en en

Podnikové dlhopisy: Informačná karta pomôže investorom rozhodnúť sa

Podnikové dlhopisy sú obľúbenou a široko využívanou formou financovania firiem po celom svete. Firmy si od malých až po veľkých investorov touto formou požičiavajú peniaze na financovanie svojich projektov.

Tento typ investície je medzi obyvateľmi Slovenska čoraz obľúbenejší, o čom svedčí aj suma približne troch miliárd eur, ktorú malí investori takto investovali. Tento typ investičného rozhodnutia si však vyžaduje vyššiu mieru finančnej gramotnosti a potrebu rozumieť rizikám, ktoré sú spojené s výhodami lepšieho zhodnotenia.

„Len informovaný a finančne gramotný spotrebiteľ dokáže prijímať kvalitné finančné rozhodnutia. Najmä v čase pandémie COVID-u19 sú mnohé rodinné rozpočty ešte napätejšie, finančná situácia firiem zložitejšia, preto je potrebné, aby sme aj prostredníctvom našej kampane možných investorov informovali ako o výhodách, tak rizikách investovania“, povedal guvernér NBS Peter Kažimír.

Tam, kde to vyžaduje regulácia, NBS schvaľuje prospekty k dlhopisom a zmenkám. Zodpovedá za formálne požiadavky: rozsah, či splnia to čo majú. Prospekty sú informačné dokumenty, ktoré obsahujú informácie ako napríklad jednotkovú cenu za jeden dlhopis, doba splatnosti, výnos a podobne. Sú to všetko pravidlá platné a harmonizované v celej EÚ, od ktorých sa nedá odchýliť.

NBS nevyhodnocuje finančnú situáciu emitenta alebo jeho obchodný model, ani vecnú stránku predkladaných informácií. Inak povedané, NBS nemá mandát posudzovať, či bude mať podnik dostatok peňazí alebo dostatočne úspešný obchodný model na to, aby dokázal vrátiť požičané peniaze a sľúbený výnos.

Úlohou NBS je zabezpečiť, aby investori mali dostatočné a kvalitné informácie na posúdenie rizík spojených s investíciou. Aby sa vedeli kvalifikovane rozhodnúť, či do investície vstúpia alebo nie.

NBS preto štartuje informačnú kampaň na tému podnikových dlhopisov. Jej cieľom je zorientovať malých investorov pred investičným rozhodnutím. Dlhodobým cieľom NBS je totiž vyššia finančná gramotnosť obyvateľov, ktorá im zabezpečí väčší blahobyt a zároveň stabilitu finančného trhu.

Súčasťou informačnej kampane je Informačná karta, ktorá jednoduchým spôsobom záujemcovi o kúpu podnikového dlhopisu pomôže rozhodnúť sa, či si ho kúpiť, alebo radšej nie. (v prílohe). Jej zverejnenie je ďalšou súčasťou dlhodobej stratégie NBS vzdelávať spotrebiteľov v kľúčových témach finančného trhu.

Ak uvažujem o kúpe podnikového dlhopisu mal by som minimálne vedieť:

1) Čo je to podnikový dlhopis aako sa líši napríklad od termínovaného vkladu

2) Že svyšším výnosom podnikového dlhopisu je spravidla spojené aj vyššie kreditné riziko emitenta a že môžem o časť alebo o celú investíciu prísť

3) Že na investície do podnikových dlhopisov sa nevzťahuje Fond ochrany vkladov ani Garančný fond investícií

4) Že Národná banka Slovenska neposudzuje bonitu emitenta ani nedohliada na splatenie záväzkov vyplývajúcich z podnikových dlhopisov

5) Že podnikový dlhopis sa mi nemusí podariť rýchlo predať, keď budem potrebovať hotovosť

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.