en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia zo dňa 26. augusta 2015

Dňa 31.augusta 2015 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom zo dňa 26. augusta 2015 o odňatí povolenia na činnosť poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť“ alebo „ASTRA“). Na území Slovenskej republiky táto spoločnosť vykonávala svoju činnosť prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu pod názvom OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom na Plynárenskej 1, 821 09 Bratislava, IČO 47 243 597.

Rozhodnutie o odňatí povolenia bolo prijaté na základe správy núteného správcu a v dôsledku neschopnosti spoločnosti plniť opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom č. 42 z 18. februára 2014.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť spoločnosti nemá ASTRA povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti, a preto Národná banka Slovenska upozorňuje klientov, aby neuzatvárali poistné zmluvy, v ktorých ako poisťovateľ vystupuje spoločnosť ASTRA.

V súlade s § 24 ods. 2. písm. c) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „PZP“) Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len „SKP“) poskytuje z poistného garančného fondu poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, ktorej zodpovednosť za túto škodu je poistená u poisťovateľa, ktorý z dôvodu svojej platobnej neschopnosti nemôže túto škodu uhradiť.

V súlade s uvedeným právnym predpisom budú poistné plnenia z PZP hradené z garančného fondu SKP.

Zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku v znení neskorších predpisov bol zriadený Garančný fond, ktorého účelom je chrániť práva finančných spotrebiteľov v prípade insolventnosti poisťovne alebo zaisťovne. Tento Garančný fond je spravovaný rumunským Úradom pre dohľad nad finančným trhom. Záväzky fondu hradiť poistné plnenia v prípade insolventnosti poisťovne platia nielen pre osoby poistené v Rumunsku, ale aj v iných členských štátoch, kde má poisťovňa alebo zaisťovňa zriadené pobočky, a teda aj na Slovensku.

V súlade s uvedeným rumunským právnym predpisom budú všetky záväzky z poistných zmlúv hradené z Garančného fondu zriadeného v Rumunsku. Tým nie sú dotknuté práva slovenských spotrebiteľov vo vzťahu k poistným zmluvám pre oblasť PZP.

V prípade problémov, resp. otázok týkajúcich sa poskytovania poistného plnenia z existujúcich poistných zmlúv, je možné sa prostredníctvom sťažnosti, resp. podnetu obrátiť na Národnú banku Slovenska.


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.