en en

Prvé číslo štatistického bulletinu

Odbor štatistiky Národnej banky Slovenska po prvýkrát zverejnil Štatistický bulletin – Menová a finančná štatistika. Referenčným obdobím je 2. štvrťrok 2011.

Štatistický bulletin bude vychádzať štvrťročne v elektronickej podobe.

Národná banka Slovenska chce prostredníctvom bulletinu prezentovať údaje, ktoré sú dostupné na internetovej stránke NBS na jednom mieste. Cieľom bulletinu je poskytnúť používateľom ucelenejší pohľad na existujúce údaje z oblasti štatistiky.

Rozsah poskytovaných informácií zahŕňa údaje za finančné inštitúcie, ktoré sú rezidentmi na území SR, t.j. úverové inštitúcie (banky a pobočky zahraničných bánk), subjekty kolektívneho investovania (podielové fondy), obchodníci s cennými papiermi, lízingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti, spoločnosti splátkového financovania (tzv. ostatní finanční sprostredkovatelia) ako aj údaje za oblasť štatistiky cenných papierov a finančného trhu.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.