en en

Príjemcovia inkás budú od februára 2014 používať nový identifikátor

Od 1. februára 2014 budú všetky právnické a fyzické osoby, ktoré chcú aj naďalej využívať inkaso ako príjemcovia inkasných platieb, používať nový identifikátor príjemcov inkás (CID). Identifikátor príjemcu inkasa je povinnou náležitosťou inkasných správ SEPA – Jednotnej oblasti platieb v eurách.

CID je alfanumerický kód, ktorý zabezpečí jednoznačnú identifikáciu príjemcu inkasa. O pridelenie CID musia príjemcovia inkás požiadať svoju banku čo najskôr.

Do dnešného dňa bolo pridelených 119 identifikátorov CID. Registráciu CID vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá je od 2. septembra 2013 prevádzkovateľom registra identifikátorov príjemcov inkás v SR.

SEPA (Single Euro Payment Area) je projekt, ktorého cieľom je harmonizácia v oblasti bezhotovostných retailových platieb v mene euro. Od 1.2.2014 SEPA platobné nástroje (úhrady a inkasá) v krajinách eurozóny úplne nahradia existujúce národné platobné nástroje.

Implementáciou SEPA sa odstránia rozdiely v bezhotovostnom platobnom styku pri domácich a cezhraničných platbách (jednotné postupy, štandardy, pravidlá).

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.