en en

Nové povolenia sprostredkovateľov poistenia

Národná banka Slovenska považuje za potrebné upozorniť verejnosť na niektoré nové skutočnosti súvisiace so zmenou právnej regulácie sprostredkovateľov poistenia.

Dňa 1. septembra 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a  sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sprostredkovaní“). Osoby vykonávajúce sprostredkovanie poistenia podľa doterajších predpisov, t. j. podľa § 13 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré chceli aj naďalej vykonávať sprostredkovanie poistenia, boli povinné podať žiadosť o udelenie povolenia na sprostredkovanie poistenia podľa zákona o sprostredkovaní do 31.12.2006, resp. v uvedenej lehote bolo potrebné podať návrh na zápis týchto osôb do registra ako výlučných alebo podriadených sprostredkovateľov.

Osobám, ktoré v uvedenom termíne žiadosť o vydanie povolenia nepodali a nebol podaný ani návrh na ich registráciu ako výlučných alebo podriadených sprostredkovateľov, priamo zo zákona zaniklo ku dňu 1.1.2007 povolenie, resp. oprávnenie na sprostredkovanie poistenia podľa doterajších predpisov. V súvislosti so zánikom povolení nie je potrebný žiadny úkon zo strany sprostredkovateľov voči NBS.

Osobám, ktoré podali do 31.12.2006 žiadosť o  udelenie povolenia podľa zákona o sprostredkovaní a o tejto žiadosti bolo právoplatne rozhodnuté do konca roka 2006, zaniklo povolenie na sprostredkovanie poistenia podľa doterajších predpisov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podanej žiadosti.

Osobám, ktoré do 31.12.2006 podali žiadosť o udelenie povolenia, ale o tejto žiadosti nebolo právoplatne rozhodnuté do konca roka 2006, zaniká povolenie na sprostredkovanie poistenia podľa doterajších predpisov až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podanej žiadosti.

V súvislosti s  vyššie uvedenými skutočnosťami NBS odporúča občanom, aby sa vo vlastnom záujme presvedčili, či osoba, ktorá ich ako sprostredkovateľ poistenia kontaktuje, má na takúto činnosť platné povolenie podľa aktuálnej právnej úpravy, t.j. podľa zákona 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a  sprostredkovaní zaistenia.
Igor Barát
hovorca NBS


Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.