en en

Rozhodnutie bankového dohľadu ECB o poplatkoch za dohľad za obdobie 2014 – 2015

● Poplatky bánk za dohľad ECB za obdobie 2014 – 2015 majú dosiahnuť 326 mil. €.

● 89 % nákladov má uhradiť 123 významných bánk, 11 % uhradí 3 500 menej významných bánk.

Celková výška poplatkov na pokrytie nákladov ECB na výkon prudenciálneho dohľadu nad bankovým sektorom eurozóny v období 2014 – 2015 má dosiahnuť 326 mil. €.

Z toho 30 mil. € predstavuje náklady za posledné dva mesiace roka 2014 (odkedy ECB prevzala operatívnu zodpovednosť za dohľad) vykázané v ročnej účtovnej závierke ECB za rok 2014 a 296 mil. € predstavuje očakávané náklady na celý rok 2015.

Vzhľadom na rozsah dohľadu ECB uhradí 289,7 mil. € (89 %) z celkovej sumy 123 významných bánk, ktoré podliehajú priamemu dohľadu ECB. Zostávajúcich 36,3 mil. € (11 %) uhradí približne 3 500 menej významných bánk, na ktoré ECB dohliada nepriamo.

Celková suma 326 mil. € za obdobie 2014 – 2015 je v súlade s predbežným odhadom z mája 2014, podľa ktorého sa náklady mali pohybovať na úrovni okolo 300 mil. €, zatiaľ čo podiel 11 % v prípade nepriamo dohliadaných bánk je nižší než počiatočne odhadovaných 15 %.

Výška poplatkov jednotlivých bánk sa určuje na základe ich dôležitosti a rizikového profilu. Všetky banky v eurozóne sú povinné predložiť údaje potrebné na výpočet individuálnych poplatkov do 1. júla 2015. Celková výška poplatkov jednotlivých bánk sa stanoví a vyúčtuje koncom roka 2015.

V rámci ďalšieho spoznávania dohliadaných bánk môže bankový dohľad ECB zistiť nové oblasti, ktoré si vyžadujú bližšiu pozornosť. V dôsledku toho sa celková výška nákladov na dohľad môže zmeniť. Výška celkových nákladov ECB na dohľad sa preto ustáli až v strednodobom horizonte.

Kontaktnou osobou pre médiá je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.