en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - začiatok likvidácie poisťovne

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA informoval Národnú banku Slovenska, že odvolací súd v Bukurešti svojim rozhodnutím zo dňa 28. apríla 2016 právoplatne potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu o začatí likvidácie poisťovne SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A, ktoré bolo vydané dňa 3. decembra 2015 a zverejnené dňa 21. januára 2016. Toto rozhodnutie súdu, proti ktorému už nemožno podať opravný prostriedok, je definitívne a svojim dôsledkom sa dotýka aj práv a povinností slovenskej pobočky spoločnosti ASTRA a jej klientov.

V súlade s rumunským zákonom č. 136/1995 o poistení a zaistení v Rumunsku v znení neskorších predpisov začal rumunský garančný fond (FGA) na základe uvedeného súdneho rozhodnutia vyplácať uplatnené nároky spotrebiteľov (nespotrebované poistné, výplaty poistných plnení a pod.). NBS opätovne upozorňuje, že v prípade poistných udalostí, ktoré nastali alebo nastanú po tom, čo sa rozhodnutie súdu stalo právoplatným, t. j. po 28. apríli 2016, si klienti budú môcť nárokovať plnenie najneskôr do 90 dní odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

Klienti, ktorí zatiaľ nenahlásili prípadnú udalosť sa môžu so svojim nárokom priamo obrátiť na rumunský garančný fond. V súlade s legislatívou EÚ sú príslušné tlačivá na stránke FGA zverejnené v slovenskom jazyku.

V prípade poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, klientom, ktorí si uplatnili svoje nároky prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov podľa § 24 ods. 2. písm. c) zákona o PZP z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti ASTRA, bude nároky vyplácať Slovenská kancelária poisťovateľov zo slovenského garančného fondu.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.