en en

Odobratie povolenia na poskytovanie investičných služieb spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. – ROZŠÍRENÁ INFORMÁCIA

Dňa 4. 3. 2011 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Bankovej rady NBS, podľa ktorého spoločnosť CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s. (CI) nie je oprávnená poskytovať investičné služby.

Podľa zistení NBS spoločnosť CAPITAL INVEST v skutočnosti správu portfólia pre družstvá nikdy nevykonávala.

CI nepredložil NBS žiadnu dokumentáciu, ktorá by preukázala, že CI na základe vlastného rozhodnutia v rámci schválených prospektov investícií a ich dodatkov spravoval portfóliá družstiev. CI taktiež nedokázal preukázať, že vykonával ktorúkoľvek z činností uvedených v zmluve o riadení portfólia.

Národná banka Slovenska taktiež preverila výpisy z účtov družstiev za roky 2008, 2009, ktoré spoločnosť CI zriadila pre družstvá ešte v roku 2002. Na uvedených účtoch neboli vo vzťahu k družstvám žiadne pohyby.

Spoločnosť CI v rokoch 2008 až 2010 od družstiev platby prijala a družstvám platby zasielala, platby však nemali (podľa názoru NBS) žiadne vecné, ekonomické a zmluvné odôvodnenie. Na základe zistených informácií dochádzalo k platbám neoprávnene, nakoľko spoločnosť CI okrem zmluvy o riadení portfólia nepreukázala existenciu žiadnej inej zmluvy, na základe ktorej by vznikol nárok na účtovanie odplaty.

Keďže Národná banka Slovenska vyčerpala všetky svoje oprávnenia, ktoré jej legislatíva umožňuje použiť pri výkone dohľadu a mala podozrenie, že činnosť CI a družstiev by mohla naplniť skutkovú podstatu niektorých trestných činov, (a to aj vzhľadom na ich personálnu prepojenosť), poskytla v júli 2010 všetky svoje zistenia orgánom činným v trestnom konaní.

V súvislosti s požiadavkou družstiev na vyplatenie náhrady za nedostupný klientsky majetok z Garančného fondu investícií NBS upozorňuje, že majetok družstiev nemôže byť považovaný za klientsky majetok, pretože družstvá nie sú klientom, na ktorého sa vzťahuje systém Garančného fondu investícií.

Garančný fond investícií je povinný vyplatiť náhradu za nedostupný klientsky majetok len v prípade, ak sú splnené podmienky ustanovené zákonom o cenných papieroch. Podľa tohto zákona právnická osoba, ktorá musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom, nespadá do okruhu osôb, ktorých majetok je považovaný za klientsky majetok na účely zákona o cenných papieroch.

S ďalšími doplňujúcimi otázkami NBS odporúča obrátiť sa priamo na Garančný fond investícií.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.