en en

Oznámenie Národnej banky Slovenska o spore žalujúcej poisťovne Rapid proti žalovanej Slovenskej republike

Národná banka Slovenska v súlade s ustanoveniami § 37 ods. 3 písm. e) zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747//2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) zverejňuje toto oznámenie o spore spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovňa Rapid“) proti ňou žalovanej Slovenskej republike, a to vzhľadom na rozsiahle verejné šírenie dezinformácií poisťovne Rapid a zároveň v záujme zabezpečenia objektívnej informovanosti finančných spotrebiteľov a iných klientov poisťovne Rapid ako dohliadaného subjektu finančného trhu a ostatnej verejnosti o spore žalujúcej poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike (žalovanému štátu).

Poisťovňa Rapid žalovala Slovenskú republiku, ktorú podľa žaloby poisťovne Rapid má zastupovať Národná banka Slovenska (v 1. rade) a Ministerstvo financií SR (v 2. rade), a to za údajný nesprávny úradný postup pri dohľade nad poisťovňou Rapid v rokoch 1995 až 2003 zo strany vtedajších príslušných orgánov dohľadu a dozoru. Pritom podľa tvrdení poisťovne Rapid podstatou tohto údajného nesprávneho úradného postupu vraj malo byť to, že Ministerstvo financií SR v roku 1995 udelilo poisťovni Rapid povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve aj napriek tomu, že poisťovňa Rapid ako jednu z príloh k svojej žiadosti vraj predložila jej chybné poistno-matematické výpočty a kalkulácie sadzieb poistného. Za správnosť poistno-matematických výpočtov a kalkulácií sadzieb poistného poisťovne zodpovedá samotná poisťovňa a jej aktuár a nie Slovenská republika.

V predmetnom súdnom spore žalujúcej poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike (žalovanému štátu) bol vydaný medzitýmny rozsudok Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 22C 372/2009-429 zo dňa 12. 10. 2015 a rozsudok odvolacieho Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 10Co/25/2016-524 zo dňa 21. 7. 2016, proti ktorým Národná banka Slovenska zastupujúc žalovanú Slovenskú republiku (štát) podala dovolanie zo dňa 26. 10. 2016 na Najvyšší súd SR, ktoré v ten istý deň (26. 10. 2016) doručila aj na prvoinštančný okresný súd.

Zároveň s týmto oznámením NBS sprístupňuje znenie predmetných dokumentov v záujme vytvorenia možnosti na nestranné a neskreslené oboznámenie sa s ich obsahom s cieľom eliminovať verejné šírenie dezinformácií poisťovne Rapid o týchto dokumentoch.

Národná banka Slovenska

KS_BA_Rozsudok_10_Co_25-2016.pdf [.pdf, 12056.5 kB]

OS_BA I_Medzitymny_rozsudok _22C 372-2009.pdf [.pdf, 9712 kB]

RAPID_SR_Dovolanie_zalovanej_2016-10-26.pdf [.pdf, 10552.9 kB]

RAPID_SR_Dovolanie_zalovanej_2016-10-26_Ozn.pdf [.pdf, 452.7 kB]