en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - informácia pre slovenských klientov

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A. je právnickou osobou so sídlom v Rumunsku, ktorej činnosť je pod dohľadom rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom. Pre výkon svojej činnosti na území Slovenskej republiky si spoločnosť ASTRA zriadila pobočku.

NBS informuje, že Národná banka Slovenska nie je dohliadacím orgánom nad činnosťou pobočky poisťovne iného členského štátu, za dohľad takejto poisťovne zodpovedá domovský orgán v členskom štáte, ktorý vydal povolenie na výkon činnosti. V prípade tuzemskej pobočky spoločnosti ASTRA je orgánom dohľadu rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom.

Rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom (č. 2034/27.08.2015), ktorým bolo spoločnosti ASTRA odobraté povolenie na jej činnosť a o ktorom Národná banka Slovenska informovala vo svojich predchádzajúcich tlačových správach, sa však dotýka aj práv a povinností slovenských klientov spoločnosti ASTRA.

Na základe intenzívnej komunikácie s rumunským Úradom dohľadu nad finančným trhom a po analýze vzniknutej situácie poskytuje Národná banka Slovenska slovenským klientom spoločnosti ASTRA nasledujúce informácie:

Dôsledky rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom č. 2034/27.08.2015 o odobratí povolenia na činnosť spoločnosti ASTRA, t.j. od 31. augusta 2015 nemá spoločnosť ASTRA povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Spoločnosť ASTRA nemôže uzatvárať nové poistné zmluvy, ani dojednávať nové pripoistenia k existujúcim zmluvám.

V súlade s § 20 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (zákon o PZP) odobratím povolenia na činnosť zaniklo 31. augusta 2015 spoločnosti ASTRA aj členstvo v Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

Podľa článku 5 ods. 2 rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom č. 2034/27.08.2015 „poisťovateľ prijme všetky potrebné opatrenia, aby oznámil poisteným osobám, že majú možnosť ukončiť poistnú zmluvu uzatvorenú so Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. a informovať ich o práve vymáhať pomernú časť poistného zaplateného podľa zmluvy od okamihu ukončenia do doby vypršania platnosti“ (tzv. nespotrebované poistné).

Platnosť poistných zmlúv uzatvorených pred 31. augustom 2015

Všetky poistné zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred 31. augustom 2015, ostávajú v platnosti aj po tomto dátume. V dôsledku odobratia povolenia na činnosť spoločnosti ASTRA ich platnosť nezanikla.

Obvyklé možnosti ukončenia platnosti poistnej zmluvy

– V prípade poistnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú, platnosť zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná.

– V prípade poistnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu neurčitú, je možné postupovať podľa § 800 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, podľa ktorého poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

– Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve alebo upravené v poistných podmienkach, je možné postupovať aj podľa § 800 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý ustanovuje, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.

– Platnosť poistnej zmluvy je tiež možné ukončiť v súlade s § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dohodou oboch zmluvných strán k dohodnutému termínu.

– Platnosť poistnej zmluvy je možné ukončiť aj iným spôsobom, pokiaľ bola takáto možnosť osobitne dojednaná v poistnej zmluve alebo upravená v poistných podmienkach.

– Pokiaľ zo zmluvy alebo poistných podmienok nevyplýva niečo iné, výpoveď zmluvy alebo návrh na ukončenie zmluvného vzťahu dohodou zasiela klient na adresu OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.

V prípade ukončenia platnosti poistnej zmluvy pre oblasť povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je klient povinný uzatvoriť novú zmluvu s inou poisťovňou oprávnenou takéto zmluvy uzatvárať, a to so začiatkom poistenia odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia platnosti pôvodnej zmluvy.

Nároky vyplývajúce z poistných zmlúv

Poistné udalosti nahlásené spoločnosti ASTRA pred 31. augustom 2015

– V súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku v znení neskorších predpisov budú záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku v rozsahu ustanovenom uvedeným rumunským zákonom.

– Spoločnosť ASTRA postúpi všetky nahlásené poistné udalosti Garančnému fondu v Rumunsku.

Poistné udalosti nahlásené spoločnosti ASTRA 31. augusta 2015 a neskôr a poistné udalosti doposiaľ nenahlásené spoločnosti ASTRA

– Aj v týchto prípadoch budú v súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku v znení neskorších predpisov záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku v rozsahu ustanovenom uvedeným rumunským zákonom.

– Klienti spoločnosti ASTRA si svoje nároky voči poisťovateľovi môžu uplatniť priamo prostredníctvom Garančného fondu v Rumunsku. Usmernenie a stručný návod pre klientov publikujeme v slovenskom jazyku.

– Formulár žiadosti na uplatnenie nároku voči poisťovateľovi nemusí byť vyplnený v rumunskom jazyku, slovenský klient má právo komunikovať v slovenskom jazyku, avšak je nevyhnutné uviesť v hlavičke listu, resp. v predmete e-mailu príslušný rumunský ekvivalent, ktorým je v prípade žiadosti o uplatnenie nároku text „Cerere de admitere creantei“ a v prípade popisu škodovej udalosti text „Observatii referitoare la Crean“.

V prípade poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla si klienti môžu uplatniť svoje nároky aj prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov podľa § 24 ods. 2. písm. c) zákona o PZP z dôvodu platobnej neschopnosti poisťovne ASTRA. Príslušné tlačivá sú publikované na stránke SKP.

Ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv (vrátane prípadných nárokov zo zaniknutých poistných zmlúv) vzniknuté pred 31. augustom 2015, ktoré doposiaľ neboli vysporiadané ako aj ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv vzniknuté 31. augusta 2015 a neskôr

– Aj v týchto prípadoch budú v súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku v znení neskorších predpisov záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku v rozsahu ustanovenom uvedeným rumunským zákonom.

– Klienti spoločnosti ASTRA si svoje nároky voči poisťovateľovi môžu uplatniť prostredníctvom Garančného fondu v Rumunsku rovnakým spôsobom ako v prípade uplatňovania nárokov pri poistných udalostiach.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.