en en

Prieskum o financiách a spotrebe domácností v Slovenskej republike

Národná banka Slovenska (NBS) informuje, že bude počas mesiacov september a október 2010 vykonávať zber údajov v prieskume o financiách a spotrebe domácností (HFCS – Household Finance and Consumption Survey), ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou (ECB). Testovanie dotazníka je naplánované na začiatok augusta 2010.

Cieľom HFCS je získať spoľahlivé údaje o súčasnej finančnej situácii slovenských rodín. Otázky prieskumu zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných aktív, pôžičky, podnikanie, finančné aktíva, zamestnanie, príjem, spotrebu, budúce penzijné nároky, medzigeneračné prevody a dary domácností.

NBS prosí občanov o porozumenie a ochotu pri poskytovaní informácií. Prieskum je spoločným projektom centrálnych bánk eurozóny, schválený Radou guvernérov ECB a prebieha už vo všetkých krajinách, ktoré prijali spoločnú menu euro. Vďaka prieskumu získa ECB, ako aj NBS, údaje porovnateľné s ostatnými krajinami eurozóny, ktorými pomôže k výkonu dôležitých rozhodnutí v oblasti finančnej stability a menovej politiky.

Prieskum na Slovensku realizuje pre NBS spoločnosť Ipsos Tambor. Opytovateľ sa preukáže listom s poverením guvernéra NBS. S cieľom zvýšiť dôveru prieskumu sa NBS rozhodla zverejniť mená opytovateľov, ktorí budú zbierať dáta HFCS a môžu zavítať do domácnosti.

Celý prieskum bude prebiehať pod prísnym dohľadom NBS tak, aby bol realizovaný podľa odporúčaní ECB a aby sa citlivé osobné údaje nikdy nedostali do nepovolaných rúk.

Akékoľvek bližšie informácie môžete získať u  opytovateľa alebo priamo od tímu HFCS v NBS na e-mailovej adrese hfcs@nbs.sk.

Spôsob vykonania prieskumu

Podľa doterajších skúseností s podobnými prieskumami v oblasti financií bola ako metóda, ktorou sa prieskum bude realizovať, vybraná metóda CAPI. Ide o osobný rozhovor opytovateľa s osobami v domácnosti za použitia prenosného počítača, do ktorého sa zaznamenávajú odpovede. Pri tejto metóde sa opytovateľ aktívne zapája do rozhovoru a je dôležitý pri poskytovaní informácií respondentom, ktorí nemusia otázkam správne porozumieť, alebo tiež nemusia mať dostatočné vedomosti v oblasti financií.

Bližšie informácie o HFCS a jeho význame

HFCS umožňuje vďaka svojej štruktúre a frekvencii (každé 3 roky) odpovedať na otázky v oblasti rozdelenia bohatstva, dlhu, príjmu a spotreby domácností. Tieto otázky sú dôležité na porozumenie dôsledkov makroekonomických šokov, vplyvu politík a inštitucionálnych zmien na rozdielne skupiny domácností. HFCS bude poskytovať Eurosystému porovnateľné údaje týkajúce sa finančnej situácie domácností v eurozóne. Poskytnú tým dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému. Množstvo centrálnych bánk uskutočňuje podobné prieskumy, ktorých výsledky ovplyvňujú hospodársko-politické rozhodovanie a komunikáciu s verejnosťou. Výskumy zakladajúce sa na takýchto údajoch sú významné pri tvorbe analýz potrebných pre tvorbu menovej politiky, ako aj podporu finančnej stability.

Dôsledky vysokej zadlženosti domácností v mnohých krajinách eurozóny nemôžu byť posudzované výlučne z agregovaných (súhrnných) údajov, keďže neodhaľujú mnohé súvislosti v správaní sa osobitných skupín domácností. Poznatky o úrovni zadlženosti jednotlivých kategórií domácností, rozdelenie príjmov a vekové kategórie získané z prieskumu, pomohli centrálnym bankám zvážiť, či akumulovanie dlhu domácností môže zvýšiť obavy ohľadom ich finančného stavu, alebo môže predstavovať riziko pri raste spotreby a celkovej finančnej stability domácností.

Problematika vplyvu bohatstva na spotrebu, ktorej HFCS venuje veľkú pozornosť, má pre centrálne banky veľký význam. Prudký nárast cien nehnuteľností v niektorých krajinách a ich následný pokles vzbudil záujem o to, ako ceny takýchto aktív ovplyvňujú reálny stav ekonomiky. Správanie sa domácností z tohto pohľadu môže byť kľúčové, pretože domácnosti, ktorých bohatstvo vzrástlo, môžu spotrebovať viac, ak pociťujú, že majú viac možných zdrojov, alebo preto, že prístup k hotovosti či finančným zdrojom je jednoduchší.

Údaje HFCS budú slúžiť výlučne na štatistické a výskumné ekonomické účely tak, aby zabezpečili porovnateľnosti jednotlivých zúčastnených krajín eurozóny. Údaje na úrovni domácností poskytnú prostriedky pre lepšie porozumenie dopadu a šírenia ekonomických výkyvov a šokov, ako aj transmisný mechanizmus menovej politiky. Ako príklady použitia údajov z podobných prieskumov možno uviesť odborné výskumné štúdie NBS, alebo zahraničných inštitúcií (napríklad štúdia NBS z roku 2006: „Odhad možných vplyvov zavedenia eura na slovenské obyvateľstvo“, štúdia talianskych autorov Jappeliho a Pistafferiho z roku 2008: „The Consumption Response to Income Changes“ – Vplyv zmeny príjmu na spotrebu).

Prieskum ponúkne podklady pre množstvo iných štúdií, zameraných napríklad na bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, bytová/domová zadlženosť, prístupnosť získania úveru, nové finančné možnosti a pod.

Do prieskumu sú zaradené jednotlivé domácnosti tak, aby jeho účastníkom mala možnosť byť každá domácnosť Slovenska (každá domácnosť má teda nenulovú pravdepodobnosť výberu do vzorky). Vzorka bude reprezentatívna pre celé Slovensko.

Odbor výskumu NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.