en en

Rozdiely v zamestnávaní žien a ich odmeňovaní stále pretrvávajú

8. marec je medzinárodný sviatok, ktorý stanovila OSN pri príležitosti výročia štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Za viac ako 100 rokov sa situácia žien na trhu práce zlepšila. Stále však pretrvávajú rozdiely tak v zamestnanosti žien, ako aj v ich odmeňovaní.

V roku 2020 bol na Slovensku rozdiel v hodinových príjmoch mužov a žien na úrovni 15,5 %. Aby sa platy mužov a žien vyrovnali, ženy by museli za každú odpracovanú hodinu odpracovať navyše ďalších približne 9 minút. V Českej republike dosiahol 16,1 % a v Maďarsku 15,6 %. Medzi krajinami V4 výrazne vyčnieva Poľsko, kde bol tento rozdiel iba 4,8 %.

Od roku 2015 došlo na Slovensku k zníženiu rozdielu príjmov o 4,3 p. b. V Českej republike sa rozdiel znížil o 5,4 p. b. a v Poľsku o 2,6 p. b. Naopak v Maďarsku sa rozdiel zvýšil o 2,7 p. b.

Graf 1 Rozdiel v príjmoch mužov a žien v roku 2020 a jeho zmena od roku 2015

Zdroj: Eurostat

Ženy sú zamestnané najmä v 6 rôznych ekonomických oblastiach. V oblasti priemyselnej výroby ich pracuje 208 tisíc žien, čo predstavuje 18 % všetkých zamestnaných žien. V oblasti veľkoobchodu a maloobchodu pracuje 177 tisíc žien (15 %), v oblasti v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci pracuje 164 tisíc žien (14 %). Takmer rovnako to vyzerá v oblasti vzdelávania (14 %). Vo verejnej správe a obrane pracuje 113 tisíc žien (10 %) a v oblasti ubytovania a stravovacích služieb pracuje 67 tisíc žien (6 %). V žiadnej inej oblasti ekonomickej aktivity nie je zamestnaných viac ako 5 % žien.

Graf 2 Dekompozícia zamestnania žien podľa oblasti ekonomickej aktivity v roku 2019

Zdroj: ŠÚSR, výpočty NBS

Na Slovensku je v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb medzi pracovníkmi výrazná prevaha žien nad mužmi. Oblasť s najväčšou prevahou žien je zdravotníctvo a sociálna pomoc s podielom žien až 83 %. Tesne za tým nasleduje oblasť vzdelávania, kde je zastúpenie žien až 82 %. Ženy výrazne prevažujú aj v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, kde je zastúpenie žien 62 %.

Naopak, vo oblastiach ako stavebníctvo, dodávka vody a elektriny alebo IT ako pracovníci, výrazne prevažujú muži. V stavebníctve je zastúpenie mužov až 93 %. Nasleduje dodávka elektriny a plynu (81 %), dodávka vody (80 %), informácie a komunikácia (75 %), doprava a skladovanie (75 %) a priemyselná výroba so zastúpením mužov 67 %.

Graf 3 Podiel žien a mužov zamestnaných v oblastiach podľa  ekonomickej aktivity v roku 2019

Zdroj: Eurostat, výpočty NBS

Relatívne veľký rozdiel v príjmoch mužov a žien je aj jednou z výziev našej krajiny, ktorú identifikovala správa NBS Štrukturálne výzvy.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.