en en

Podľa podrobného hodnotenia ECB musia banky prijať ďalšie opatrenia

  • Hlavné výsledky komplexného hodnotenia 130 najväčších bánk v eurozóne:

● V prípade 25 zúčastnených bánk bol zistený celkový schodok kapitálu vo výške 25 mld. €.

● Rozsah potrebnej korekcie hodnoty bankových aktív predstavuje 48 mld. €, z toho 37 mld. € bez vplyvu na schodok kapitálu.

● Schodok vo výške 25 mld. € a korekcia hodnoty aktív vo výške 37 mld. € pre banky znamená celkový vplyv v rozsahu 62 mld. €.

● Objem nesplácaných expozícií bol zvýšený o 136 mld. €.

● V prípade nepriaznivého scenára vývoja by došlo k redukcii kapitálu bánk o 263 mld. € a k zníženiu mediánu koeficientu CET1 o 4 percentuálne body z 12,4 % na 8,3 %.

  • Hodnotenie sa vyznačuje vysokou mierou transparentnosti, konzistentnosti a rovnakého zaobchádzania.
  • Komplexné hodnotenie predstavuje významný míľnik v zavádzaní jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý začne fungovať v novembri.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila výsledky komplexného hodnotenia, v rámci ktorého v priebehu jedného roka dôkladne analyzovala mieru odolnosti a finančný stav 130 najväčších bánk v eurozóne k 31. decembru 2013.

„Toto jedinečné a dôkladné hodnotenie predstavuje významný míľnik v rámci príprav na zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý začne v plnej miere fungovať v novembri,“ uviedol viceprezident ECB Vítor Constâncio. „Ide o bezprecedentne podrobné hodnotenie stavu najväčších bánk, ktoré prehĺbi dôveru verejnosti v bankový sektor. Odhalením existujúcich problémov a rizík prispeje k sanácii súvah a zvýšeniu odolnosti bánk. Výsledkom by malo byť zintenzívnenie úverovej aktivity v Európe a následne i hospodárskeho rastu.“

Na základe komplexného hodnotenia – pozostávajúceho z hodnotenia kvality aktív a výhľadového záťažového testu bánk – bol v 25 bankách zistený schodok kapitálu v celkovej výške 25 mld. €. Dvanásť z uvedených 25 bánk svoj kapitálový schodok už vyrovnalo navýšením kapitálu o 15 mld. € v roku 2014. Banky s nedostatočným kapitálom sú povinné vypracovať kapitálové plány do dvoch týždňov od vyhlásenia výsledkov hodnotenia. Maximálna lehota na vyrovnanie nedostatku kapitálu bude predstavovať deväť mesiacov.

Hodnotením kvality aktív bola zistená potreba korekcie účtovnej hodnoty bankových aktív ku koncu roka 2013 v rozsahu 48 mld. €, ktorá sa premietne do účtovnej evidencie bánk, resp. ich prudenciálnych požiadaviek. Okrem toho sa hodnotením na základe štandardnej definície nesplácaných expozícií (akékoľvek záväzky od 90 dní po splatnosti, resp. v zhoršenej kvalite alebo zlyhané) zistilo, že objem nesplácaných expozícií bánk je o 136 mld. € vyšší a celkovo dosahuje 879 mld. €.

Komplexné hodnotenie tiež ukázalo, že v prípade nepriaznivého scenára by objem vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1), ktorý predstavuje kapitál najvyššej kvality určený na absorbovanie strát a ako taký je meradlom finančnej sily bánk, klesol o približne 263 mld. €. V dôsledku toho by sa medián koeficientu CET1 bánk znížil o 4 percentuálne body z 12,4 % na 8,3 %. Tento pokles je výraznejší než pokles odhadovaný v rámci predchádzajúcich podobných analýz a svedčí o prísnosti hodnotenia.

„Toto hodnotenie je významným prvým krokom správnym smerom. Vyžiadalo si mimoriadne úsilie a značné zdroje všetkých zúčastnených strán vrátane vnútroštátnych orgánov krajín eurozóny a ECB. Zvýšilo transparentnosť bankového sektora a poukázalo na oblasti, v ktorých je potrebné fungovanie bánk i celého systému zlepšiť,“ uviedla predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová. „Komplexné hodnotenie nám umožnilo porovnať banky v rôznych krajinách i rôzne podnikateľské modely a jeho zistenia nám umožnia získať potrebný prehľad a prijať potrebné závery na výkon dohľadu v budúcnosti.“

Od vyhlásenia hodnotenia v júli 2013 prijalo 30 najväčších zúčastnených bánk celý rad opatrení vrátane navýšenia kapitálu v objeme 60 mld. €, ktorých výsledkom bolo celkové posilnenie ich súvah o viac než 200 mld. €. Tieto opatrenia prijaté v predstihu sa podieľajú na celkovom úspechu hodnotenia. Niektoré z opatrení prijatých v roku 2013 zmiernili nedostatky zistené v rámci komplexného hodnotenia, zatiaľ čo niektoré opatrenia z roku 2014 už môžu prispieť k odstráneniu zistených kapitálových schodkov.

Komplexné hodnotenie

Účelom komplexného hodnotenia – t. j. hodnotenia kvality aktív v spojitosti so záťažovým testom – bolo zlepšiť stav bankových súvah, zvýšiť mieru transparentnosti a prehĺbiť dôveru verejnosti v bankový sektor. Aktíva 130 hodnotených bánk dosahujú 22 bil. €, čo predstavuje 82 % celkových aktív bankového sektora v eurozóne. Hodnotenie sa uskutočnilo na základe platného nariadenia a smernice o kapitálových požiadavkách (CRR/CRDIV), ktoré obsahujú určité vnútroštátne právomoci. Tieto vnútroštátne právomoci môžu napríklad spôsobovať rozdiely v definícii kapitálu, ktoré sa však behom nasledujúcich rokov vďaka rušeniu prechodných opatrení v príslušných predpisoch budú postupne zmenšovať. ECB si uvedomuje potrebu zlepšiť jednotnosť definície kapitálu i súvisiacej kvality kapitálu. Bankový dohľad ECB túto otázku považuje za jednu zo svojich priorít.

Hodnotenie kvality aktív

Účelom hodnotenia kvality aktív, ktoré vykonala ECB spolu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, bolo preveriť správnosť ocenenia aktív vykázaných v bankových súvahách k 31. decembru 2013. Uplatnenie jednotných definícií predtým odlišných konceptov a jednotnej metodiky hodnotenia súvah umožnilo porovnať banky v rôznych krajinách. Viac ako 6 000 odborníkov v rámci celého jednotného mechanizmu dohľadu podrobne preskúmalo viac než 800 jednotlivých portfólií, pričom okrem iného analyzovali kvalitu úverov 119 000 dlžníkov bánk. ECB hodnotením získala podstatné informácie o bankách, ktoré budú podliehať jej priamemu dohľadu, pričom tieto informácie zúročí aj pri vytváraní jednotného prostredia dohľadu v budúcnosti.

Záťažový test

Záťažový test uskutočnili zúčastnené banky, ECB a príslušné vnútroštátne orgány v spolupráci s Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA). EBA je tiež autorom metodiky záťažového testu, pričom nepriaznivý scenár vývoja vypracoval Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB) v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, EBA a ECB. V rámci základného scenára museli banky dodržať minimálny koeficient CET1 na úrovni 8 % (ako v hodnotení kvality aktív), zatiaľ čo v rámci nepriaznivého scenára to bolo 5,5 %. Záťažový test nie je predpoveďou budúceho vývoja, ale len prudenciálnym hodnotením schopnosti bánk odolávať zhoršeným hospodárskym podmienkam. Zúčastnené banky boli v tejto súvislosti vyzvané, aby použili konzervatívne projekcie vývoja, ktoré boli následne podrobené testu na základe prísnych požiadaviek na zabezpečenie kvality. Novým prvkom pritom bolo začlenenie výsledkov hodnotenia kvality aktív do východiskového stavu bankových súvah a súvisiacich projekcií v záťažovom teste.

Výsledky hodnotenia jednotlivých bánk

Vo výkazoch za jednotlivých 130 bánk ECB rozlišuje medzi kapitálovým schodkom zisteným v rámci hodnotenia kvality aktív a schodkom určeným na základe základného, resp. nepriaznivého scenára vývoja v záťažovom teste. V rámci komplexného hodnotia boli tieto dve položky zlúčené. Výkazy obsahujú i ďalšie dôležité informácie o každej banke, napr. údaje o medzičasom realizovaných emisiách kapitálových nástrojov v roku 2014. Úplné výsledky záťažového testu zverejňuje aj EBA. Kompletná správa o výsledkoch hodnotenia všetkých bánk je k dispozícii na adrese: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

SÚHRNNÁ SPRÁVA Z KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA

Kontaktnou osobou pre médiá je Uta Harnischfegerová, tel.: +49 69 1344 6321 a Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.


Zdroj: ECB