en en

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2024

Národná banka Slovenska sa v sobotu 23. marca 2024 už po štrnástykrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme. Budova ústredia NBS v Bratislave a Mestský hrad v Kremnici sa ponoria do tmy v rovnakom čase ako ostatné významné budovy a historické pamiatky sveta, a to od 20.30 h do 21.30 h.

Spotreba energií prispieva ku klimatickým zmenám a svetelné znečistenie škodí nielen nočným tvorom, ale aj nášmu plnohodnotnému spánku. Na tieto a ďalšie environmentálne problémy upozorňuje celosvetová kampaň Hodina Zeme. Na Slovensku aj vo svete je kampaň pod záštitou Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorý roky upozorňuje na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie životného prostredia a vymieranie druhov.

Uhlíková stopa odzrkadľuje náš vplyv na klimatickú zmenu. Tiež nepriamo poukazuje na spotrebu energií, ktorá sa podstatne podieľa na vypúšťaní emisií oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov do atmosféry.

V Národnej banke Slovenska sa venujeme aj kvantifikácii uhlíkovej stopy našej prevádzky a činnosti a postupne sa snažíme o jej zníženie. Energie v prípade budovy ústredia tvoria až 78 % meraných emisií NBS[1] (2022).

Spotreba energií na jedného zamestnanca ústredia dosiahla v roku 2023 13 110 kWh, medziročne poklesla o 8% a v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 až o 23 %.

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2024

Posledné roky sa nám darí prirodzene znižovať spotrebu z dôvodu vyšších priemerných teplôt najmä v zimnom období. Nemalú úlohu zohrala aj pandemická situácia a zvýšenie času práce z domu, ktoré zostalo. Vymenili sme približne 1 900 ks pôvodných svietidiel za novú LED technológiu s priemernou úsporou 70 %, znížili sme aj intenzitu modrého nasvietenia budovy po 22.00 h a tiež počet poschodí so svietením. Interval svietenia v kanceláriách po odchode sa skrátil z 15 na 10 minút. V najbližších rokoch je tiež plánovaná modernizácia energetickej infraštruktúry vrátane inštalácie fotovoltiky, čo prinesie ďalšie úspory.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


[1] Podľa metodiky GHG Protocol môžeme medzi oblasti produkujúce skleníkové plyny súvisiace s energiami zaradiť spotrebu zemného plynu pre vykurovanie a ohrev vody a pre výrobu tepla a el. energie z kogenerácie, ďalej výrobu nakupovanej el. energie, únik chladiacich plynov v klimatizačných zariadeniach a spotrebu nafty v náhradných zdrojoch. Zároveň sa tiež prihliada na ťažbu, spracovanie a distribúciu energetických nosičov.