en en

Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločností BORSAY a.s. a AutoFinance, a.s.

Národná banka Slovenska (NBS), ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťami BORSAY a.s. a AutoFinance, a.s., že spoločnosti sú v omeškaní s výplatou menovitej hodnoty dlhopisov.

Spoločnosť BORSAY a.s., s pôvodným obchodným menom SINCOM Leasing, a.s., so sídlom Husova 1444, 390 02 Tábor, Česká republika, je v omeškaní s výplatou menovitej hodnoty dlhopisov s názvom SINCOM, ISIN SK4120005653 séria 01, ktoré boli vydané 01.12.2007 a splatné 31.12.2012. NBS o uvedených skutočnostiach informoval obchodník s cennými papiermi, spoločnosť ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky.

Spoločnosť AutoFinance, a.s., so sídlom Okružná 18, 058 01 Poprad, je v omeškaní s výplatou menovitej hodnoty dlhopisov s názvom AutoFinance 01 Fix 15/2/2013, ISIN SK4120005653 séria 01, ktoré boli vydané 15.02.2011 a splatné 15.02.2013. Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval obchodník s cennými papiermi, spoločnosť Tatra banka, akciová spoločnosť.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.