en en

NBS vydáva odporúčanie pre banky na podporu stability slovenského bankového sektora

Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska vydáva dňa 26. januára 2012 odporúčanie pre banky na podporu stability slovenského bankového sektora. Hlavným cieľom tohto odporúčania je podporiť stabilitu a sebestačnosť bankového sektora na Slovensku, čím útvar dohľadu reaguje na identifikované rizikové faktory. Odporúčania sa týkajú najmä oblasti kapitálu a likvidity.

Útvar dohľadu nad finančným trhom hodnotí celý slovenský bankový sektor dlhodobo ako stabilný, dôveryhodný a zdravo fungujúci. Domáci bankový sektor vykazuje jednu z vyšších úrovní primeranosti základných vlastných zdrojov v rámci Európskej únie, čo ho robí odolným voči prípadnému negatívnemu makroekonomickému vývoju alebo nepriaznivému vývoju na finančných trhoch. Bankový sektor na Slovensku zároveň vykazuje vysokú mieru sebestačnosti z pohľadu likvidity. Aktivity našich bánk sú financované najmä prostredníctvom vkladov od domácich klientov.

V poslednom období sa objavilo viacero trendov a nových rizík, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu bankového sektora na Slovensku. Ide najmä o aktuálny vývoj na finančných trhoch, a to v súvislosti s vývojom dlhovej krízy eurozóny. Rovnako boli aj prehodnotené predikcie ekonomického rastu nielen v ekonomikách našich hlavných obchodných partnerov, ale aj na Slovensku. Špecifickým rizikom môže byť zvýšenie osobitného bankového odvodu, čo by sa mohlo negatívne prejaviť na ziskovosti bánk a následne aj na ich schopnosti posilňovať kapitálovú pozíciu. Novou skutočnosťou sú rastúce obavy o stabilitu bankových sektorov v krajinách strednej a východnej Európy, vzhľadom na úzke prepojenie dcérskych bánk v týchto krajinách na ich materské spoločnosti.

Národná banka Slovenska preto odporúča bankám udržiavať primeranosť základných vlastných zdrojov aspoň na úrovni 9-tich percent. Zároveň odporúča bankám pri rozdeľovaní zisku zohľadniť potrebu dodatočného vytvorenia dostatočnej kapacity na pokrytie strát v období rastúcich obáv o ekonomický vývoj. Cieľom je, aby banky limitovali rozdeľovanie zisku v prípade, ak nemajú základné vlastné zdroje vo výške tvoriacej dodatočný kapitálový vankúš.

V záujme podpory stabilnej a nezávislej pozície bánk aj v budúcnosti odporúča NBS bankám uplatňovať ukazovateľ slúžiaci na posilnenie stabilného financovania bánk, ktorý predstavuje pomer poskytnutých úverov k stabilným zdrojom. Hodnota tohto ukazovateľa by nemala prevýšiť úroveň 110 %. Banky by nemali pri plnení odporúčanej úrovne primeranosti vlastných zdrojov a stabilného financovania obmedzovať úverovanie klientov.

NBS zároveň v odporúčaní upozorňuje, že v nasledujúcom období sa bude viac zameriavať na posúdenie, či banky pri uzatváraní nových obchodov náležite zvážili riziko, ktoré pritom podstupujú, ako aj riziko vplyvu týchto transakcií na celkovú situáciu likvidity banky.

Návrh odporúčania bol prerokovaný so zástupcami slovenského bankového sektora a bol taktiež zaslaný vybraným domovským orgánom dohľadu bankových skupín, ako aj Európskemu orgánu dohľadu pre bankovníctvo (EBA).

Plné znenie odporúčania.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.