en en

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2014

● Čistý zisk ECB za rok 2014: 989 mil. € (1 440 mil. € v roku 2013)

● Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi: 728 mil. € (962 mil. € v roku 2013)

● Úrokové výnosy z bankoviek: 126 mil. € (406 mil. € v roku 2013)

● Celkový objem súvahy ECB: 185 mld. € (174 mld. € v roku 2013)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) včera schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2014.[1]

Rada guvernérov sa rozhodla previesť k 31. decembru 2014 sumu 15 mil. € do rezervy na krytie rizík (0,4 mil. € v roku 2013), čím sa stav rezervy k uvedenému dátumu zvýšil na maximálnu úroveň 7 575 mil. €. Účelom rezervy na krytie rizík je kryť kurzové, úrokové a kreditné riziká a riziká súvisiace so zmenami ceny zlata, ktoré sa priebežne monitorujú. Výška rezervy sa každoročne prehodnocuje. Po odvode do rezervy na krytie rizík čistý zisk ECB za rok 2014 predstavoval 989 mil. € (1 440 mil. € v roku 2013). Pokles zisku bol zapríčinený predovšetkým a) nižšími úrokovými výnosmi z bankoviek v dôsledku nižšej priemernej sadzby hlavných refinančných operácií, b) poklesom úrokových výnosov z programu pre trhy s cennými papiermi v dôsledku splácania cenných papierov a c) nárastom prevádzkových nákladov, najmä v dôsledku nákladov spojených so zriadením jednotného mechanizmu dohľadu.

Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 841 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 30. januára 2015. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 148 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny 20. februára 2015.

Hlavným zdrojom príjmu ECB sú výnosy z investícií jej devízového portfólia a portfólia vlastných zdrojov, úrokové výnosy z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu a v posledných rokoch aj čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených na účely menovej politiky.

V roku 2014 dosiahli celkové čisté úrokové výnosy 1 536 mil. € (2 005 mil. € v roku 2013). Ich súčasťou boli úrokové výnosy z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu vo výške 126 mil. € (406 mil. € v roku 2013) a čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi vo výške 728 mil. € (962 mil. € v roku 2013), z toho 298 mil. € (437 mil. € v roku 2013) z investícií ECB do gréckych štátnych dlhopisov. Ďalšou súčasťou sú čisté úrokové výnosy vo výške 174 mil. € (204 mil. € v roku 2013) z cenných papierov nakúpených v rámci troch programov nákupu krytých dlhopisov a 1 mil. € z cenných papierov nadobudnutých v rámci programu nákupu cenných papierov krytých aktívami. ECB národným centrálnym bankám vyplatila 57 mil. € (192 mil. € v roku 2013) v úrokoch z ich pohľadávok z devízových aktív prevedených do ECB. Úrokové výnosy z devízových aktív predstavovali 217 mil. € (187 mil. € v roku 2013).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 57 mil. € (52 mil. € v roku 2013).

V roku 2014 došlo k zníženiu hodnoty aktív v rozsahu 8 mil. € (115 mil. € v roku 2013). Dôvodom výrazne menšieho zníženia hodnoty v roku 2014 bol predovšetkým celkový nárast trhovej hodnoty cenných papierov v dolárovom portfóliu a portfóliu vlastných zdrojov ECB.

Administratívne náklady ECB pozostávajú z personálnych nákladov a všetkých ostatných administratívnych nákladov. Personálne náklady sa v roku 2014 zvýšili na 301 mil. € (241 mil. € v roku 2013) vzhľadom na postupný nárast stavu personálu, ku ktorému v priebehu roka dochádzalo v dôsledku príprav na zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu v novembri 2014. Náklady súvisiace s jednotným mechanizmom dohľadu vzniknuté v novembri a decembri 2014 predstavovali 30 mil. €. Táto suma bude vyúčtovaná v roku 2015, je však vykázaná vo výkaze ziskov a strát ECB za rok 2014 ako časovo rozlíšený príjem z poplatkov.

Ostatné administratívne náklady, pozostávajúce z nákladov na nájom priestorov, poplatkov za odborné služby a nákupov ostatných tovarov a služieb, v roku 2014 dosiahli 376 mil. € (287 mil. € v roku 2013). Prevažná väčšina nákladov vzniknutých v súvislosti s výstavbou nového sídla ECB bola kapitalizovaná a do tejto položky nie je zahrnutá. Po presťahovaní ECB do jej nového sídla v novembri 2014 boli dovtedy vzniknuté kapitalizované výdavky prevedené z položky „Nedokončené aktíva“ do príslušných kategórií fixných aktív. Odpisovanie nového sídla ECB sa začalo v januári 2015, v súlade s bežným postupom odpisovania ECB.

Celkový objem súvahy ECB sa v roku 2014 zvýšil o 11 mld. € na 185 mld. € (174 mil. € v roku 2013). Jej nárast spôsobilo predovšetkým zhodnotenie devízových aktív a zlata v držbe ECB, ako aj zvýšenie objemu bankoviek v obehu.

Konsolidovaná súvaha Eurosystému ku koncu roka 2014 predstavovala 2 208 mld. €, v porovnaní s 2 273 mld. € v roku 2013. Celkový objem pasív sa znížil, a to najmä v dôsledku pozastavenia týždenných dolaďovacích operácií na sterilizáciu likvidity dodanej v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, čo viedlo k zníženiu stavu „termínovaných vkladov“. Celkový objem aktív sa znížil najmä v dôsledku predčasného splácania úverov, ktoré boli zmluvným stranám poskytnuté v rámci dvoch trojročných dlhodobejších refinančných operácií.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky klesol o 19 mld. € na 217 mld. € (236 mld. € v roku 2013). Objem cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi v dôsledku splácania klesol o 34,5 mld. €. Tento pokles bol čiastočne vykompenzovaný cennými papiermi nakúpenými v rámci tretieho programu nákupu krytých dlhopisov a programu nákupu cenných papierov krytých aktívami. Objem nákupov v rámci týchto programov, spustených koncom roka 2014, ku koncu roka predstavoval 31,3 mld. €.

Správa o činnosti, ktorá sa v predchádzajúcich rokoch zverejňovala spolu s výročnou správou ECB, je teraz súčasťou ročnej účtovnej závierky ECB. Popisuje bližšie súvislosti, ktoré čitateľom umožňujú lepšie porozumieť činnosti ECB, jej operačnému rámcu a tomu, aký majú operácie ECB vplyv na jej finančné výkazy. Tohtoročná správa o činnosti bola rozšírená o informácie, ktoré priamo súvisia s finančnými výkazmi ECB.

Kontaktnou osobou pre médiá je Rocío González, tel.: +49 69 1344 6451.


Poznámky.

(1) Účtovné pravidlá ECB a Eurosystému: Jednotné účtovné pravidlá pre Eurosystém vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.[2] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným zreteľom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké devízové expozície väčšiny centrálnych bánk Eurosystému sa osobitný dôraz kladie na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú priamo na účty precenenia. Nerealizované straty prekračujúce zostatky na príslušných účtoch precenenia sa účtujú ako náklady na konci roka. Straty zo zníženia hodnoty sa v plnom rozsahu účtujú vo výkaze ziskov a strát. Všetky národné centrálne banky krajín eurozóny sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácií v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov a ročnej konsolidovanej súvahy Eurosystému. Pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky zároveň dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.

(2) V roku 2014 Rada guvernérov rozhodla o zmene spôsobu účtovania cenných papierov v súčasnosti držaných na účely menovej politiky. Tieto cenné papiere sa v súčasnosti vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene (po zohľadnení zníženia hodnoty), bez ohľadu na zámer držby. Táto zmena spôsobu účtovania nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia za rok 2014.

(3) Obchodovateľné cenné papiere iné ako cenné papiere držané na účely menovej politiky sa preceňujú na základe trhových cien, pokiaľ nie sú klasifikované ako držané do splatnosti. Cenné papiere držané do splatnosti sa oceňujú v amortizovanej obstarávacej cene (po zohľadnení zníženia hodnoty).

(4) Zlato a všetky ostatné súvahové a podsúvahové aktíva a pasíva v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom platným v súvahový deň.

(5) Náklady spojené s bankovým dohľadom: v súlade s nariadením o jednotnom mechanizme dohľadu[3] bude ECB dohliadaným úverovým inštitúciám účtovať ročné poplatky za dohľad. Tieto poplatky majú pokryť, nie však presiahnuť, náklady ECB spojené s úlohami dohľadu. Vzniknuté náklady ECB sa budú účtovať s účinnosťou od chvíle, keď prevzala operačnú zodpovednosť za výkon dohľadu, t. j. od novembra 2014. Sumy potrebné na pokrytie nákladov za november a december 2014 sú vedené vo výkaze ziskov a strát ECB za rok 2014 ako časovo rozlíšený príjem z poplatkov, fakturovať sa však budú až v roku 2015.

(6) Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získava každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky sa budú vyjadrovať v eurách a úročiť denne aktuálnou hraničnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata.

(7) Rozdelenie ziskov a strát: Podľa článku 33 Štatútu ESCB sa môže až 20 % čistého zisku za daný rok previesť do všeobecného rezervného fondu, pričom táto suma nesmie prekročiť 100 % základného imania ECB. Zostávajúci čistý zisk sa delí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.

Ak ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať a) zo svojej všeobecnej rezervy na krytie rizík a všeobecného rezervného fondu a b) na základe rozhodnutia Rady guvernérov z menového príjmu za príslušný finančný rok. Prípadný zostatok straty sa môže vykázať v súvahe ako nevyrovnaná strata z minulých období a vyrovnať z čistého zisku dosiahnutého v nasledujúcich rokoch.

(8) Cenné papiere v držbe Eurosystému nadobudnuté v rámci programu pre trhy s cennými papiermi: V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav cenných papierov v držbe Eurosystému nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. decembru 2014, v členení podľa emitenta.


Krajina emitenta

Nominálna hodnota

(v mld. EUR)

Účtovná hodnota[1]

(v mld. EUR)

Priemerná zostávajúca

doba splatnosti

(v  rokoch)

Írsko

9,7

9,3

4,3

Grécko

19,8

18,1

3,5

Španielsko

28,9

28,6

3,8

Taliansko

76,2

73,9

3,8

Portugalsko

14,9

14,3

3,3

Spolu[2]

149,4

144,3

3,7

[1] V amortizovanej obstarávacej cene.

[2] Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.[1] Od roku 2015 sa bude spolu s ročnou účtovnou závierkou ECB zverejňovať aj správa o činnosti ECB a konsolidovaná súvaha Eurosystému. Konsolidovaná súvaha Eurosystému vychádza z predbežných neoverených údajov. Ročné účtovné závierky všetkých národných centrálnych bánk budú zostavené do konca mája 2015 a následne bude zverejnená konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému.

[2] Podrobné účtovné pravidlá ECB sú stanovené v rozhodnutí ECB/2010/21 z 11. novembra 2010, Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1, v znení neskorších zmien.

[3] Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.