en en

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových mier)

Marec 2009

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov schválila správu za rok 2008 v súlade Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 101 a 102 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk. Viac informácií k tejto otázke bude uvedených v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2008, ktorá bude zverejnená 21. apríla 2009.

Operačné záležitosti

Postup uskutočňovania tendrov Eurosystému

Dňa 5. marca 2009 Rada guvernérov rozhodla, že všetky hlavné refinančné operácie, refinančné operácie so špeciálnou dĺžkou trvania a dodatočné i bežné dlhodobejšie refinančné operácie sa budú aj naďalej uskutočňovať formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených prostriedkov, a to tak dlho, kým to bude potrebné, ale v každom prípade aj po skončení roka 2009.

Rada guvernérov zároveň rozhodla, že dodatočné dlhodobejšie refinančné operácie a refinančné operácie so špeciálnou dĺžkou trvania budú pokračovať so súčasnou frekvenciou a profilom splatnosti, kým to bude potrebné, ale v každom prípade aj po skončení roka 2009. Tlačová správa o týchto rozhodnutiach bola zverejnená na internetovej stránke ECB v ten istý deň.

Menovopolitické operácie Eurosystému 2008

Dňa 5. marca 2009 Rada guvernérov oznámila, že prijala opatrenia týkajúce sa rezerv v nadväznosti na zlyhanie zmluvných strán Eurosystému v rámci operácií menovej poliátiky uskutočnených národných centrálnymi bankami v roku 2008 a neskôr. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke ECB v ten istý deň.

Operácie na poskytovanie likvidity v amerických dolároch po prvom štvrťroku 2009

Dňa 11. marca 2009 Rada guvernérov po dohode s inými centrálnymi bankami vrátane Federálneho rezervného systému rozhodla o pokračovaní operácií na poskytovanie likvidity v amerických dolároch so splatnosťou 7, 28 a 84 dní do konca júna 2009. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená 19. marca 2009 na internetovej stránke ECB.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Závery verejnej konzultácie k Jednotnému rozhraniu Eurosystému

Dňa 12. marca 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie záverov verejnej konzultácie k Jednotnému rozhraniu Eurosystému (Eurosystem Single Interface – ESI), zahájenej v septembri 2008, na internetovej stránke ECB. Zo záverov konzultácie vyplýva dopyt trhu po „štíhlej“ podobe ESI, t. j. bez vytvárania ďalších vrstiev okrem existujúcich infraštruktúr spojených s transeurópskym automatizovaným expresným systémom hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2), systémom správy kolaterálu centrálnych bánk (CCBM2) a systémom TARGET2-Securities (T2S).

Referenčné podmienky pre plnenie požiadaviek SEPA zo strany kartových schém

Dňa 16. marca 2009 Rada guvernérov schválila Referenčné podmienky pre plnenie požiadaviek SEPA zo strany kartových schém a ich zverejnenie na internetovej stránke ECB. Referenčné podmienky budú na internetovej stránke ECB zverejnené onedlho.

Zverejnenie „Očakávaní Eurosystému týkajúcich sa SEPA“

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov schválila zverejnenie „Očakávaní Eurosystému týkajúcich sa SEPA“ na internetovej stránke ECB. Tento dokument podrobne špecifikuje očakávania Eurosystému od rôznych zainteresovaných strán v ďalšom vývoji projektu Jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) a obsahuje usmernenia pre bankový sektor a platobné inštitúcie. Dokument bude čoskoro zverejnený na internetovej stránke ECB spolu so súvisiacou tlačovou správou.

Memorandum o porozumení s centrálnymi depozitármi cenných papierov

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov navrhla podpísanie Memoranda o porozumení s centrálnymi depozitármi cenných papierov (CDCP) do 30. júna 2009. Podpísaním tohto memoranda CDCP prijímajú určité úlohy a zodpovednosť, ktoré do istej miery predstavujú formalizáciu podpory, ktorú už Eurosystému poskytujú. Prevzatie tejto zodpovednosti signatárom memoranda zároveň udeľuje určité práva (napr. zastúpenie v riadiacich štruktúrach systému T2S spolu s inými CDCP, ktorí sú do tohto projektu zapojení). Eurosystém sa zase zaväzuje dodať systém T2S a zoznam komponentov, ktoré by mali CDCP umožniť podpísanie obojstranne výhodnej zmluvy o vývoji a prevádzke T2S najneskôr do začiatku roka 2010.

Rokovací poriadok Poradnej skupiny T2S

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov schválila Rokovací poriadok Poradnej skupiny T2S. Táto skupina je vytvorená na dobu trvania fázy špecifikácie, ktorá sa má skončiť koncom roka 2009. Rokovací poriadok je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Finančná stabilita a dohľad

Príspevok Eurosystému ku konzultácii Európskej komisie o hedžových fondoch

Dňa 25. februára 2009 Rada guvernérov schválila príspevok Eurosystému ku konzultácii Európskej komisie o hedžových fondoch, ktorá je súčasťou komplexnejšieho hodnotenia rámca regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi EÚ. Tento príspevok, ktorý sa sústredí na otázky systémových rizík a efektívnosti a integrity trhov, bol v ten istý deň zverejnený na internetovej stránke ECB.

Orientačné zásady pre systémy podpory bankových aktív

Dňa 6. marca Rada guvernérov vydala súbor orientačných zásad pre opatrenia na podporu bankových aktív, ktoré prijala v rámci diskusie Rady ECOFIN a Hospodárskeho a finačného výboru a ako príspevok k Oznámeniu Európskej komisie o zaobchádzaní s problémovými aktívami v bankovom sektore Spoločenstva, ktoré bolo vydané 25. februára 2009. Orientačné zásady, rovnako ako oznámenie Európskej komisie, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB ku štandardom týkajúcim sa sezónnych výrobkov v HICP

Dňa 23. februára 2009 Rada guvernérov na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev prijala stanovisko ku štandardom pre zaobchádzanie so sezónnymi výrobkami v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) (CON/2009/14). Stanovisko bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ 12. marca 2009 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k odmeňovaniu zamestnancov írskej verejnej správy

Dňa 24. februára 2009 Rada guvernérov z vlastnej iniciatívy prijala stanovisko k opatreniam finančnej podpory, ktoré sa vzťahujú na odmeňovanie zamestnancov verejnej správy (CON/2009/15). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii bánk v Írsku

Dňa 25. februára 2009 Rada guvernérov na žiadosť írskeho ministra financií prijala stanovisko k legislatíve umožňujúcej ministrovi financií nariadiť národnému dôchodkovému rezervnému fondu investovať do finančných inštitúcií ako súčasť rekapitalizácie bánk (CON/2009/16). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.


Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti

Dňa 5. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť Rady EÚ prijala stanovisko k zmenám a doplneniam bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti týkajúcim sa bánk pridružených k centrálnym inštitúciám, určitých položiek vlastných zdrojov, vysokých angažovaností, spôsobu dohľadu a krízového manažmentu (CON/2009/17). Anglická verzia stanoviska je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Rozhodnutie bude čoskoro zverejnené vo všetkých úradných jazykoch v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB ku stabilizačným opatreniam v Estónsku

Dňa 9. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť Riigikogu (estónskeho parlamentu) prijala stanovisko k opatreniam na stabilizáciu finančného systému (CON/2009/18). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii a k prevzatiu niektorých finančných inštitúcií v Poľsku štátom

Dňa 9. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť poľského ministra financií prijala stanovisko k rekapitalizácii a k prevzatiu niektorých finančných inštitúcií štátom (CON/2009/19). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k cyperským systémom ochrany vkladov

Dňa 10. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť Central Bank of Cyprus a Cypriot Authority for the Supervision and Development of Cooperative Societies (cyperského úradu pre dohľad nad družstvami a ich rozvoj) prijala stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systémov ochrany vkladov (CON/2009/20). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi a centrálnemu registru cenných papierov na Cypre

Dňa 16. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť cyperského ministerstva financií prijala stanovisko k burze cenných papierov a centrálnemu depozitárovi a centrálnemu registru cenných papierov (CON/2009/21). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k právnej úprave poľskej štátnej banky

Dňa 16. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť poľského ministra financií prijala stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy štátnej banky Bank Gospodarstwa Krajowego, ktoré rozširujú jej úlohu vo vládnych programoch (CON/2009/22). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k správe disponibilného účtu talianskej štátnej pokladnice

Dňa 17. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií prijala stanovisko k správe disponibilného účtu štátnej pokladnice vedeného v Banca d’Italia (CON/2009/23). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.


Stanovisko ECB k ďalšej stabilizácii finančného trhu

Dňa 17. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť nemeckého ministerstva financií prijala stanovisko k opatreniam na ďalšiu stabilizáciu finančného trhu (CON/2009/24). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k zmenám a doplneniam štátnej záruky zameraným na zabránenie úniku likvidity

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov na žiadosť belgického ministerstva financií prijala stanovisko k zmenám a doplneniam štátnej záruky zameraným na zabránenie úniku likvidity (CON/2009/25). Stanovisko je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Rozhodnutie ECB o štatistike aktív a pasív investičných fondov

Dňa 6. marca 2009 Rada guvernérov prijala rozhodnutie o možných výnimkách udeľovaných na základe nariadenia ECB/2007/8 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2009/4). Rozhodnutie bolo zverejnené 18. marca 2009 v Úradnom vestníku EÚ a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Správy o kvalite štatistiky za rok 2008

Dňa 18. marca 2009 Rada guvernérov schválila ročné hodnotenie dostupnosti a kvality rôznych druhov štatistických údajov, ktoré zostavuje Eurosystém na základe právneho aktu ECB. Zároveň schválila zverejnenie správy o kvalite štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny za rok 2008 ako aj správy o menovej a finančnej štatistike. Obe správy boli vypracované v súlade s publikáciou „ECB Statistics Quality Framework“ (rámec ECB pre zabezpečenie kvality štatistických údajov) zverejnenou na internetovej stránke ECB v apríli 2008.

Riadenie organizácie

Účtovná závierka ECB za rok 2008

Dňa 5. marca 2009 Rada guvernérov schválila overenú ročnú účtovnú závierku za finančný rok 2008. Súvisiaca tlačová správa bola zverejnená na internetovej stránke ECB v ten istý deň. Ročná účtovná závierka, spolu so správou o činnosti za rok 2008, bude zverejnená vo výročnej správe ECB za rok 2008 dňa 21. apríla 2009.

Rozhodnutie ECB, ktorým sa mení rokovací poriadok Európskej centrálnej banky

Dňa 19. marca 2009 Rada guvernérov v nadväznosti na svoje rozhodnutie z 18. decembra 2008 o odložení zavedenia rotačného systému dovtedy, kým počet guvernérov Rady guvernérov neprekročí 18 (ECB/2008/29), prijala rozhodnutie, ktorým sa mení rokovací poriadok ECB týkajúce sa technických aspektov zavedenia rotačného systému (ECB/2009/5). Rozhodnutie nadobudne účinnosť v deň, keď počet guvernérov Rady guvernérov ECB prekročí 18, a bude čoskoro zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a na internetovej stránke ECB.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.