en en

Rozhodnutia o menovej politike

Vzhľadom na ekonomické následky opätovného nárastu pandémie Rada guvernérov dnes rekalibrovala svoje menovopolitické nástroje:

Po prvé, úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu jej projekcií jednoznačne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Po druhé, Rada guvernérov sa rozhodla navýšiť rámec núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) o 500 mld. € na spolu 1 850 mld. €. Predĺžila tiež horizont čistých nákupov v rámci programu PEPP minimálne do konca marca 2022. Rada guvernérov bude čistý nákup aktív v každom prípade uskutočňovať dovtedy, kým podľa nej nepominie kríza spôsobená epidémiou koronavírusu.

Rada guvernérov sa tiež rozhodla predĺžiť dobu reinvestovania splatenej istiny z cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2023. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nedošlo k ovplyvneniu primeraného nastavenia menovej politiky.

Po tretie, Rada guvernérov rozhodla o ďalšej rekalibrácii podmienok tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Konkrétne sa rozhodla predĺžiť dobu uplatňovania výrazne výhodnejších podmienok o dvanásť mesiacov do júna 2022. V období od júna do decembra 2021 sa tiež uskutočnia tri dodatočné operácie. Rada guvernérov sa zároveň rozhodla zvýšiť celkovú sumu úverových prostriedkov, ktoré budú protistrany v operáciách TLTRO III oprávnené získať, z 50 na 55 percent ich celkového objemu akceptovateľných úverov. V snahe motivovať banky zachovať súčasnú hladinu poskytovania bankových úverov budú upravené podmienky úverovania prostredníctvom operácií TLTRO III k dispozícii len bankám, ktoré dosiahnu nové úverové ciele.

Po štvrté, Rada guvernérov sa rozhodla predĺžiť platnosť súboru opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, ktoré prijala 7. a 22. apríla 2020, do júna 2022. Predĺženie platnosti týchto opatrení bankám umožní naďalej využívať likviditné operácie Eurosystému, najmä rekalibrované operácie TLTRO, v plnej miere. Rada guvernérov opatrenia na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek znova prehodnotí pred júnom 2022, pričom zabezpečí, aby nebola nepriaznivo ovplyvnená účasť protistrán Eurosystému na operáciách TLTRO III.

Po piate, Rada guvernérov sa rozhodla poskytnúť v roku 2021 štyri dodatočné núdzové pandemické dlhodobejšie refinančné operácie (PELTRO), ktoré budú naďalej plniť funkciu účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu.

Po šieste, čistý nákup v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) bude pokračovať tempom 20 mld. € za mesiac. Rada guvernérov naďalej očakáva, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Rada guvernérov má tiež v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Po siedme, repo operácie Eurosystému pre centrálne banky (EUREP) a všetky dočasné swapové linky a repo linky s centrálnymi bankami krajín nepatriacich do eurozóny budú predĺžené do marca 2022.

A napokon Rada guvernérov rozhodla o pokračovaní realizácie svojich pravidelných refinančných operácií formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov za súčasných podmienok, kým to bude potrebné.

Bližšie informácie o opatreniach prijatých Radou guvernérov budú zverejnené v osobitných tlačových správach dnes o 15.30 h SEČ.

Dnes prijaté opatrenia menovej politiky prispejú k zachovaniu priaznivých podmienok financovania počas trvania pandémie, čím budú podporovať tok úverov do všetkých sektorov hospodárstva a hospodársku aktivitu a ochraňovať strednodobú cenovú stabilitu. Miera neistoty však zostáva vysoká, aj pokiaľ ide o dynamiku vývoja pandémie a načasovanie sprístupnenia očkovacích látok. Naďalej budeme sledovať vývoj výmenných kurzov a jeho potenciálne účinky na strednodobý inflačný výhľad. Rada guvernérov je preto naďalej pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.