en en

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2021

Národná banka Slovenska sa v sobotu 27. marca 2021 už po jedenástykrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme.

Budova ústredia NBS v Bratislave a Mestský hrad v Kremnici sa ponoria do tmy v rovnakom čase ako ostatné významné budovy a historické pamiatky sveta, a to od 20.30 h do 21.30 h.

Národná banka Slovenska pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia počas celého roka.

Obnovou interiérovej zelene v budove ústredia a výsadbou novej exteriérovej zelene pri budovách ústredia a expozitúry v Poprade NBS prispela k zlepšeniu pracovného prostredia zamestnancov a ochrane životného prostredia. Už čoskoro vstupnú časť ústredia NBS obohatia nové stromy a zeleň. Výmenou svietidiel v budovách ústredia a piatich expozitúr za nové, úspornejšie LED svietidlá znížila NBS ich spotrebu elektrickej energie o viac ako 57 %.

V oblasti IT technológií boli osobné tlačiarne postupne nahradzované zdieľanými multifunkčnými zariadeniami, čím dochádza k úspore elektrickej energie, spotrebe tonerov a papiera. Pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb NBS nakupovala energeticky úsporné a ekologicky udržateľné produkty a služby.

V odpadovom hospodárstve NBS naďalej dôsledne separuje komunálny odpad. Nebezpečný a iný odpad, ktorý vzniká pri prevádzkových činnostiach, ekologicky zhodnocovali a likvidovali výlučne firmy s oprávnením na takúto činnosť.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.