en en

Odpoveď Národnej banky Slovenska a finančného sektora na pandémiu

  • Koordinácia NBS a finančného sektora pri zabezpečovaní funkčnosti bánk a poskytovaní služieb zákazníkom
  • Zámerom dočasného uvoľnenia pravidiel regulácie je stabilizácia ekonomiky
  • Stresové testovanie bánk sa presúva z tohto na budúci rok

Národná banka Slovenska pozorne monitoruje vyvíjajúcu sa situáciu a aktívne komunikuje s finančnými inštitúciami o minimalizovaní dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku a finančný sektor. Vzájomný dialóg bude pokračovať v záujme schopnosti plynule a bez obmedzení zabezpečiť kontinuitu činností.

Bankový dohľad NBS využije dostupné regulačné nástroje na úpravu operatívnych, kapitálových a likviditných požiadaviek na banky v nastávajúcom období. Na európskej úrovni bolo dohodnuté, že stresové testovanie bánk sa posúva na rok 2021.

„Národná banka Slovenska intenzívne konzultuje situáciu s finančným sektorom, pričom si vzájomne vymieňa potrebné informácie o aktuálnom vývoji na európskej úrovni ako aj v slovenskom finančnom sektore“, uviedol výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Vladimír Dvořáček.

Pokiaľ ide o kapitál bánk, budú umožnené nasledovné úľavy:

  • Kapitálovú požiadavku vyplývajúcu z Piliera 2 (P2R) bude čiastočne možné plniť aj inými nástrojmi ako vlastným kapitálom Tier 1 (CET1),
  • Dočasne bude umožnené klesnúť pod úroveň definovanú odporúčaním z Piliera 2 (P2G)
  • Dočasne a v odôvodnených prípadoch bude možné upustiť aj od plnenia vankúša na zachovanie kapitálu (CCB) vo výške 2,5%

V oblasti likvidity bude v odôvodnených a krátkodobých situáciách možné znížiť plnenie ukazovateľa krytia likvidity – Liquidity Coverage Ratio (LCR).

NBS uplatní vyššie uvedené kroky v rámci koordinovaného postupu s Európskou centrálnou bankou (ECB) a Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA) s cieľom podporiť európsku a slovenskú ekonomiku. Od bánk sa súčasne očakáva, že dočasné uvoľnenie požiadaviek využijú výlučne na podporu a stabilizáciu ekonomiky.

Národná banka Slovenska monitoruje kroky, ktoré zavádzajú niektoré banky na odpustenie poplatku pri žiadosti klienta o odklad splátok o 1 až 6 mesiacov v odôvodnených prípadoch zhoršenia finančnej situácie klienta. Banky sú však aj naďalej povinné dodržiavať obozretné a primerané úverové štandardy a adekvátne pravidlá na identifikovanie zlyhaných expozícií.

Pokiaľ ide o výkon dohľadu na mieste, jednotlivé aktivity budú posunuté a upravené tak, aby sa skontrolovali najdôležitejšie funkcie finančných inštitúcií. Pri kontrole plnenia nápravných opatrení bude zohľadnená špecifická situácia inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie chodu kritických funkcií. NBS je pripravená operatívne prehodnocovať prebiehajúce alebo plánované aktivity dohľadu.

NBS okrem bankového sektora a Slovenskej bankovej asociácie komunikuje aj s predstaviteľmi a asociáciami ďalších sektorov slovenského finančného trhu za účelom prijímania opatrení na zabezpečenie kontinuity služieb počas pandémie.

K dnešnému dňu NBS a finančné inštitúcie na Slovensku prijali viaceré opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Obmedzili sa otváracie hodiny pre verejnosť, rokovania boli minimalizované, obmedzili sa pracovné cesty a prešlo sa na prácu z domu pri činnostiach umožňujúcich takúto formu. Zároveň sa finančné inštitúcie naďalej sústreďujú na plynulé zabezpečenie funkčnosti najdôležitejších služieb pre klientov.

oddelenie komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.