en en

Pozícia NBS ku crowdfundingu - požičiavaniu formou „lendingu“

Národná banka Slovenska (NBS) považuje za potrebné informovať verejnosť aj o činnostiach subjektov, ktoré nepodliehajú jej dohľadu, a to s cieľom chrániť spotrebiteľa a tiež preto, že jednotné pravidlá pre oblasť crowdfundingu1) doteraz neboli prijaté.

Cieľom pozície NBS k oblasti crowdfundingu je poskytnúť verejnosti aktuálne informácie o tejto oblasti a zároveň poukázať na možné riziká.

A. Všeobecne o crowdfundingu

Vo všeobecnosti pod pojmom crowdfunding rozumieme získavanie prostriedkov od veľkej skupiny osôb rôznym spôsobom, z ktorých každá prispieva pomerne malou čiastkou z celkovej hodnoty.

Medzi základné druhy crowdfundingu patrí:

 • crowdfunding založený na odmene2)
 • crowdfunding založený na darovaní3)
 • požičiavanie (lending)
 • podielový crowdfunding4).

Crowdfunding je možné vnímať aj ako financovanie projektov alebo podnikov prostredníctvom skupiny jednotlivcov namiesto uplatnenia obvyklých „veriteľov (investorov)“, ktorými sú spravidla banky alebo nebankové inštitúcie.

Národná banka Slovenska vníma problematiku crowdfundingu ako aktuálnu tému s rýchlo sa rozširujúcim potenciálom. NBS monitoruje crowdfundingové aktivity, a preto upozorňuje verejnosť, že oblasť crowdfundingu a činnosti s ňou spojené nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s crowdfundingom nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií.

B. Riziká spojené s poskytovaním pôžičiek „peer to peer lending“

Jedným zo základných druhov crowdfundingu je požičiavanie („lending“). Medzi najtypickejšiu podskupinu požičiavania („formou lendingu“) patrí poskytovanie pôžičiek „peer to peer5) lending“.

V rámci poskytovania pôžičiek „peer to peer“ spôsobom vystupujú spravidla tri základné subjekty:

 • dlžník, ktorým je osoba požičiavajúca si finančné prostriedky,
 • veriteľ (investor), ktorým je osoba, poskytujúca finančné prostriedky dlžníkovi,
 • internetová platforma, umožňujúca stretnutie dlžníka a investora.

Pri poskytovaní pôžičiek aj pri požičiavaní si cez takúto platformu existujú isté riziká tak na strane toho, kto požičiava (veriteľ) aj toho, kto si berie pôžičku (dlžník).

Medzi riziká veriteľa (investora) patrí najmä to, že:

 • veriteľovi (investorovi) je prisľúbené určité zhodnotenie jeho finančných prostriedkov, ktoré sa nemusí zrealizovať,
 • veriteľ (investor) je v strate z dôvodu, že dlžník sa dostal do platobnej neschopnosti, vinou neobozretného alebo podvodného konania,
 • veriteľ (investor) utrpí straty z dôvodu zlyhania internetovej platformy alebo sa dostane do neistoty z dôvodu straty dobrého mena (reputácie) internetovej platformy,
 • veriteľ (investor) sa spolieha len na informácie, ktoré mu poskytne o dlžníkovi platforma, dlžníka osobne nepozná; hodnotenie dlžníkovej schopnosti splatiť pôžičku si veriteľ nemôže overiť.

Medzi riziká dlžníka patrí najmä to, že:

 • dohodnuté finančné prostriedky dlžníkovi nebudú vyplatené alebo boli vyplatené za iných podmienok ako bolo vopred dohodnuté,
 • poskytnuté informácie zo strany investora alebo internetovej platformy boli nedostatočné, nejasné, neúplné alebo nepravdivé, najmä s ohľadom na jeho práva a povinnosti alebo celkové náklady spojené s pôžičkou,
 • dlžník si nemá možnosť overiť ako funguje internetová platforma a kto mu reálne finančné prostriedky poskytol; dlžník dostane na podpis formulárovú zmluvu, ktorú nevie alebo nemôže zmeniť, a ktorá môže obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky,
 • pre pôžičky neplatí regulácia maximálnej výšky odplaty,
 • nedostatočné preverenie bonity dlžníka zo strany platformy, v dôsledku čoho sa dlžník môže dostať do platobnej neschopnosti.

C. Regulácia crowdfundingu

Oblasť crowdfundingu nie je v súčasnosti upravená slovenským právnym poriadkom. Rovnako na európskej úrovni absentuje jednotná regulácia, prípadne právny rámec (napr. smernica, nariadenie), ktorý by oblasť crowdfundingu upravoval záväzným spôsobom. Na úrovni Európskej únie však prebiehajú rokovania k oblasti crowdfundingu už od roku 20146). V roku 2016 Expertná skupina Európskeho výboru pre cenné papiere (EGESC) oslovila členské štáty s cieľom zmapovať aktuálny stav v tejto oblasti. Členské krajiny Európskej únie pristúpili k regulácii crowdfundingu skupinových pôžičiek rôznym spôsobom; niektoré krajiny ho regulujú udeľovaním povolenia, iné uplatňujú registračný princíp a niektoré krajiny crowdfunding neregulujú vôbec.

Vysvetlivky k textu:

1) Dokument Európskej komisie o definícií crowdfundingu je možné nájsť na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10229?locale=sk

2) Najčastejšie sa vyskytujúci druh crowdfundingu, pre ktorý je charakteristické veľké množstvo platforiem na ktorých sa realizuje. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať (najmä podľa názvu), že prispievatelia z tohto modelu získavajú vždy finančnú odmenu, ale nie je tomu tak. Prispievatelia z tohto modelu za svoj príspevok na projekt spravidla získavajú vecnú odmenu (napríklad ide o odmenu v podobe výrobku, ktorý chce zakladateľ projektu vyrábať). Projekty financované touto formou sa spravidla dostávajú do povedomia verejnosti pútavým spôsobom, ide najmä o umelecké oblasti (film, hudba), sociálno-prospešné projekty, či projekty podporujúce určité komunity.

3) Tento druh crowdfundingu funguje na princípe zbierky, v rámci ktorého sa prispievatelia skladajú na projekt menšieho rozsahu. Motiváciou pre prispievateľov je vykonanie dobrého skutku, ktorým zlepšia ekonomickú situáciu jednotlivca alebo skupiny, podpora vedy, techniky a podobne. Ide o typický model pre charity a projekty neziskových organizácií.

4) Tento model je založený na investíciách a je známy aj pod pojmom „equity crowdfunding“. Jednotlivci, ktorí projekt podporia sa stávajú akcionármi (teda získajú podiel) spoločnosti. Princípom je investícia zo strany jednotlivca, ktorý sa stáva na základe svojej investície spolumajiteľom spoločnosti, ide o obdobný systém ako obchodovanie s akciami.

5) Skratka P2P alebo výrazy „peer-to-peer“ alebo „person-to-person“ znamenajú „od človeka k človeku“. Z názvu vyplýva, že poskytovateľom, respektíve sprostredkovateľom pôžičky nie je banka ale priamo fyzická osoba alebo viac takýchto osôb. V praxi sa môžeme stretnúť aj s pojmami ako sú P2P lending (P2P požičiavanie), pôžičky P2P a známe sú aj pojmy kolektívne požičiavanie alebo kolektívne pôžičky.

6) Dokument o definícii crowdfundingu je na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10229?locale=sk

Odkaz na prípadovú štúdiu Oscar´s PlasticsFactory je na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8983?locale=sk

Odkaz na odporúčanie Európskeho orgánu dohľadu pre bankovníctvo (EBA) je na:
https://www.eba.europa.eu/-/eba-recommends-convergence-of-lending-based-crowdfunding-regulation-across-the-eu

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.