en en

Ponuka nehnuteľného majetku Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska (NBS) ponúka v osobitnom ponukovom konaní na predaj alebo na prenájom nasledovné nehnuteľnosti:
1) na prenájom ponúka NBS ucelené časti v administratívnej budove s pozemkom v Košiciach, na ulici Slovenskej jednoty č. 14,
2) odpredaj alebo prenájom podielu v administratívnej budove s pozemkom na Levočskej ulici č.1 v Prešove,
3) odpredaj alebo prenájom štyroch pozemkov v katastrálnom území v Rajeckých Tepliciach, okres Žilina.

Všeobecný popis jednotlivých nehnuteľností:

1) Budova v Košiciach, Slovenskej jednoty č. 14:

Objekt sa nachádza na ulici Slovenskej jednoty č.14, patriaci do mestskej časti Staré mesto Košice.
Parkovanie je umožnené na parkovisku priamo na pozemku NBS (pre nájomcu by bolo možné vyhradiť 4 parkovacie miesta) a na priľahlých komunikáciách.
Na prenájom je časť budovy NBS – kancelárske priestory na 3. a 4. nadzemnom podlaží /NP/.
Na 3. NP sa nachádza 10 kancelárií o výmere celkom 206,83 m2, veľká zasadačka o výmere 125,93 m2, malá zasadačka o výmere 14,40 m2, príručný archív o výmere 49,72 m2, chodba s kuchynským kútom s celkovou výmerou 148,31 m2 a sociálne zariadenie o výmere 39,05 m2. Celková plocha 3. NP na prenájom je: 584,24 m2.
Na 4. NP sa nachádza 5 kancelárií o celkovej výmere 103,02 m2, sekretariát riaditeľa pozostávajúci zo zasadačky, sekretariátu s kuchynkou a kancelárie riaditeľa o celkovej výmere 116,76 m2, chodba o výmere 134,59 m2, sociálne zariadenie o výmere 39,12 m2, miestnosť výdajne stravy so zázemím tvoreným dennou miestnosťou, sociálnym zariadením so sprchou, šatňou, umyvárňou riadu, skladom, odpadkovým výťahom, potravinovým výťahom, salónikom, chodbou, prípravou a skladom nápojov s celkovou výmerou plochy 137,63 m2. Celková plocha 4. NP na prenájom je: 531,12 m2.
Všetky miestnosti sú dostupné schodiskom a výťahom, pričom ponúkané priestory sú stavebne oddelené od ostatných priestorov banky.
Cena prenájmu: 7,- €/m2 s DPH za mesiac + cena energií a služieb podľa skutočnej spotreby.

2) Budova v Prešove, Levočská ulica č. 1:

Predmetná nehnuteľnosť pozostáva z budovy a pozemku, v ktorej má Národná banka Slovenska podiel 19,87 %. Ide o klasickú secesnú stavbu, pamiatkovo chránenú, v centre mesta Prešov.
Objekt sa nachádza na Levočskej ulici č. 1, ľahko dosiahnuteľný zo smeru od Popradu, Starej Ľubovne, Bardejova a Vranova nad Topľou.
Parkovanie je umožnené na verejnom parkovisku neďaleko budovy. Vstup do budovy pre zásobovanie materiálom je cez suterén budovy.

Na prenájom alebo predaj je:
– suterén s miestnosťami – archív, sociálne zariadenie, chodba, predtrezor a trezor s celkovou výmerou 125,62 m2,
– 1. NP s miestnosťami – banková hala, miestnosť servera, kancelária, sociálne zariadenie, chodba, spoločenská miestnosť, kuchynka a sklad s celkovou výmerou 218,74 m2,
– 2. NP s miestnosťami – štyri kancelárie, chodba, sociálne zariadenie, miestnosť pre upratovačku, kuchynka a pavlač s celkovou výmerou 199,29 m2.

Miestnosti v suteréne sú dostupné okrem schodišťa aj výťahom z 1. NP, miestnosti na 2. NP sú dostupné okrem výťahu aj schodiskom.
Minimálna cena predaja: 574 500,- €.
Cena prenájmu: 5,- €/m2 s DPH za mesiac + cena energií a služieb podľa skutočnej spotreby.

3) Pozemky v katastrálnom území v Rajeckých Tepliciach, okres Žilina:

Pozemky sa nachádzajú v k.ú. Rajecké Teplice, ktoré sú zapísané na LV č.1225. Ide o štyri pozemky s parcelnými číslami č. 46/1, 46/2, 46/3 a 609/2 o celkovej plošnej výmere spolu 1 028 m2.
Minimálna cena predaja: 50 800,- €.
Cenové relácie:
Ceny predaja, resp. prenájmu: úspešná bude najvyššia ponuková cena, minimálne však vo výške znaleckého posudku.

Prenájom kancelárskych priestorov v Košiciach a v Prešove je možný ihneď.
V administratívnych priestoroch sa nachádza aj kancelársky nábytok, ktorý by mohol byť tiež predmetom prenájmu. Nábytok je na úrovni vyššieho štandardu.
Obhliadku budov, resp. pozemkov je možné vzájomne dohodnúť na ústredí NBS.

Kontaktná adresa:
Národná banka Slovenska
Odbor hospodárske služby
Oddelenie centrálneho nákupu
Imricha Karvaša č. 1
813 25 Bratislava

Tel. kontakty: 02/5787 1210, 02/5787 1211, 02/5787 1212, 02/5787 1213

Informácie k predloženiu ponuky:
Záujemca svoju ponuku predloží v zapečatenej obálke s minimálne hore uvedenou cenou predaja, resp. prenájmu s názvom ponuky podľa adresy nehnuteľnosti:
„Ponuka – Neotvárať – Nehnuteľnosť NBS v Košiciach“
„Ponuka – Neotvárať – Nehnuteľnosť NBS v Prešove“
„Ponuka – Neotvárať – Nehnuteľnosť NBS Rajecké Teplice“

Ponuka musí obsahovať pevne stanovenú cenu predaja, resp. prenájmu za m2.

Termín predloženia ponuky do: 30.septembra 2010.