en en

Nová metodika vykazovania devízových rezerv Národnej banky Slovenska po 1. januári 2009

V súvislosti so vstupom do eurozóny Národná banka Slovenska mení metodiku vykazovania devízových rezerv NBS. Uvedená zmena súvisí so štatistickými požiadavkami ECB na ESCB v oblasti platobnej bilancie a devízových rezerv.

Od 1. januára 2009 sa za devízové rezervy NBS budú považovať iba zahraničné aktíva v cudzej mene (tzn. inej ako euro) voči nerezidentom eurozóny. V porovnaní s metodikou devízových rezerv uplatňovanou pred vstupom do eurozóny tak dôjde, vzhľadom na doterajšie vysoké zastúpenie aktív denominovaných v eure, k výraznému zníženiu objemu devízových rezerv. Štruktúra devízových rezerv NBS v zmysle ich rozdelenia na devízové prostriedky (vklady a cenné papiere), zlato, držbu SDR a rezervnú pozíciu v MMF zostáva zachovaná.

Zároveň táto metodická zmena ovplyvní aj štruktúru finančného účtu platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície, kde jednotlivé finančné nástroje doteraz považované za devízové rezervy, budú presunuté do príslušných položiek finančného účtu.

Devízové rezervy NBS budú naďalej zverejňované raz týždenne v zmysle predstihového kalendára, tzn. ako doteraz (spravidla v piatok), na internetovej stránke NBS. Devízové rezervy NBS za referenčné obdobie – rok 2009 – budú vykazované okrem v USD neskôr aj v EUR.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.