en en

Oznámenie pre majiteľov dlhopisov spoločnosti Via Chem Group, a.s. CZK 2008, ISIN SK4120006289 séria 01

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu nad finančným trhom, oznamuje majiteľom dlhopisov vydaných spoločnosťou Via Chem Group, a.s., so sídlom Rudolfovská tř. 303/113, 370 01 České Budějovice, Česká republika s názvom dlhopisu Via Chem Group, a.s. CZK 2008, ISIN SK4120006289 séria 01, ktoré boli vydané 20.10.2008 a splatné 1.10.2013, že spoločnosť je v omeškaní s výplatou výnosov a výplatou menovitej hodnoty dlhopisu.

Národnú banku Slovenska o uvedených skutočnostiach informoval obchodník s cennými papiermi, spoločnosť M Securities o.c.p., a.s.

Tlačové a edičné oddelenie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.