en en

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Operácie na trhu

Rozhodnutie ECB o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 29. júla 2014 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO). Cieľom TLTRO je zlepšiť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky podporou poskytovania bankových úverov reálnej ekonomike. Rozhodnutie stanovuje podmienky účasti na TLTRO a ďalšie prevádzkové aspekty týchto operácií. Rozhodnutie bolo spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnené bezprostredne po jeho prijatí na internetovej stránke ECB.

Uplatnenie reštriktívnych opatrení Rady s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

Dňa 7. augusta 2014 Rada guvernérov rozhodla o uplatnení reštriktívnych opatrení s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Reštriktívne opatrenia schválila Rada Európskej únie 31. júna 2014. ECB zabezpečí, aby banky mali naďalej prístup k refinančným zdrojom, avšak pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia požadovanej likvidity. Súhlas sa bude udeľovať len na základe potvrdenia, že požadovaná likvidita nebude použitá na obchádzanie reštriktívnych opatrení EÚ.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k centrálnemu úverovému registru v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/57 dňa 21. júla 2014 na žiadosť portugalskej ministerky financií.

Stanovisko ECB k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/58 dňa 25. júla 2014 z vlastnej iniciatívy. Stanovisko bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Stanovisko ECB k novým všeobecným opatreniam vyplývajúcim z rozhodnutia najvyššieho súdu vo veci zmlúv o spotrebiteľských úveroch v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/59 dňa 28. júla 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/60 dňa 22. júla 2014 na žiadosť ministra financií Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k opatreniam na reorganizáciu a likvidáciu Hypo Group Alpe Adria

Rada guvernérov prijala stanovistko CON/2014/61 dňa 29. júla 2014 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/62 dňa 6. augusta 2014 na žiadosť maďarského ministerstva národného hospodárstva.

Stanovisko ECB k zmene denominácie kapitálu a cenných papierov spoločností v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2014/63 dňa 6. augusta 2014 na žiadosť litovského ministerstva hospodárstva.

Správa a riadenie

Účasť Lietuvos bankas na zasadaniach Rady guvernérov do 1. januára 2015

Rovnako ako v minulosti sa Rada guvernérov 16. júla 2014 rozhodla prizvať na svoje zasadania guvernéra Lietuvos bankas ako pozorovateľa. Zároveň sa rozhodla udeliť odborníkom Lietuvos bankas štatút pozorovateľov vo všetkých výboroch Eurosystému/ESCB a ich podskupinách na zasadaniach v zložení Eurosystému. Zástupca Lietuvos bankas sa v pozícii pozorovateľa bude tiež zúčastňovať na zasadaniach Rady pre dohľad. Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť v nadväznosti na rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky Litvy z 23. júla 2014.

Bankový dohľad

Zverejnenie príručky k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia

Dňa 6. augusta 2014 Rada guvernérov schválila zverejnenie príručky k záťažovému testu v rámci komplexného hodnotenia (Comprehensive Assessment Stress Test – CAST). Príručka opisuje jednotlivé kroky komplexného hodnotenia, ktoré sa uskutočnia v nadväznosti na hodnotenie kvality aktív. Dokumentuje najmä spôsob, akým bude zabezpečená systematická a centrálne vedená kontrola kvality výsledkov vlastných záťažových testov bánk i výsledkov „integrácie“ hodnotenia kvality aktív a záťažového testu, pričom podrobne opisuje pripravovaný proces zabezpečenia kvality výsledkov záťažových testov i metodiku integrácie výsledkov hodnotenia kvality aktív a záťažového testu. Spolu s príručkou k druhej fáze hodnotenia kvality aktív a metodikou EBA pre záťažové testy táto príručka predstavuje kompletnú metodiku kvantitatívnej zložky komplexného hodnotenia. Príručka bola dnes zverejnená na internetovej stránke ECB.

Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu a jazykové služby
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455
E-mail: info@ecb.europa.eu | Internet: http://www.ecb.europa.eu | Kontakt pre médiá

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.