en en

Rozhodnutia o menovej politike

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) na svojom dnešnom zasadaní rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a −0,40 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni minimálne do prvého polroka 2020, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie pokračovania trvalého vývoja inflácie smerom k jej cieľu v strednodobom horizonte.

Rada guvernérov má v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Rada guvernérov zároveň zdôraznila potrebu výrazne akomodačného nastavenia menovej politiky počas dlhšieho obdobia, keďže zaznamenané i projektované miery inflácie sú dlhodobo pod úrovňou, ktorá zodpovedá jej cieľu. Ak bude strednodobý výhľad vývoja inflácie aj naďalej pod úrovňou jej cieľa, Rada guvernérov je odhodlaná konať, a to v súlade so svojím záväzkom týkajúcim sa symetrie inflačného cieľa. Je preto pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

V tejto súvislosti Rada guvernérov poverila príslušné výbory Eurosystému úlohou posúdiť možnosti, a to vrátane spôsobov posilnenia signalizácie budúceho nastavenia menovopolitických sadzieb, zmierňujúcich opatrení, napríklad vytvorenia viacstupňového systému úročenia rezerv, a možností týkajúcich sa rozsahu a zloženia potenciálnych nových čistých nákupov aktív.

Prezident ECB uvedené rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Zdroj: ECB
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.