en en

Rozhodnutia o menovej politike

Počas nedávnej revízie svojej stratégie menovej politiky sa Rada guvernérov dohodla na symetrickom inflačnom cieli na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Kľúčové úrokové sadzby ECB sú už nejaký čas v blízkosti ich spodnej hranice a strednodobý výhľad vývoja inflácie naďalej výrazne zaostáva za cieľom Rady guvernérov. Za týchto podmienok dnes Rada guvernérov zrevidovala signalizáciu budúceho nastavenia úrokových sadzieb, aby zdôraznila svoje odhodlanie zachovať dlhodobo akomodačné nastavenie menovej politiky v záujme dosiahnutia svojho inflačného cieľa.

V záujme podpory svojho symetrického inflačného cieľa na úrovni 2 % a v súlade so svojou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdi, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na to, aby zodpovedal ustáleniu inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.
Vyplýva z toho aj možnosť prechodného obdobia, počas ktorého by sa inflácia nachádzala mierne nad úrovňou stanoveného cieľa.

Na základe potvrdenia svojho júnového hodnotenia podmienok financovania a výhľadu vývoja inflácie Rada guvernérov naďalej očakáva, že nákupy v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) sa budú počas tohto štvrťroka realizovať podstatne rýchlejšie než počas prvých mesiacov tohto roka.

Rada guvernérov zároveň potvrdila ďalšie opatrenia na podporu svojho mandátu udržiavať cenovú stabilitu, a to výšku kľúčových úrokových sadzieb ECB, nákup aktív v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP), pravidlá reinvestovania a dlhodobejšie refinančné operácie.

Podrobné informácie:

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostávajú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,50 %.

V záujme podpory svojho symetrického inflačného cieľa na úrovni 2 % a v súlade so svojou stratégiou menovej politiky Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej alebo nižšej úrovni, až kým nezaznamená, že inflácia dosahuje 2 % s dostatočným predstihom pred koncom časového horizontu projekcií a trvalo počas zvyšku horizontu projekcií, a neusúdi, že zaznamenaný posun základnej inflácie je dostatočne pokročilý na to, aby zodpovedal ustáleniu inflácie na úrovni 2 % v strednodobom horizonte.
Vyplýva z toho aj možnosť prechodného obdobia, počas ktorého by sa inflácia nachádzala mierne nad úrovňou stanoveného cieľa.

Program nákupu aktív (APP)

Čistý nákup v rámci programu APP bude pokračovať tempom 20 mld. € za mesiac. Rada guvernérov naďalej očakáva, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu jej menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Rada guvernérov má tiež v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začne zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Núdzový pandemický program nákupu aktív (PEPP)

Rada guvernérov bude pokračovať v čistom nákupe aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) s celkovým rámcom 1 850 mld. € aspoň do konca marca 2022, v každom prípade však dovtedy, kým podľa nej nepominie fáza krízy spôsobenej koronavírusom.

Vzhľadom na to, že aktuálne informácie potvrdili spoločné hodnotenie podmienok financovania a výhľadu vývoja inflácie uskutočnené na júnovom menovopolitickom zasadaní, Rada guvernérov naďalej očakáva, že počas tohto štvrťroka budú nákupy v rámci programu PEPP prebiehať podstatne rýchlejším tempom než počas prvých mesiacov tohto roka.

Rada guvernérov bude nákupy realizovať flexibilne v závislosti od trhových podmienok, s cieľom predísť sprísneniu finančných podmienok, ktoré by nebolo v súlade s neutralizovaním tlmiaceho účinku pandémie na projektovaný vývoj inflácie. Flexibilný priebeh nákupov z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií bude navyše aj naďalej podporovať plynulú transmisiu menovej politiky. Ak bude možné priaznivé podmienky financovania zachovať i pri objeme nákupov, ktorý počas horizontu čistých nákupov v rámci programu PEPP nevyčerpá stanovený rámec, jeho rámec nemusí byť využitý v plnom rozsahu. V záujme zachovania priaznivých podmienok financovania, ktoré pomáhajú zmierňovať negatívne následky pandémie na vývoj inflácie, je rovnako možné rámec podľa potreby rekalibrovať.

Rada guvernérov bude pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2023. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarušovala primerané nastavenie menovej politiky.

Refinančné operácie

Rada guvernérov bude naďalej poskytovať dostatok likvidity prostredníctvom svojich refinančných operácií. Predovšetkým tretia séria cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operation – TLTRO III) je pre banky aj naďalej atraktívnym zdrojom financovania, čo prispieva k poskytovaniu bankových úverov podnikom a domácnostiam.

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje podľa potreby upraviť, aby zabezpečila stabilizáciu inflácie na cieľovej úrovni 2 % v strednodobom horizonte.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.