podliehajú preskúmaniu a schváleniu nezávislým tímom členov IAIS. Vďaka pristúpeniu k MMoU si orgány dohľadu môžu vymieňať potrebné informácie a spolupracovať s ostatnými signatármi, čím prispievajú k finančnej stabilite a riadnemu dohľadu nad cezhraničnými poistnými operáciami v prospech ochrany spotrebiteľov.

„Sme radi, že medzi signatármi MMoU môžeme privítať Slovensko,“ povedal Felix Hufeld. „Aby sme mohli dosiahnuť náš hlavný cieľ, ktorým je ochrana poistencov na globálnom poistnom trhu, orgány dohľadu nad poisťovníctvom musia byť schopné rýchlo a efektívne spolupracovať. MMoU je dôležitým regulačným nástrojom, ktorý orgánom dohľadu umožňuje podporovať bezpečnejší a stabilnejší poisťovací trh, a to nielen v časoch krízy, ale tiež na každodennej báze. IAIS povzbudzuje všetkých svojich členov, aby sa stali signatármi tohto memoranda.“

V súčasnosti sú signatármi MMoU okrem iných Austrália, Rakúsko, Bermudy, Kanada, Čile, Kalifornia (USA), Connecticut (USA), Čínsky Taipei, Francúzsko, Nemecko, Hongkong, Japonsko, Michigan (USA), Nebraska (USA), Holandsko, Pensylvánia (USA), Katar, Singapur, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a Washington (USA). Úplný zoznam signatárov a znenie MMoU je k dispozícii na internetovej stránke IAIS (www.iaisweb.org) alebo po kliknutí sem.

Ďalšie informácie

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 – dňa zavedenia eura v Slovenskej republike, sa stala súčasťou Eurosystému, ktorý tvorí systém centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Hlavným cieľom NBS je udržiavanie cenovej stability. Za tým účelom plní NBS úlohy v oblasti: menovej politiky, devízových operácií a riadenia rezerv, vydávania eurových bankoviek a mincí, platobného styku, štatistiky, medzinárodnej spolupráce, spolupráce a podpory medzi centrálnymi bankami, ako aj v oblasti finančnej stability eurozóny. Ďalšou dôležitou úlohou NBS je dohľad nad finančným trhom. Centrálna banka prispieva k zabezpečovaniu stability na celom finančnom trhu a k jeho bezpečnému a riadnemu fungovaniu v záujme zachovania dôveryhodnosti tohto trhu, ochrany klientov a dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Viac informácii je na stránke http://www.nbs.sk.

IAIS je celosvetovým orgánom stanovujúcim štandardy, ktorého úlohou je podporovať efektívny a konzistentný dohľad nad poisťovníctvom na celom svete, s cieľom rozvíjať a udržiavať spravodlivý, bezpečný a stabilný poisťovací trh v prospech ochrany poistencov, a prispievať tak ku globálnej finančnej stabilite. Jeho členmi sú regulačné orgány a orgány dohľadu v oblasti poisťovníctva z viac ako 200 jurisdikcií takmer v 140 krajinách. Viac informácii je na stránke www.iaisweb.org.

Kontakty:

Andrew R. Stolfi (IAIS)
+41 76 350 8139
andrew.stolfi@bis.org

Martina Solčányiová (NBS)
+421 2 5787 2162
press@nbs.sk

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.